АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВИДИ, КАТЕГОРІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
PDF

Ключові слова

хмара
сервіс
хмарні технології
хмарні сервіси
клієнт
сервер
мережа
платформа
інфраструктура
сховище даних
обчислювальні ресурси
доступність

Як цитувати

Андрощук, О., Головченко, О., Литовченко, Г., & Петрушен, М. (2021). АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ВИДИ, КАТЕГОРІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. Молодий вчений, 6 (94), 83-87. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-19

Анотація

У статті було проаналізовано та визначено загальні принципи хмарних технологій та сервісів, хмарних обчислень, історію їх зародження та розвитку. Проаналізовано всі недоліки і переваги існуючих хмарних моделей порівняно з локальними аналогами. Також були розглянуті питання інформаційної безпеки хмарних сервісів та захисту даних у хмарі. Розглянуто основи технології хмарних обчислень, проаналізовано їх переваги та недоліки. Особливу увагу приділено аналізу застосування даної технології в держвідомствах, а також в якості основи розроблюваних систем інформаційної інфраструктури. Виокремлено актуальні проблеми які виникають під час експлуатації “хмар”. Проаналізовано приклади зарубіжного досвіду успішного використання “хмарних технологій”.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-19
PDF

Посилання

Про Концепцію Національної програми інформатизації: закон України [прийнято Верхов. Радою 04 лютого 1998 р. №75/98-ВР (Зі змінами та доповненнями)]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр.

Бондар Є.С., Гороховський С.С. Хмарні обчислення та їх застосування. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2011. Вип. № 1. С. 74–82.

Обзор: ИТ в органах государственной власти. СNews: издание о высоких технологиях. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2013/

Андрейчиков А.В. Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. Москва : Финансы и статистика, 2000. 368 с.

Васильева И.В., Осипова Е.М., Петрова Н.Н. Психологические аспекты применения информационных технологий. Вопросы психологи. 2002. URL: http://www.vash-psiholog.info/voprospsih/219/18247-konferenciyapo-problemam-perinatalnoj-psixologii-i-mediciny.html.

ИТ-бизнес. В облаке. URL: http://www.crn.ru

ИТ-директора боятся «облаков». СNews: издание о высоких технологиях. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2013/

Pro Kontseptsiyu Natsionalʹnoyi prohramy informatyzatsiyi: zakon Ukrayiny [On the Concept of the National Informatization Program: Law of Ukraine] [pryynyato Verkhov. Radoyu 04 lyutoho 1998 r. №75/98-VR (Zi zminamy ta dopovnennyamy)]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-vr.

Bondar YE.S., Horokhovsʹkyy S.S. (2011) Khmarni obchyslennya ta yikh zastosuvannya [Cloud computing and their application]. Visnyk KNU im. T. Shevchenka, № 1, s. 74–82.

Obzor: YT v orhanakh hosudarstvennoy vlasty. SNews: yzdanye o vysokykh tekhnolohyyakh [Overview: IT in government bodies. СNews: a publication about high technologies]. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2013/

Andreychykov A.V., Andreychykova O.N. (2000) Anylyz, syntez, planyrovanye reshenyy v ekonomyke [Analysis, synthesis, planning decisions in economics]. Moskva: Fynansy i statystyka, 368 s.

Vasylʹeva Y.V., Osypova E.M., Petrova N.N. (2002) Psykholohycheskye aspekty prymenenyya ynformatsyonnykh tekhnolohyy [Psychological aspects of the use of information technology]. Voprosy psykholohyy. URL: http://www.vash-psiholog.info/voprospsih/219/18247-konferenciyapo-problemam-perinatalnoj-psixologii-i-mediciny.html.

YT-byznes. V oblake. URL: http://www.crn.ru

YT-dyrektora boyatsya «oblakov». SNews: yzdanye o vysokykh tekhnolohyyakh. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2013/