АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ ЛАТИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
PDF

Ключові слова

аналітичний термін
термін-словосполучення
семантична структура
структурна модель
синтаксичні відношення

Як цитувати

Микитка, М.-Д. (1). АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ У СКЛАДІ ЛАТИНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Молодий вчений, 8 (84), 7-12. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-2

Анотація

У статті розглянуто особливості аналітичного творення латинських релігійних термінів. Розглянуто два типи аналітичних термінів, властиві для релігійної термінології: терміни-фраземи (нерозкладні словосполучення) та вільні словосполучення. Особливу увагу звернено на основні типи семантико-синтаксичних відношень, виявлених у досліджуваній групі термінів, а саме: атрибутивні, об’єктні, апозитивні, обставинні та комплективні. За компонентною структурою, досліджуваний фонд латинських релігійних терміносполучень поділено на прості (двокомпонентні) та ускладнені (три- та багатокомпонентні) словосполучення. Виявлено, що найчисленнішу групу складають двокомпонентні терміносполуки. У дослідженні визначено типові структурні моделі, за якими створюються терміни-словосполучення релігійної терміносистеми латинської мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-8-84-2
PDF

Посилання

Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ, 1988. 256 с.

Годована М. Словосполучення як джерело поповнення української термінології. Українська термінологія і сучасність : збірник наук. праць. Вип VI / за ред. Л. О. Симоненко. Київ, 2005. 448 с.

Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. Москва, 1977. 246 с.

Д’яков А.С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти. Київ, 2000. 218 с.

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. Донецьк, 2009. 137 с.

Кияк Т.Р. Лингвистические аспекти терминоведения : учеб. пособие. Київ, 1989. 104 с.

Куза А.М. Українська релігійна фразеологія: особливості функціонування в сучасному мовному просторі : дис. … канд. філол. наук. 10.02.01 – українська мова. Львів : ЛНУ ім. І.Я. Франка, 2016. 212 с.

Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. Вопросы теории и методики. Москва, 1961. 158 с.

Мацьків П. Особливості деривації релігійних терміносполук. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2013. С. 201–209.

Місник Н. Аналітичні терміни у складі термінології клінічної медицини. Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. Вип. IV. Київ : КНЕУ, 2001. С. 193–194.

Непийвода Н.Ф. Вираження атрибутивних відношень у терміні. Науково-технічний прогрес і проблеми термінології : тези доп. респ. конф. Київ, 1980. С. 134.

Петрина О.С. Формування та функціонування англомовних та українських терміносистем банківської справи : дис…канд. філол. наук. Львів, 2016. 202 с.

Продан Ю.П. Поняття «термін-фразема» у лінгвістиці. Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (1). С. 116–121.

Романова О. Мовний статус аналітичних термінів. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). 2014. Вип. 19. С. 168–171.

Чуєшкова О.В. Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект) : дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2002. 200 с.

Шиленко О.А. Фразеологізація в англійській фаховій мові економіки. Вісник Житомирського державного ун-ту. Серія: Філологічні науки. 2010. Вип. 49. С. 228–231.

Vykhovanets, I.R. (1988). Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti. [Parts of speech in the semantic-grammatical aspect]. Кyiv: Naukova dumka, 256 p.

Godovana, M. (2005). Slovospoluchennia yak dzherelo popovnennia ukrainskoi terminolohii [Word-combinations as a source of replenishment of Ukrainian terminology]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist [Ukrainian terminology and modernity]. KNEU, vol. VI., 448 p.

Danilenko, V.P. (1977). Russkaya terminologiya. [Russian terminology]. Opyt lingvisticheskogo opisaniya. [Linguistic Description Experience]. Мoscow: Nauka, 246 p.

Diakov, A.S., Kyiak, T.R., Kudelko, Z.B. (2000). Osnovy terminotvorennia: Semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty [Fundamentals of term formation: Semantic and sociolinguistic aspects]. Kyiv: KM Academia, 218 p.

Zahnitko, A. (2009). Ukrainskyi syntaksys: teoretyko-prykladnyi aspekt. [Ukrainian syntax: theoretical and applied aspect]. Donetsk, 137 p.

Kyiak, T.R. (1989). Lynhvystycheskye aspekty termynovedenyia: uchebn. posobye [Linguistic aspects of terminology]. Kyiv, 104 p.

Kuza, A.M. (2016). Ukrainska relihiina frazeolohiia: osoblyvosti funktsionuvannia v suchasnomu movnomu prostori [Ukrainian religious phraseology: features of functioning in the modern language space]. (PhD Thesis). Lviv: LNU im. I.Ya. Franka.

Lotte, D.S. (1961). Osnovy postroeniya nauchno-tekhnicheskoy terminologii. Voprosy teorii i metodiki [Fundamentals of building scientific and technical terminology. Questions of theory and methodology]. Moscow, 158 p.

Matskiv, P. (2013). Osoblyvosti deryvatsii relihiinykh terminospoluk [Features of derivation of religious terms]. Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri, pp. 201–209.

Misnyk, N. (2001). Analitychni terminy u skladi terminolohii klinichnoi medytsyny [Analytical terms in the terminology of clinical medicine]. Ukrainska terminolohiia i suchasnist. Kyiv: KNEU, vol. IV, pp. 193–194.

Nepyivoda, N.F. (1980). Vyrazhennia atrybutyvnykh vidnoshen u termini [Expression of attributive relations in the term]. Naukovo-tekhnichnyi prohres i problemy terminolohii. Kyiv, 134 p.

Petryna, O.S. (2016). Formuvannia ta funktsionuvannia anhlomovnykh ta ukrainskykh terminosystem bankivskoi spravy. [Formation and functioning of English and Ukrainian banking terminology] (PhD Thesis). Lviv, 202 p.

Prodan, Yu.P. (2013). Poniattia "termin-frazema” u linhvistytsi [The concept of "term-phrasema" in linguistics]. Terminolohichnyi visnyk. Кyiv, vol. 2(1), pp. 116–121.

Romanova, O. (2014). Movnyi status analitychnykh terminiv. [Linguistic status of analytical terms]. Naukovi zapysky [Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho]. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky, vol. 19, pp. 168–171.

Chuieshkova, O.V. (2002). Analitychni nominatsii v ekonomichnii terminosystemi (strukturno-typolohichnyi aspekt) [Analytical nominations in the economic terminology system (structural-typological aspect] (PhD Thesis). Kharkiv.

Shylenko, O.A. (2010). Frazeolohizatsiia v anhliiskii fakhovii movi ekonomiky. [Phraseologization in the English professional language of economics]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho un-tu, vol. 49, pp. 228–231.