МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТ ЗНАНЬ
PDF

Ключові слова

вчитель початкової школи
математика початкової школи
урок математики початкової школи
моделювання
карти знань
ІКТ
онлайн ресурси для створення карт знань

Як цитувати

Руденко, Н., Кравчук, А., & Широков, Д. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ УРОКУ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТ ЗНАНЬ. Молодий вчений, 6 (94), 179-183. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-35

Анотація

У статті дано визначення основним дефініціям: вчитель початкової школи, математика початкової школи, урок математики початкової школи, моделювання, карти знань, ІКТ, онлайн ресурси для створення карт знань. Проаналізовано як вітчизняний, так і зарубіжний досвід застосування карт знань на уроках математики; обґрунтовано методику організаційно–методичних основ моделювання уроку математики з використанням карт знань; відібрано сучасні онлайн ресурси для створення карт знань. Розглядаються особливості моделювання уроку математики в початковій школі за допомогою карт знань та обґрунтовується необхідність використання нових підходів у процесі навчання математики в початковій школі. Описано програмні засоби для створення інтелектуальних карт, зокрема Mindomo, Coggle, Lucidchart, Canva, Draw.io, які доцільно застосовувати для створення карт знань на уроках математики в початковій школі, визначено їхні переваги та наведено 10 простих правил створення карт. Відображено практичне застосування карт знань на уроках математики в початковій школі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-35
PDF

Посилання

Інформаційно-комунікаційні технології. URL: http://surl.li/xfth

Козіброда С.В., Цідило І.М. Модель системи підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій до вивчення та застосування онтологій комп’ютерних систем. Наукові записки РДГУ. 2017. Випуск 16(59). С. 154–158.

Наукове моделювання. URL: http://surl.li/xftm

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти». URL: https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf

Руденко Н.М. Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики. Освітологічний дискурс. 2020. № 2(29). С. 92–104.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика: підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Ранок, 2018. 150 с.

Information and communication technologies. Available at: http://surl.li/xfth. (date of access: 05.06.2021).

Kozibroda, S.V., & Tsidilo, I.M. (2017) Model of the system of preparation of future engineers–teachers in the field of computer technologies for studying and application of ontologies of computer systems. Scientific notes of RDGU, 16 (59), 154–158.

Scientific modeling. Available at: http://surl.li/xftm (date of access: 10.06.2021).

Professional standard "Primary school teacher of general secondary education". Available at: https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/20180815.pdf (date of access: 15.06.2021).

Rudenko, N.M. (2020) Peculiarities of preparation of future primary school teachers for the use of mental maps in mathematics lessons. Educational discourse, 2 (29), 92–104.

Skvortsova, S.O., & Onoprienko, O.V. (2018) "Mathematics" textbook for 1 class of general secondary education. Kyiv: Ranok.