ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ
PDF

Ключові слова

ризикована поведінка
профілактика
профілактичні технології
життєві компетентності
тренінг

Як цитувати

Мінакова, І. (1). ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ. Молодий вчений, 8 (84), 32-35. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-7

Анотація

У статті автор розглядає проблему ризикованої поведінки підлітків та можливостей для її попередження з точки зору соціально-педагогічної роботи. Автор досліджує трактовку поняття «профілактика». Окреслюються можливості та практика використання розвитку життєвих навичок як фактора попередження ризикованої поведінки. Автор пропонує інструментарій проведення тренінгових курсів, що передбачає ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку фахівців. Представлено досвід Запорізької області, щодо співпраці з Проектом Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ «Консультування з ВІЛ/СНІДу та підтримка інституцій» по запровадженню в закладах освіти навчально-профілактичних, інтерактивних інструментів «Маршрут безпеки» та «Профілактика ВІЛ/СНІД на робочому місці в закладах освіти».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-7
PDF

Посилання

Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків : навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студентів спеціальності «Соціальна робота» у двох частинах. Ч. 1. Теоретична частина. 2-ге вид., перероб. і доповн. Київ, 2016. 188 с.

Воронцова Т.В. Оржеховська В.М., Пономаренко В.С. Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу: Програма навчального курсу для учнівської молоді старшого підліткового та юнацького віку. Київ: Освіта, 2013. 12 с.

Ляшенко В.І. Визначення рівнів сформованості життєвої компетентності дітей-інвалідів. Метод. рекомендації для спеціалістів соціальної реабілітації. Миколаїв: Державний комплекс ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 2009. 46 с.

Лист МОН від 20.07.2020 № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». URL: https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/ (дата звернення: 23.07.2020).

Мінакова І.В., Денисенко Н.Ф. Розвиток життєвих навичок як метод навчання здоровому способу життя та елемент високоякісної освіти. Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2011. Випуск 3. URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip3.html (дата звернення: 18.04.2020).

Пустовіт Н.А. Життєва компетентність / Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук. України; головний ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 285 с.

Проект Постанови Кабінету Міністрів України №б/н від 27.03.2020 «Державний стандарт базової середньої освіти». URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2759-shcho-u-derjavnomu-standart-bazovo-seredno-osvti (дата звернення: 03.07.2020).

Результати опитування щодо куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків в Україні: Укрінформ. Мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2795365-rezultati-opituvanna-sodo-kurinna-vzivanna-alkogolu-ta-narkoticnih-recovin-sered-pidlitkiv-v-ukraini.html (дата звернення: 18.04.2020).

Словник української мови-11. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh (дата звернення: 28.04.2020).

Самойлов А.М. Пріоритети та технології педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Sitimn_2015_41_31 (дата звернення: 21.05.2020).

Volnova, L.M. (2016) Profilaktyka deviantnoi povedinky pidlitkiv: navch.-metod. posibnyk do spetskursu «Psykholohiia deviatsii» dlia studentiv spetsialnosti «Sotsialna robota» u dvokh chastynakh. Ch. 1. [Prevention of deviant behavior of adolescents: educational and methodical manualfor the special course «Psychology of Deviations» for students of «Social Work» in two parts. P. 1]. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova. (in Ukrainian)

Vorontsova, T.V., Orzhekhovska, V.M., & Ponomarenkо, V.S. (2013). Formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia ta profilaktyka VIL/SNIDu: Prohrama navchalnoho kursu dlia uchnivskoi molodi starshoho pidlitkovoho ta yunatskoho viku [Developing a Healthy Lifestyle and HIV/AIDS Prevention: Curriculum for Older Adolescents and Adolescents]. Kyiv: Osvita. (in Ukrainian)

Liashenko, V.I. (2009). Vyznachennia rivniv sformovanosti zhyttievoi kompetentnosti ditei-invalidiv. Metod. rekomendatsii dlia spetsialistiv sotsialnoi reabilitatsii [Determining the levels of formation of life competence of children with disabilities. Methodical encores for social rehabilitation specialists]. Mykolaiv: Derzhavnyi kompleks rannoi sotsialnoi reabilitatsii ditei-invalidiv. (in Ukrainian)

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2020) Lyst MON vid 20.07.2020 № 1/9-385 «Deiaki pytannia orhanizatsii vykhovnoho protsesu u 2020/2021 n.r. shchodo formuvannia v ditei ta uchnivskoi molodi tsinnisnykh zhyttievykh navychok» [The letter of MoES from 20.07.2020 No 1/9-385 «Some questions of the organization of the educational process in the academic year 2020/2021 on the formation of children and youth valuable life skills»]. Available at: https://imzo.gov.ua/2020/07/23/lyst-mon-vid-20-07-2020-1-9-385-deiaki-pytannia-orhanizatsii-vykhovnoho-protsesu-u-2020-2021-n-r-shchodo-formuvannia-v-ditey-ta-uchnivs-koi-molodi-tsinnisnykh-zhyttievykh-navychok/ (accessed 23 July 2020).

Minakova, I.V., & Denysenko, N.F. (2011). Rozvytok zhyttievykh navychok yak metod navchannia zdorovomu sposobu zhyttia ta element vysokoiakisnoi osvity [Development of life skills as a method of teaching a healthy lifestyle and an element of high quality education]. Elektronnyi zbirnyk naukovykh prats ZOIPPO [Electronic collection of scientific papers ZOIPPE], vol. 3, pp. Available at: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip3.html (accessed 25 July 2020).

Pustovi,t N.A. (2008). Zhyttieva kompetentnist [Life competence]. Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, p. 285.

Kabinet Ministriv Ukrainy (2020) Proekt Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy №b/n vid 27.03.2020 «Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity» [Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of UkrainewithoutNofrom 27.03.2020 «State standard of basic secondary education»]. Available at: https://www.pedrada.com.ua/article/2759-shcho-u-derjavnomu-standart-bazovo-seredno-osvti (accessed 23 July 2020).

Ukrinform. Multymediina platforma inomovlennia Ukrainy (2019) Rezultaty opytuvannia shchodo kurinnia, vzhyvannia alkoholiu ta narkotychnykh rechovyn sered pidlitkiv v Ukraini [Results of the survey on smoking, alcohol and drug use among adolescents in Ukraine]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2795365-rezultati-opituvanna-sodo-kurinna-vzivanna-alkogolu-ta-narkoticnih-recovin-sered-pidlitkiv-v-ukraini.html (accessed 23 July 2020).

Bilodid, I.K. (ed.) (1970-1980). Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. [Dictionary of the Ukrainian language-11]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Samoilov, A.M. (2015). Priorytety ta tekhnolohii pedahohichnoi profilaktyky deviantnoi povedinky pidlitkiv [Priorities and technologies of pedagogical prevention of deviant behavior of adolescents]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems], vol. 41, pp. 134–139. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2015_41_31 (accessed 24 July 2020).