АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Ключові слова

судова експертиза
класифікація
експертиза
критерії
спеціальні знання
структура

Як цитувати

Царинний, Є., & Канівець, П. (2021). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ. Молодий вчений, 6 (94), 76-78. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-17

Анотація

У статті вивчено актуальні проблеми класифікації судових експертиз. Акцент зроблено на проблематиці визначення базових критеріїв та підстав формування класифікацій. Вивчено значення поняття «спеціальні знання» у процесі формування класифікації на різних рівнях. Виявлено базові дефініції процесу класифікації в сучасній науці. Проаналізовано триланкову систему ознак-підстав класифікації судових експертиз на основі поєднання предмету, об’єкту та методу дослідження. Виявлено проблему недосконалості поділу судових експертиз відповідно до загальної класифікації наук. Визначено необхідність комбінування спеціальних знань та поєднання методу, предмету та об’єкту дослідження як базових критеріїв та підстав формування класифікації удових експертиз. Запропоновано базову класифікацію судових експертиз відповідно до цих критеріїв. Визначено потенційні можливості її застосування для подальшого формування класифікацій судових експертиз, які можна було б застосовувати на практиці.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-17

Посилання

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. С. 143–144.

Евсиков К.С. Классификация судебных экспертиз. Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2009. Вып 1. C. 320–326.

Шаров В.И. Об основаниях классификации судебных экспертиз. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Право. 2018. № 4. С. 166–170.

Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, №28. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення: 28.05.2021).

Надіжко М.М. Використання спеціальних знань у судово-експертній діяльності: теоретико-правові аспекти. Криміналістичний вісник. 2020. № 1 (33). С. 25–36.

Rossinskaja E.R. (2011) Sudebnaja jekspertiza v grazhdanskom, arbitrazhnom, administrativnom i ugolovnom processe [Forensic expertise in civil, arbitration, administrative and criminal proceedings]. Moskva: NORMA: INFRA-M.

Evsikov K.S. (2009) Klassifikacija sudebnyh jekspertiz [Classification of forensic examinations]. Izvestija TulGU. Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. № 1. S. 320–326.

Sharov V.I. (2018) Ob osnovanijah klassifikacii sudebnyh jekspertiz [On the grounds of classification of forensic examinations]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Pravo. № 4. S. 166–170.

Zakon Ukrainy «Pro sudovu ekspertyzu» vid 25.02.1994, №28 [Law of Ukraine "on forensic expertise" of 25.02.1994, No. 28]. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (accessed 28.05.2021).

Nadizhko M.M. (2020) Vykorystannia spetsialnykh znan u sudovo-ekspertnii diialnosti: teoretyko-pravovi aspekty [Use of special knowledge in forensic expertise: theoretical and legal aspects]. Kryminalistychnyi visnyk. № 1 (33). S. 25–36.