ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

здоров'язбереження
майбутні вчителі англійської мови
учні початкових класів
концепція нової української школи
здоров'язберігаюча компетентність

Як цитувати

Білєр, О. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРЕЖЕННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Молодий вчений, 6 (94), 145-152. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-30

Анотація

У статті встановлено, що формування основ здоров'язбереження в учнів на уроках англійської мови в початковій школі залежить від рівня сформованості здоров'язберігаючої компетентності у майбутніх вчителів; виявлено, що діяльнісний компонент здоров'язберігаючої компетентності студентів найменш сформований й потребує особливої уваги. Його сформованість передбачає практичне оволодіння здоров'язбережувальними технологіями, техніками, методами та іншими засобами, відповідно до концепції нової української школи упродовж практичної діяльності майбутніх учителів англійської мови в початковій школі. Автори дійшли висновку, що збереження здоров'я учнів початкової школи, неможливо без наявності сформованої здоров'язберігаючої компетентності не лише у майбутніх вчителів початкових класів, а й у всіх інших педагогічних працівників, що співпрацюють з молодшими школярами, зокрема учителів англійської мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-30
PDF

Посилання

Адєєва О.В. Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2009. 211 с.

Aнтонова О.Є., Поліщук Н.М. Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 248 с.

Богуславский А.А. Система управления базами данных MSACCESS-97: Сб. лабораторных работ. Коломна: КГПИ, 2002. 66 с.

Ващенко О., Свириденко С. Здоров'язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах. Директор школи. 2006. № 20. С. 12–15.

Гамаюнова А.Н. Компетенция здоровьясбережения в структуре профессиональной компетентности бакалавра психолого-педагогического образования. Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 3. С. 62–63.

Горащук В.П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі. Луганськ: Альма-Матер, 2002. 111 с.

Долинський Б.Т., Писаренко Г.С., Бондар С.В., Славов Д.Д. Педагогічні основи підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів Наука і освіта. 2014. № 8. С. 54–58.

Кондратюк С.М., Павлущенко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до впровадження нового змісту державного стандарту початкової загальної освіти Наука і освіта. 2014. № 3. С. 72–75.

Коцур Н., Товкун Л. Професійна підготовка майбутніх педагогів з питань збереження та зміцнення здоров’я школярів Український науковий журнал «Освіта регіону». Серія: політологія, психологія, комунікації. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». 2013. №3. С. 282–286. URL: http://social-science.com.ua/contents/22.

Крошка С.А., Борисенко Л.Л., Єршов С.І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках Гуманізація навчальновиховного процесу: збірник наукових праць. Слов’янськ: ДДПУ, 2014. С. 205–212.

Куинджи Н.Н. Валеология: Пути формирования здоровья школьников: методическое пособие. Москва: Аспект Пресс, 2002. 139 с.

Лободина Н.В., Чурилова Т.Н. Здоровьесберегающая деятельность. Планирование, рекомендации, мероприятия: 2-е изд. Волгоград: Учитель, 2015. 205 с.

Макаренко С., Калька Н. Здоров’язберігаючі компетенції педагога в умовах сучасного простору Український науковий журнал «Освіта регіону». URL: http://social-science.com.ua/article/1224.

Методичні рекомендації з іноземних мов для пілотних шкіл. Нова українська школа. 2017. Oсвітній портал. URL: http://nus.org.ua/articles/metodychni-rekomendatsiyi-z-inozemnyh-mov-dlya-pilotnyh-shkil/http://nus.org.ua.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України / за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н.М. Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Нова українська школа: Основи стандарту освіти / під заг. ред. Товкало М. Львів, 2016. 64 с.

Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа. 2005. № 1. С. 65–69.

Постоєнко С. Упровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках Основи здоров’я. 2013. № 7. С. 5–8.

Про Національну доктрину розвитку освіти // Указ Президента України від 17.04.2002 № 347/2002: за станом на 10 верес. 2009 р. URL: http://www.osvita.org.ua.

Черній В.П. Формування у молодших школярів здорового способу життя (друга половина ХХ – початок XXI століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01. Кіровоград, 2014. 20 с.

Ma Xin. Health Outcomes of Elementary School Students in New Brunswick: The Education Perspective. Evaluation Review. 2000, №24. 435–456.

Oliveira M M., Campos M.O., Andreazzi M.A., Malta D.C. Characteristics of the National Adolescent School-based Health Survey. PeNSE, Brazil. Epidemiol. Serv. Saúde vol.26, №.3. July/Sept. 2017. URL: http://dx.ua/3iMMr.

Trockel M.T., Barnes M.D., Egget D.L. Health-related variables and academic performance among first-year college students: Implications for sleep and other behaviors. 2002, JAC 49. 125-131 р.

Adjejeva O.V. (2009) Pidghotovka majbutnikh uchyteliv do valeologhichnogho vykhovannja uchniv zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladiv: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Odesa, 211 s.

Antonova O.Je., Polishhuk N.M. (2016) Pidghotovka vchytelja do rozvytku zdorov'jazberezhuvaljnoji kompetentnosti uchniv: monoghrafija. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 248 s.

Boghuslavskyj A.A. (2002) Systema upravlenyja bazamy dannыkh MSACCESS-97: Sb. laboratornыkh rabot. Kolomna: KGhPY, 66 s.

