РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР
PDF

Ключові слова

«зелена економіка»
сталий розвиток
енергоефективність
відновлювані джерела енергії
обліковий вимір

Як цитувати

Костюченко, В., & Рудченко, О. (2021). РОЗВИТОК «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР. Молодий вчений, 6 (94), 202-206. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-41

Анотація

У статті розглянуто основні напрями реалізації концепції «зеленої економіки» в країнах Європейського Союзу, досліджено тенденції її розвитку та результативність впровадження в деяких країнах з позиції облікового виміру. Проаналізовано показники вимірювання тенденцій розвитку та ефективності зростання «зеленої економіки» у тих країнах, які є лідерами в досягненні цілей сталого розвитку. Зазначено позитивні тенденції впровадження «зеленої економіки» в Україні, зокрема зростання впровадження інновацій підприємствами та виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Проведено порівняльний аналіз окремих аспектів та досягнень переходу до «зеленої економіки» між Україною та окремими країнами Європейського Союзу. Визначено, що темпи зростання «зеленої економіки» в країні є надто низькими, і подальше впровадження концепції повинно враховувати досвід європейської спільноти.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-41
PDF

Посилання

Pearce D.W. Blueprint for a green economy. London: Earthscan, 1989. 192 p.

Cato M S. Green economics: An introduction to theory, policy, and practice. London: Earthscan, 2008. 224 р

Stoddart H., Riddlestone S., Vilela M. Principles for the Green Economy A collection of principles for the green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. London: Stakehoder forum, 2012. 24 p.

Буркинcький Б., Галушкіна Т., Реутов В. «Зелена» економіка крізь призму транcформаційних зрушень. Одеса: ІПРЕЕД НАН України; Cаки: Фенікc, 2011. 348 c.

Потапенко В. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на заcадах «зеленої економіки»: монографія. Київ: НІCД, 2012. 360 c.

Маркевич К. «Зелені» інвестиції у сталому розвитку: світовий досвід та український контекст. Київ: Заповіт, 2019. 316 с. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf (дата звернення: 05.05.2021).

B20 Task Force Recommendations: Concrete Actions for Los Cabos June 2012. Mexico. URL: http://biac.org/wp-content/uploads/2016/01/B20-Task-Force-Recommendations.pdf (дата звернення: 30.04.2021).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. European Commisiion, 2014. URL: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-446-EN-F1-1.Pdf (дата звернення: 07.05.2021).

Environmental economy – statistics by Member State. Eurostat Statistic Explained. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.phptitle=Environmental_goods_and_services_sector&old=61204/ (дата звернення: 07.05.2021).

Global Green Economy Index 2018. Dual Citizen. September 2018. URL: https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/ (дата звернення: 29.04.2021).

Renewable energy: generation by source. BP, Statistical Review of World Energy. 2019. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-statsreview-2019-full-report.pdf (дата звернення: 30.04.2021).

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (за різні роки). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 06.05.2021).

Впровадження інновацій на промислових підприємствах. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2021).

Маркевич К. Енергетична галузь України: підсумки 2016 р. Київ : Заповіт, 2017. 164 c. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_ENERGY-FINAL.pdf (дата звернення: 12.05.2021).

Pearce D.W. (1989) Blueprint for a green economy. Earthscan.

Cato M.S. (2008) Green economics: An introduction to theory, policy, and practice. Earthscan.

Stoddart H., Riddlestone S., Vilela M. (2012) Principles for the Green Economy A collection of principles for the green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. Stakehoder forum.

Burkinsky B., Galushkina T., Reutov V. (2011) Zelena ekonomika kriz prizmu transformaziynyh zrushen [«Green» economy through the prism of transformational shifts]. Odessa: Phoenix. (in Ukrainian)

Potapenko V. (2012) Strategichni prioriteti bezpechnogo rozvitku Ukrainy na zasadah zelenoi ekonomiky [Strategic priorities of secure development of Ukraine on the basis of «green economy»: monograph]. Kyiv: NICD. (in Ukrainian)

Markevich K. (2019) Zeleni investyciy u stalomu rozvutku: svitoviy dosvid ta ukrainskiy kotekst [«Green» investments in sustainable development: world experience and Ukrainian context]. Kyiv: Testament. Available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ZELEN_INVEST.pdf (accessed 5 May 2021).

B20 Task Force Recommendations: Concrete Actions for Los Cabos June 2012. (2016) Mexico. Available at: http://biac.org/wp-content/uploads/2016/01/B20-Task-Force-Recommendations.pdf (accessed 30 April 2021).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (2014). European Commisiion. Available at: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-446-EN-F1-1.Pdf (accessed 7 May 2021).

Environmental economy – statistics by Member State. Eurostat Statistic Explained. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.phptitle=Environmental_goods_and_services_sector&oldid=61204/ (accessed 7 May 2021).

Global Green Economy Index 2018. (2018). Dual Citizen. Available at: https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/ (accessed 29 April 2021).

Renewable energy: generation by source. (2019). BP, Statistical Review of World Energy. Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-statsreview-2019-full-report.pdf (accessed 30 April 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Dzerela finansuvannja inovaciynoi dijalnosti promislovih pidpriemstv [Sources of financing of innovative activity of industrial enterprises]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/. (accessed 6 May 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Vprovadzhennja inovaciy na promislovih pidpriemstvah [Introduction of innovations at industrial enterprises]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 10 May 2021).

Markevich K. (2019) Energetichna galuz Ukraini: pidsumki 2016 r. [Ukraine's energy sector: results of 2016]. Kyiv: Testament. Available at: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_ENERGY-FINAL.pdf (accessed 12 May 2021).