СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
PDF

Ключові слова

соціальна активність
соціалізація
соціальний розвиток
ігрова діяльність
ігрова взаємодія

Як цитувати

Галян , О., & Веретельник, А. (1). СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ. Молодий вчений, 8 (84), 17-21. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-4

Анотація

У статті представлено цілісний погляд на особливості формування соціальної активності дітей у період дошкільного дитинства. Окреслено категорійно-поняттєве поле дослідження, з урахуванням якого уможливлюється теоретичне обґрунтування детермінант та умов розгляду соціального контексту активності дітей. Визначено зміст конструкту «соціальна активність дітей дошкільного віку». У чинних Програмах розвитку дітей виокремлено показники, що відображають пізнавальний, емоційно-мотиваційний та поведінковий аспекти соціальної активності. Акцентовано на використанні потенціалу ігрової взаємодії для формування соціальної активності дошкільників. Констатовано, що прагнення до співпраці, партнерства, емоційна насиченість контактування завдяки отриманню ролі та її реалізації, емоційне тло здобутків у грі та ігровому спілкуванні сприяють особистісному та соціальному розвиткові дошкільника.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-4
PDF

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти / наук. кер.: А. Богуш. Київ : Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2012. 70 с.

Діти і соціум: особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / за ред. А. Богуш та Н. Гавриш. Луганськ: Альма-матер, 2006. 368 с.

Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік / Т. Піроженко та ін. Київ: Генеза, 2016. 88 с.

Квас О., Айзенбарт М. Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності. Молодь і ринок. 2015. № 7. С. 6–12.

Кононко О. Виховуємо соціально компетентного дошкільника. Київ: Світич, 2009. 201 с.

Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку / Національна академія педагогічних наук України. Київ: ФОП Ференець В.Б., 2020. 44 с.

Кубата Н., Айзенбарт М. Гра як засіб формування соціальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 53–57.

Рогальська-Яблонська І. Соціалізація дітей в умовах сучасного освітнього середовища ДНЗ на засадах наступності та перспективності. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 37. Т. 1. С. 351–356.

Седлецька Л. Вплив гри на соціальний розвиток дітей дошкільного віку. Таврійський вісник освіти. 2012. № 1 (37). С. 108–115.

Соціалізація дітей старшого дошкільного віку в умовах ДНЗ / за заг. ред. О. Рейпольської. Київ – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. 280 с.

Соціальний розвиток дитини (старший дошкільний вік) / Т. Поніманська, І. Дичківська, О. Козлюк та ін. Київ: Генеза, 2013. 88 с.

Харченко С. Соціальний інтелект та його розвиток у дошкільному віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. Вип. 4. Т. 1. С. 108–112.

Bogush, A. (Ed.). (2012). Bazovyi komponent doshkilnoi osvity [The basic component of preschool education]. Kyiv: Redakcija zhurnalu «Doshkil'ne vyhovannja». (in Ukrainian)

Bogush, A., & Gavrysh, N. (Eds.). (2006). Dity i sotsium: osoblyvosti sotsializatsii ditei doshkilnoho ta molodshoho shkilnoho viku [Children and society: peculiarity of socialization of children of preschool and primary school age]. Lugans'k: Al'ma-mater. (in Ukrainian)

Pirozhenko, T. et al. (2016). Ihrova diialnist doshkilnyka: molodshyi doshkilnyi vik [Games activity of a preschooler: junior preschool age]. Kyiv: Geneza. (in Ukrainian)

Kvas, O., & Ajzenbart, M. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy formuvannia sotsialno-komunikatyvnoi kompetentsii starshykh doshkilnykiv zasobamy ihrovoi diialnosti [Organizational and pedagogical conditions for formation of sociocommunicative competence of senior preschoolers by means of role play]. Molod i rynok, no 7, pp. 6-12. (in Ukrainian)

Kononko, O. (2009). Vykhovuiemo sotsialno kompetentnoho doshkilnyka [We bring up a socially competent preschooler]. Kyiv: Svitych. (in Ukrainian)

Kontseptsiia osvity ditei rannoho ta doshkilnoho viku (2020) [The concept of education of children of early and preschool age]. Natsionalna akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy. Kyiv: FOP Ferenec' V.B. (in Ukrainian)

Kubata, N., & Ajzenbart, M. (2018). Hra yak zasib formuvannia sotsialnoi kompetentnosti u ditei starshoho doshkilnoho viku [Games as a means of forming social competence in the senior preschool age]. Molodyj vchenyj, no 5 (57), pp. 53–57. (in Ukrainian)

Rogal's'ka-Jablons'ka, I. (2012). Sotsializatsiia ditei v umovakh suchasnoho osvitnoho seredovyshcha DNZ na zasadakh nastupnosti ta perspektyvnosti [Socialization of children in the modern educational environment of preschool educational institution on the basis of continuity and prospects]. Naukovyj visnyk Mykolaivskogo derzhavnogo universytetu im. V. Suhomlyns'kogo. Serija: Pedagogichni nauky, no 37, vol. 1, pp. 351–356. (in Ukrainian)

Sedletska, L. (2012). Vplyv hry na sotsialnyi rozvytok ditei doshkilnoho viku [The impact of play on the social development of preschool children]. Tavrijskyj visnyk osvity, no 1 (37). pp. 108-115. (in Ukrainian)

Rejpol's'ka, O. (Ed.) (2018). Sotsializatsiia ditei starshoho doshkilnoho viku v umovakh DNZ [Socialization of the senior preschool age in preschool educational institution]. Kyiv – Kropyvnyc'kyj: Imeks-LTD. (in Ukrainian)

Ponimans'ka, T., Dychkivs'ka, I., Kozljuk, O. et al. (2013 Sotsialnyi rozvytok dytyny (starshyi doshkilnyi vik) [Social development of the child (senior preschool age)]. Kyiv: Geneza. (in Ukrainian)

Harchenko, S. (2017). Sotsialnyi intelekt ta yoho rozvytok u doshkilnomu vitsi [Social intelligence and its development in preschool age]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Serija: Psyhologichni nauky, no 4, vol. 1, pp. 108–112. (in Ukrainian)