ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНОБОБОВОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
PDF

Ключові слова

сочевиця
напій
овес
білок
суспензія
зерно
насіння

Як цитувати

Янюк, Т., Тракало, Т., & Ганзенко, В. (2021). ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНОБОБОВОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ. Молодий вчений, 6 (94), 108-113. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-24

Анотація

В роботі поставлена проблема, проведено аналіз і спрогнозовано розвиток ринку харчових продуктів у найближчий час. Традиційні продукти вже не можуть виконувати функції повного забезпечення потреб сучасної людини, тому виникла необхідність в багатокомпонентних калорійних продуктах різного призначення. Поставлена задача вимагає вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей компонентів для створення технології, розробки рецептури та визначення технологічних параметрів обробки сировини. Розроблення нових продуктів може вирішувати цілу низку питань, найбільш актуальними серед яких є збільшення вмісту білків, особливо повноцінних, зменшення жирів та вуглеводів при необхідності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-24
PDF

Посилання

Новиков М.М. Фізіолого-біохімічні основи формування якості врожаю сільськогосподарських культур. Москва: МСХА, 1994. 189 с.

Казаков Е.Д., Кириленко Г.П. Биохимия зерна и хлебопродуктов. СПб. : ГИОРД, 2005. 512 с.

Тележенко Л.М. Сочевиця як важливий національний ресурс рослинного білка. Корми і кормовиробництво. 2010. № 66. С. 158–163.

Тележенко Л.М., Атанасова В.В. Застосування пюреподібних страв на основі сочевиці у профілактичному харчуванні. Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів, та студентів «ОНАХТ». Одеса, 2009. С. 279–280.

Подобед Л.И. Беспленочный овес – перспектива сделать эту культуру конкурентноспособной на зерновом рынке. Хранение и переработка зерна. 2006. № 11. С. 24–26.

Баталова Г.А. К вопросу о качестве зерна овса. Аграрный вестник Юго-Востока. 2009. № 3. С. 23–25.

Соц С.М., Шутенко Є.І., Кустов І.О. Голозерний овес – перспективна сировина для круп’яної промисловості. Зернові продукти і комбікорми. 2011. №7. С. 7–8.

Марухняк А.Я., Марухняк Г.І., Лісова Ю.А., Дацько А.О. Хімічний склад зерна голозерних зразків вівса. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2016. № 60. С. 110–118.

Франкс Ф. Свойства водних растворов при температурах ниже 0⁰С // Вода и водне растворы при температурах ниже 0⁰ С. Киев: Наукова думка, 1985. 387 с.

Капрельянц Л. Функціональні продукти і нутрицевтики – сучасні підходи харчової науки. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2016. Вип. 73. С. 441. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2016_73_122 (дата звернення: 20.05.2021)

Пилат Т.Л., Иванов А.А. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение). Москва: Авалон, 2002. 710 с.

Єгоров Б.В., Мардар Б.В. Наукові основи формування споживних властивостей нових зернових продуктів. Одеса : ТЕС, 2013. 388 с.

Цимбалиста Н.В., Давиденко Н.В. Стан фактичного харчування населення та аліментарно обумовлена захворюваність. Проблеми харчування. 2008. № 1–2. С. 32–35.

Банковська Н.В. Гігієнічна оцінка стану фактичного харчування дорослого населення України та наукове обґрунтування шляхів його оптимізації : автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02. Київ, 2008. 26 с.

Мадар М.Р. Формування споживчих переваг до функціональних продуктів харчування на основі маркетингових досліджень. Економіка харчової промисловості. 2015. № 1 (25). С. 19–25.

Бородай А.Б., Никоненко Б.С. Удосконалення технології функціональних продуктів за рахунок використання рослинної сировини. Збірник наукових статей магістрів. Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу. Факультет харчових технологій, готельноресторанного та туристичного бізнесу. Полтава, 2019. С. 73–77.

Novykov M.M. (1994) Fizioloho-biokhimichni osnovy formuvannia yakosti vrozhaiu silskohospodarskykh kultur. Moskva: MSKhA.

Kazakov E.D., Kirilenko G.P. (2005) Biokhimiya zerna i khleboproduktov. SPb.: GIORD.

Telezhenko L.M. (2010) Sochevytsia yak vazhlyvyi natsionalnyi resurs roslynnoho bilka. Kormy i kormo vyrobnytstvo, 66, 158–163.

Telezhenko L.M., Atanasova V.V. (2009) Zastosuvannia piurepodibnykh strav na osnovi sochevytsi u profilaktychnomu kharchuvanni. Zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh, aspirantiv, ta studentiv «ONAKhT». Odesa.

Podobed L.I. (2006) Besplenochnyy oves – perspektiva sdelat' etu kul'turu konkurentnosposobnoy na zernovom rynke. Khranenie i pererabotka zerna, 11, 24–26.

Batalova G.A. (2009) On the question of the quality of oat grain. / GA Batalova. Agrarian Bulletin of the South – East, 3, 23–25.

Sots S.M., Shutenko Ye.I., Kustov I.O. (2011) Holozernyi oves – perspektyvna syrovyna dlia krupianoi promyslovosti. Zernovi produkty i kombikormy, 7, 7–8.

Marukhniak A.Ya., Marukhniak H.I., Lisova Yu.A., Datsko A.O. (2016) Khimichnyi sklad zerna holozernykh zrazkiv vivsa. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo, 60,110–118.

Franks F. (1985) Svoystva vodnikh rastvorov pri temperaturakh nizhe 0⁰С.Voda i vodne rastvory pri temperaturakh nizhe 0⁰С. Kiev: Naukova dumka.

Kapreliants L. (2016) Funktsionalni produkty i nutrytsevtyky – suchasni pidkhody kharchovoi nauky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia biolohichna, 73, 441. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_biol_2016_73_122 (accessed 20.05.2021).

Pilat T.L., Ivanov A.A. (2002) Biologicheski aktivnye dobavki k pishche (teoriya, proizvodstvo, primenenie). Moskva: Avalon, 2002. 710 p.

Yehorov B.V., Mardar B.V. (2013) Naukovi osnovy formuvannia spozhyvnykh vlastyvostei novykh zernovykh produktiv. Odesa: TES.

Tsymbalysta N.V., Davydenko N.V. (2008) Stan faktychnoho kharchuvannia naselennia ta alimentarno obumovlena zakhvoriuvanist. Problemy kharchuvannia, 1–2, 32–35.

Bankovska N.V. (2008) Hihiienichna otsinka stanu faktychnoho kharchuvannia dorosloho naselennia Ukrainy ta naukove obgruntuvannia shliakhiv yoho optymizatsii: avtoref. dys. … kand. med. nauk: 14.02. Kyiv.

Madar M.R. (2015) Formuvannia spozhyvchykh perevah do funktsionalnykh produktiv kharchuvannia na osnovi marketynhovykh doslidzhen. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 1 (25), 19–25.

Borodai A.B., Nykonenko B.S. (2019) Udoskonalennia tekhnolohii funktsionalnykh produktiv za rakhunok vykorystannia roslynnoi syrovyny. Zbirnyk naukovykh statei mahistriv. Fakultet tovaroznavstva, torhivli ta marketynhu. Fakultet kharchovykh tekhnolohii, hotelnorestorannoho ta turystychnoho biznesu. Poltava.