Vashhenko O., Svyrydenko S. (2006) Zdorov'jazberighajuchi tekhnologhiji v zaghaljnoosvitnikh navchaljnykh zakladakh. Dyrektor shkoly. № 20. S. 12–15.

Gamayunova A.N. (2011) Kompetentsiya zdorov'yasberezheniya v strukture professional'noy kompetentnosti bakalavra psikhologo-pedagogicheskogo obrazovaniya. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya. № 3. S. 62–63.

Ghorashhuk V.P. (2002) Orghanizacija navchaljno-vykhovnogho procesu z valeologhiji v zaghaljnoosvitnij serednij shkoli. Lughansjk: Aljma-Mater, 111 s.

Dolynsjkyj B.T., Pysarenko Gh.S., Bondar S.V., Slavov D.D. (2014) Pedaghoghichni osnovy pidghotovky majbutnikh uchyteliv pochatkovoji shkoly do valeologhichnogho vykhovannja molodshykh shkoljariv. Nauka i osvita. № 8. S. 54–58.

Kondratjuk S.M., Pavlushhenko N.M. (2014) Pidghotovka majbutnikh uchyteliv pochatkovoji shkoly do vprovadzhennja novogho zmistu derzhavnogho standartu pochatkovoji zaghaljnoji osvity. Nauka i osvita. № 3. S. 72–75.

Kocur N., Tovkun L. (2013) Profesijna pidghotovka majbutnikh pedaghoghiv z pytanj zberezhennja ta zmicnennja zdorov'ja shkoljariv. Ukrajinsjkyj naukovyj zhurnal «Osvita reghionu». Serija: politologhija, psykhologhija, komunikaciji. Vidkrytyj mizhnarodnyj universytet rozvytku ljudyny «Ukrajina». №3. S. 282–286. URL: http://social-science.com.ua/contents/22.

Kroshka S.A., Borysenko L.L., Jershov S.I. (2014) Pidghotovka majbutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do vprovadzhennja zdorov'jazberezhuvaljnykh tekhnologhij na urokakh. Ghumanizacija navchaljnovykhovnogho procesu: zbirnyk naukovykh pracj. Slov'jansjk: DDPU, S. 205–212.

Kuindzhi N.N. (2002) Valeologiya: Puti formirovaniya zdorov'ya shkol'nikov: metodicheskoe posobie. Moskva: Aspekt Press, 139 s.

Lobodina N.V., Churilova T.N. (2015) Zdorov'esberegayushchaya deyatel'nost'. Planirovanie, rekomendatsii, meropriyatiya: 2-e izd. Volgograd: Uchitel', 205 s.

Makarenko S., Kaljka N. Zdorovjazberighajuchi kompetenciji pedaghogha v umovakh suchasnogho prostoru Ukrajinsjkyj naukovyj zhurnal «Osvita reghionu». URL: http://social-science.com.ua/article/1224.

Metodychni rekomendaciji z inozemnykh mov dlja pilotnykh shkil. Nova ukrajinsjka shkola. 2017. Osvitnij portal. URL: http://nus.org.ua/articles/metodychni-rekomendatsiyi-z-inozemnyh-mov-dlya-pilotnyh-shkil/http://nus.org.ua.

Nacionaljna dopovidj pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrajini / Nac. akad. ped. nauk Ukrajiny/za zagh. red. V.Gh. Kremenja. Kyiv: Pedaghoghichna dumka, 2016. 448 s.

Nova ukrajinsjka shkola: poradnyk dlja vchytelja / pid zagh. red. Bibik N. M. Kyiv: TOV «Vydavnychyj dim «Plejady», 2017. 206 s.

Nova ukrajinsjka shkola: Osnovy standartu osvity / pid zagh. red. Tovkalo M. Lviv, 2016. 64 s.

Pometun O. (2005) Kompetentnisnyj pidkhid – najvazhlyvishyj orijentyr rozvytku suchasnoji osvity. Ridna shkola. № 1. S. 65–69.

Postojenko S. (2013) Uprovadzhennja zdorov'jazberezhuvaljnykh tekhnologhij na urokakh. Osnovy zdorov'ja. № 7. S. 5–8.

Pro Nacionaljnu doktrynu rozvytku osvity // Ukaz Prezydenta Ukrajiny vid 17.04.2002 № 347/2002: za stanom na 10 veres. 2009 r. URL: http://www.osvita.org.ua.

Chernij V.P. (2014) Formuvannja u molodshykh shkoljariv zdorovogho sposobu zhyttja (drugha polovyna KhKh – pochatok XXI stolittja): avtoref. dys. … kand. ped. nauk: spec. 13.00.01. Kirovoghrad, 20 s.

Ma Xin. Health Outcomes of Elementary School Students in New Brunswick: The Education Perspective. Evaluation Review. 2000, №24. 435–456.

Oliveira M.M., Campos M.O., Andreazzi M.A., Malta D.C. Characteristics of the National Adolescent School-based Health Survey. PeNSE, Brazil. Epidemiol. Serv. Saúde vol.26, №.3. July/Sept. 2017. URL: http://dx.ua/3iMMr.

Trockel M.T., Barnes M.D., Egget D.L. Health-related variables and academic performance among first-year college students: Implications for sleep and other behaviors. 2002, JAC 49. 125–131 р.