ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
PDF

Ключові слова

мовленнєва компетентність
мова
мовлення
мовленнєвий розвиток
особистісно-орієнтований підхід
діти старшого дошкільного віку
індивідуальний підхід
диференціація
заклад дошкільної освіти

Як цитувати

Кость, С., & Сюсько, Т. (1). ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Молодий вчений, 8 (84), 22-26. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-5

Анотація

Окреслено проблеми формування мовленнєвої компе¬тентності дітей старшого дошкільного віку при використанні вихователем у методиці особистісно-орієнтова¬ного підходу. Подано терміни, які виступають домінантними в темі, зокрема: «мова», «мовлення», «мовленнєва компетентність». Показано значення особистісно-орієнтованого підходу при формуванні мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Розкрито позитивні аспекти використання даного підходу як незамінної складової у розвитку мовлення старших дошкільників, зокрема, у випадку використання особистісно-орієнтованого підходу реалізовуються принципи індивідуалізації та диференціація, які допомагають вихователю ефективно працювати над мовленнєвим розвитком дітей дошкільного віку. Зазначено, що використання особистісно-орієнтованого підходу дозволяє повною мірою вихователям закладів дошкільної освіти оволодіти навичками професійного формування мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку. Вказано, що названий підхід дає змогу максимально враховувати рівень мовленнєвого розвитку та мовні здібності, наміри, бажання, індивідуальні особливості кожної дитини і стимулювати творчі прояви. Зазначено, що формування мовленнєвого розвитку описано в програмах, які розробляються відповідно до Базового компонентну дошкільної освіти. Коротко розглянута освітня лінія «Мовленнєвий розвиток» у програмах дошкільної освіти: «Впевнений старт» і «Українське дошкілля», які є орієнтиром щодо базового рівня мовленнєвого розвитку дитини на певному віковому етапі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-5
PDF

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: за ред. А.М. Богуш; авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В. та ін.; Київ: Видавництво МОН, 2012. 26 с.

Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л., Овчаренко Л.Р., Руханська Л.С., Самсін В.Р. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дош-кілля». Тернопіль: Мандрівець, 2012. 264 с.

Білоусько Л. Шляхи формування мовної (математичної) компетенції дошкі-льників в умовах дошкільного навчального закладу. Рідна школа. 2008. № 10. С. 58–60.

Білодід І.К., Бурячок А.А. Словник української мови. Київ: Наук. думка, у 11 т. Т. 4. 1973. 840 с.

Васильєв С. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін.. Київ: Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України: Абрис, 2002. 742 с.

Горбатюк Н.М. Особистісно-зорієнтоване виховання студентів у процесі викладання дисциплін хімічного циклу. Педагогіка розділ 1. Збірник наукових праць. 2012. Вип. 11. С. 31–35.

Грановська Р.М. Елементи практичної психології. Київ: Либідь, 1988. 560 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Журавльова Л. Лінгвістичний та психологічний аспекти розмежування по-нять «мова» й «мовлення». Педагогіка. 2017. № 1 (18). С. 37–41.

Крайник С. Особистісно-орієнтований підхід до освітньо-виховного про-цесу в дошкільних закладах. Рідна школа. 2006. №11. С. 57–58.

Ладивір С. Індивідуалізація виховання дитини в дитячому садку. Дошкіл. виховання. 2002. № 1. С. 14–15.

Максименко Н. Б., Качак Т. Б. Технології вивчення предметів галузі «Мови і літератури» в початковій школі: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Тіповіт, 2015. 100 с.

Мацук Л. Казка як засіб формування мовленнєвої компетенції старших дошкільників. Українська етнопедагогіка і народознавство. Івано-Франківськ: 2007. С. 134–149.

Морозов С. М. Словник іншомовних слів. Київ: Наук. думка, 2000. 680с.

Овчарук О. В. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. Київ: К.І.С., 2003. 296 с.

