ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
PDF

Ключові слова

неповнолітні
праця неповнолітніх
трудові пільги для неповнолітніх
неповнолітні працівники
охорона трудових прав неповнолітніх

Як цитувати

Золотухіна, Л., & Сидоренко, А. (2021). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Молодий вчений, 6 (94), 64-67. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-14

Анотація

Дана стаття присвячена вивченню особливостей правового регулювання праці неповнолітніх. Проаналізовано як національний, так і міжнародний досвід охороні праці неповнолітніх. Зауважено, що вітчизняний законодавець чітко встановив вимоги щодо прийняття неповнолітніх на роботу, а також права неповнолітніх працівників, проте роботодавці обходять правові положення і порушують встановлені заборони. Слід враховувати, що відповідно до чинного законодавства України, неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. У статті звернуто увагу і на низку проблемних питань в сфері трудової зайнятості дітей, які ще потребують вирішення. Так, недостатньо чітко регламентовано види діяльності, де дозволяється використовувати працю дітей, відсутнє визначення терміну «легка робота для неповнолітніх», неоднозначною в національному законодавстві є визначення віку початку трудової діяльності для неповнолітніх, робота в якому не наносить шкоди їх здоров’ю, моралі та освіті. Констатовано, що в цілому Кодекс законів про працю України включає положення про працю неповнолітніх, статті якого відповідають нормам, прийнятим в західних країнах, стосовно можливості залучення неповнолітніх різного віку до праці різних типів важкості, відповідальності роботодавця, який заключає трудовий договір з неповнолітнім, та забезпечення оптимальних умов праці для неповнолітнього. Крім того, хочемо додати, що у зв’язку зі стрімким технологічним розвитком, сьогодні існує реальна можливість зниження трудового віку дітей. Наприклад, слушним було б залучати дітей до праці у сфері інформаційних технологій тощо. Так, у зв’язку із вказаним, вважаємо за необхідне оновлення трудового законодавства у контексті праці неповнолітніх, а саме щодо зниження віку, з якого можуть працювати діти, хоча б до 14 років.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-14
PDF

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

День праці в Україні відзначатиметься 28 квітня 2021 року. URL: https://minjust.gov.ua/news/info/vidznachennya-dnya-ohoroni-pratsi-u-2021-rotsi

Кодекс законів про працю : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/322-08.

Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/ed20120408

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran161

Про мінімальний вік для прийому на роботу : Конвенція Міжнародної організації праці від 26 червня 1973 року № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054/card5

Європейська соціальна хартія (переглянута). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 5 лютого 1993 року N 2998-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Особливості правового регулювання праці неповнолітніх. URL: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2463-kr290517

Боков О.В. Правові питання регулювання праці неповнолітніх в Україні (в контексті адаптації національного законодавства до міжнародної правової бази країн Європейського союзу). Державно-управлінські студії. 2017. № 2. С. 15–21.

Корнєва О.М., Дереза М.А. Порівняльний аналіз охорони праці неповнолітніх в Україні та інших країнах світу. URL: http://webcache.googleusercontent.com/searchq=cache:IfQRANA9e_YJ:confopcb.iee.kpi.ua/proc/article/download/143761/141625+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Васильева Н.В., Щеглова С.Н. Подросток и работа: как уберечь себя от эксплуатации. Москва : Социум, 2001. 30 с.

French Labour Code. URL: http://www.d2rqfo7jzwsuwpcloudfront.net/wp-content/upeacas/2016/09/Labour=Code=Franch_final.pdf

Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949 (Last amended on 13 July 2017). URL: http://www.ltg_lestellservice.de/pdf/80201000.pdf

Polish Labour Code, 1997. URL: http://www.en.pollub.pl/files/17/atachment/98_Polish-Labour-Code,1997.pdf

Employment Contracts Act Republic of Estonia, 2009. URL: http://www.riigiteoctaga.ee/en/eli/520062016009/cosolide

Сидоренко А.С. Особливості праці неповнолітніх: міжнародний досвід. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. № 3. 2020. С. 86–90.

Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Den pratsi v Ukraini vidznachatymetsia 28 kvitnia 2021 roku. URL: https://minjust.gov.ua/news/info/vidznachennya-dnya-ohoroni-pratsi-u-2021-rotsi

Kodeks zakoniv pro pratsiu : Zakon Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/322-08

Simeinyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/ed20120408

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran161

Pro minimalnyi vik dlia pryiomu na robotu : Konventsiia Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi vid 26 chervnia 1973 roku № 138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_054/card5

Yevropeiska sotsialna khartiia (perehlianuta). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_062

Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 5 liutoho 1993 roku N 2998-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia pratsi nepovnolitnikh. URL: http://kr.dsp.gov.ua/index.php/2463-kr290517

Bokov O.V. (2017) Pravovi pytannia rehuliuvannia pratsi nepovnolitnikh v Ukraini (v konteksti adaptatsii natsionalnoho zakonodavstva do mizhnarodnoi pravovoi bazy krain Yevropeiskoho soiuzu). Derzhavno-upravlinski studii. № 2. S. 15–21.

Kornieva O.M., Dereza M.A. Porivnialnyi analiz okhorony pratsi nepovnolitnikh v Ukraini ta inshykh krainakh svitu URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IfQRANA9e_YJ:confopcb.iee.kpi.ua/proc/article/download/143761/141625+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua

Vasyleva N.V., Shchehlova S.N. (2001) Podrostok y rabota: kak uberech sebia ot ekspluatatsyy. Moskva: Sotsyum, 30 s.

French Labour Code. URL: http://www.d2rqfo7jzwsuwpcloudfront.net/wp-content/upeacas/2016/09/Labour=Code=Franch_final.pdf

Basic Law for the Federal Republic of Germany, 23 May 1949 (Last amended on 13 July 2017). URL: http://www.ltg_lestellservice.de/pdf/80201000.pdf

Polish Labour Code, 1997. URL: http://www.en.pollub.pl/files/17/atachment/98_Polish-Labour-Code,1997.pdf

Employment Contracts Act Republic of Estonia, 2009. URL: http://www.riigiteoctaga.ee/en/eli/520062016009/cosolide

Sydorenko A.S. (2020) Osoblyvosti pratsi nepovnolitnikh: mizhnarodnyi dosvid. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. № 3. S. 86–90.