ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
PDF

Ключові слова

творчість
здібності
діяльність
особистість
креативність

Як цитувати

Білинська, Н., & Спринська, З. (1). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Молодий вчений, 8 (84), 13-16. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-3

Анотація

У статті розкрито концептуальні основи виміру проблеми, визначено ґенезу поняття «творчість». Проаналізовано основні визначення понять творчості, критеріїв творчості, обґрунтовано особистісний, діяльнісно-процесуальний та пошуково-дослідницький характер у визначенні творчості. Охарактеризовано історичний досвід щодо теоретичного та практичного підходів до проблеми розвитку творчості. Проаналізувавши педагогічний аспект творчості, зокрема вплив творчості на розвиток суспільства й виховання людини, на формування цілої системи системи знань, стимулювання самостійної діяльності, можемо вважати, що розвиток творчості, а отже, і особистісне зростання можливе за певних умов, а саме: наявності відповідного соціального середовища, умінь, знань та якостей, що варті визнання, специфічної організації середовища. Причому успіхи і домагання однієї людини не мають перекреслити домагання іншої. Саме тому творчість і є тією унікальною діяльністю, яка знижує деструктивні наслідки боротьби за визнання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-3
PDF

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Горальський А. Теорія творчості. Львів : Каменяр, 2002.144 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В.О. Моляко, О.Л. Музика. Житомир : видавництво ПП Рута, 2007. 319 с.

Клепіков В.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи: навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1996. 295 с.

Пономарёв Я.А. Психология творчества. Москва : Просвещение, 1976. 303 с.

Психологія особистості : Словник довідник / за ред. П.П. Горностая, Т.М. Титаренко. Київ : Рута, 2001. 320 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Эмоции. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 720 с. (Серия “Мастера психологи”).

Daszklewicz T. Praca twórcza i jej wartosci spoleczne: Uwagi o filozofii pracy twórczej / Humanizacjia pracy. 1984. №4. S. 3–13.

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Horalskyi, A. (2002). Teoriia tvorchosti [Theory of creativity]. Lviv: Kameniar. (in Ukrainian)

Moliako, V.O., & Muzyka, O.L. (eds) (2007). Zdibnosti, tvorchist, obdarovannist: teoriia, metodyka, rezultaty doslidzhen [Abilities, creativity, talent: theory, methods, research results]. Zhytomyr: vydavnytstvo PP Ruta. (in Ukrainian)

Klepikov, V.I. (1996). Osnovy tvorchosti osoby: navch. posibnyk [Fundamentals of personal creativity: a textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Ponomaryov, Ya.A. (1976). Psikhologiya tvorchestva [Psychology of creativity]. Moskva: Prosveshhenie. (in Russian)

Hornostai, P.P., & Tytarenko, T.M. (eds.) (2001). Psykholohiia osobystosti: Slovnyk dovidnyk [Psychology of personality: Dictionary reference book]. Kyiv: Ruta. (in Ukrainian)

Rubinshtejn, S.L. (2002). Osnovy obshhej psikhologii. Emoczii. Glava 17 [Fundamentals of General Psychology. Emotions.]. Sankt-Peterburg : Piter. (Seriya “Mastera psikhologi”). (in Russian)

Daszklewicz, T. (1984). Praca twórcza i jej wartosci spoleczne: Uwagi o filozofii pracy twórczej [Creative work and its social values: Notes on the philosophy of creative work]. Humanizacjia pracy [Humanization of labor]. Vol. 4, pp. 3–13.