ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
PDF

Ключові слова

персональні дані
трудовий договір
особиста інформація
відомості про особу
працівник
принципи захисту приватних даних

Як цитувати

Золотухіна, Л., & Носенко, Ю. (2021). ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПРАЦІВНИКА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. Молодий вчений, 6 (94), 60-63. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-13

Анотація

У статті проведено аналіз розвитку законодавства з проблем основних прав, свобод людини і громадянина, а також визначено, що основним інститутом, який забезпечує захист прав, свобод людини і громадянина, в тому числі і в інформаційній сфері, є держава, яке в результаті законодавчої діяльності має врегулювати поведінка суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними. На основі узагальнення міжнародного досвіду з питань захисту персональних даних здійснено обґрунтування впливу європейських стандартів, досвіду демократичних країн і їх досягнень на організаційно-правовий механізм захисту персональних даних в Україні. Обґрунтовано розвиток організаційно-правових механізмів забезпечення захисту персональних даних, до яких слід віднести: ліцензування діяльності, реєстрацію баз і розпорядників персональних даних, сертифікацію інформаційних систем, в яких зберігаються і обробляються персональні дані.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-13
PDF

Посилання

Про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних і про вільне переміщення таких даних: Директива 95/46/ЄС Європейського парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_242

Деякі питання практичного застосування Закону України «Про за-хист персональних даних»: роз’яснення Міністерства юстиції України від 21 грудня 2011 р.

Клачкова Т.В. Персональные данные работников: необходимость правового регулирования. Тенденции развития законодательства и совер-шенствование правоприменительной практики в современных условиях : Матер. Междунар. науч. конф. студ. и аспир., Минск, 19–20 окт. 2007 г. Минск : БГУ / отв. ред. Г.А. Шумак, 2008. С. 176–177.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. Відомості Верховної Ради України.

Наказ Міністерства Юстиції України від 12.04.2012. Законодавство України. Документ № 578/5, чинний.

Про захист осіб у зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних: Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 р. № 108. Офіційний вісник України. 2011. № 1. С. 701.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. Відомості Верховної Ради України. Документ № 2657-XII. 1992, № 48, СТ. 650.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень ч. 1, 2 ст. 32, ч. 2, 3 ст. 34 Конституції України від 20 січня 2012 р. № 2-рп/2012. Офіційний вісник України. 2012. № 9. Ст. 332.

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003. Документ 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356

Чуприна О. Співвідношення понять «персональні дані, «інформація про особу», «конфіденційна інформація про особу». Підприємство, господарство і право: наук-практ. госп-прав. журн. 2013. № 1. С. 104–108.

Pro zakhyst fizychnykh osib u zviazku z avtomatychnoiu obrobkoiu personalnykh danykh i pro vilne peremishchennia takykh danykh: Dyrektyva 95/46/IeS Yevropeiskoho parlamentu i Rady vid 24 zhovtnia 1995 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_242

Deiaki pytannia praktychnoho zastosuvannia Zakonu Ukrainy «Pro zakhyst personalnykh danykh»: roziasnennia Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 21 hrudnia 2011 r.

Klachkova T.V. (2008) Personalnye dannye rabotnykov: neobkhodymost pravovoho rehulyrovanyia. Tendentsyy razvytyia zakonodatelstva y sover-shenstvovanye pravoprymenytelnoi praktyky v sovremennykh uslovyiakh: Mater. Mezhdunar. nauch. konf. stud. y aspyr., Mynsk, 19–20 okt. 2007 h. Mynsk: BHU / otv. red. H.A. Shumak. S. 176–177.

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.

Nakaz Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 12.04.2012. Zakonodavstvo Ukrainy. Dokument № 578/5, chynnyi.

Pro zakhyst osib u zviazku z avtomatychnoiu obrobkoiu personalnykh danykh: Konventsiia Rady Yevropy vid 28 sichnia 1981 r. № 108. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2011. № 1. S. 701.

Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 № 2297-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2010. № 34. St. 481.

Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Dokument № 2657-XII. 1992, № 48, ST. 650.

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Zhashkivskoi raionnoi rady Cherkaskoi oblasti shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen ch. 1, 2 st. 32, ch. 2, 3 st. 34 Konstytutsii Ukrainy vid 20 sichnia 2012 r. № 2-rp/2012. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2012. № 9. St. 332.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003. Dokument 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40-44. St. 356

Chupryna O. (2013) Spivvidnoshennia poniat «personalni dani, «informatsiia pro osobu», «konfidentsiina informatsiia pro osobu». Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo: nauk-prakt. hosp-prav. zhurn. № 1. S. 104–108.