Панасюк Т. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевне-ний старт». Палітра Педагога. 2012. №. 3. С. 4–21.

Підласий І. П. Педагогіка: 100 питань – 100 відповідей : навч. посібник для вузів. М.: ВЛАДОС прес, 2004. 365 с.

Bogush, A.M. (ed.) (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [The basic component of preschool education]. Kyiv: Publishing MON. (in Ukrainian)

Bilan, O.I., Vozna, L.M., Maksymenko, O.L., Ovcharenko, L.R., Rukhanska, L.S., & Samsin, V.R (2012). Prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku «Ukrainske doshkillia» [Preschool child development program «Ukrainian preschool»]. Ternopil: The Traveler. (in Ukrainian).

Bilousko, L. (2008). Shliakhy formuvannia movnoi (matematychnoi) kompetentsii doshkilnykiv v umovakh doshkilnoho navchalnoho zakladu [Ways of formation of language (mathematical) competence of preschoolers in the conditions of preschool educational institution]. Native school, no. 10, pp. 58−60.

Bilodid, I.K., & Buriachok, A.A. (1973). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Scienc. Thought, 840 р.

Vasyliev, S. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary]. (eds. Shynkaruk V. I.) Kyiv: Outline. (in Ukrainian)

Horbatiuk, N.M. (2012). Osobystisno-zoriientovane vykhovannia studentiv u protsesi vykladannia dystsyplin khimichnoho tsyklu [Personality-oriented education of students in the process of teaching chemical cycle disciplines]. Pedahohika rozdil 1. Zbirnyk naukovykh prats [Pedagogy section 1. Collection of scientific works]. Kyiv: vol. 11, pp. 31−35.

Hranovska, R.M. (1988). Elementy praktychnoi psykholohii [Elements of practical psychology]. Kyiv: Lybid. 560 р.

Kremen, V.H. (ed.) (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv: Yurinkom Inter, 1040 p.

Zhuravlova, L. (2017). Linhvistychnyi ta psykholohichnyi aspekty rozmezhuvannia poniat «mova» y «movlennia» [Linguistic and psychological aspects of the distinction between «language» and «speech»]. Pedagogy, no. 1 (18), pp. 37−41.

Krainyk, S. (2006). Osobystisno-oriientovanyi pidkhid do osvitno-vykhovnoho protsesu v doshkilnykh zakladakh [Personality-oriented approach to the educational process in preschool institutions]. Native school, no. 11, pp. 57−58.

Ladyvir, S. (2002). Indyvidualizatsiia vykhovannia dytyny v dytiachomu sadku [Individualization of child upbringing in kindergarten]. Preschool education, no. 1, pp. 14−15.

Maksymenko, N.B., & Kachak, T.B. (2015). Tekhnolohii vyvchennia predmetiv haluzi «Movy i literatury» v pochatkovii shkoli [Technologies for studying subjects in the field of «Languages for and Literature» in primary school]. Navchalno-metodychnyi posibnyk [Training manual]. Ivano-Frankivsk: Typical, 100 р.

Matsuk, L. (2007). Kazka yak zasib formuvannia movlennievoi kompetentsii starshykh doshkilnykiv [A fairy tale as a means of forming the speech competence of senior preschoolers]. Ukrainska etnopedahohika i narodoznavstvо [Ukrainian ethnopedagogy and ethnography]. Ivano-Frankivsk, рр. 134−149.

Morozov, S.M. (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv: Scienc. Thought, 680 р.

Ovcharuk, O.V. (2003). Kompetentnist yak kliuch do onovlennia zmistu osvity [Competence as a key to updating the content of education]. Stratehiia reforuvannia osvity v Ukraini [Education reform strategy in Ukraine]. Kyiv: C. I. S., 296 р.

Panasiuk, T. (2012). Prohrama rozvytku ditei starshoho doshkilnoho viku «Vpevnenyi start» [Older preschool development program «Sure start»]. Palette Educator, no. 3, pp. 4−21.