ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ОСНОВА ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ПРАВА
PDF

Ключові слова

праця
правові відносини
трудові правовідносини
зміст правовідносин
Кодекс законів про працю

Як цитувати

Золотухіна, Л., & Братішко, Н. (2021). ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ОСНОВА ПРЕДМЕТА ТРУДОВОГО ПРАВА. Молодий вчений, 6 (94), 55-59. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-12

Анотація

У статті досліджено теоретичні підходи щодо тлумачення таких визначень, як: «праця», «правовідносини», «трудові правовідносини». Підкреслюється, що трудові правовідносини є основним видом відносин, що регулюється трудовим законодавством. З урахуванням конструктивного аналізу норм законодавства та точок зору вітчизняних і зарубіжних вчених визначено проблематику, виокремлено характерні ознаки, які властиві трудовим правовідносинам. Врегульовано сутність та особливості трудових правовідносин. В науці трудового права визначення поняття трудових правовідносин проводиться, виходячи із легального визначення трудового договору, що дається в ст. 21 КЗпП. Трудові відносини містять у собі моменти об'єктивної і суб'єктивної волі. Правовідносини можливі тоді, коли існують фактичні трудові відносини, що потребують правової форми, тобто перетворення в правові відносини.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-12
PDF

Посилання

Івченко А.О. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2004. 540 с.

Ситницька О.А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05; Хмельниц. ун-т управління і права. Хмельницький, 2008. 222 с.

Венедиктов В.С. Наука трудового права на шляху соціальних перетворень та захисту прав людини. Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах : матеріали наук.-практ. конф. Асоц. Фахівців труд. права. Харків, 2005. С. 8–9.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Еспада, 2006. 776 с.

Калюжний Р.А., Тимченко С.М., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Загальна теорія держави і права : навч. посіб. Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. 432 с.

Кикоть Г.В. Юридичні факти в системі правовідносин : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01; ІДП НАН України. Київ, 2006. 198 с.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII в ред. від 27.04.2021. Відомості Верховної Ради України. 1971, додаток до № 50. Ст. 375.

Веренич Н.В. Особливості правового регулювання праці за сумісництвом та суміщенням професій (посад) : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2003. 173 с.

Прокопенко В.І. Трудове право України : підручник. Вид. 2-ге, стереотип. Харків : Консум, 2000. 528 с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права : підручник. Київ : Кондор, 2006. 477 с.

Іншин М.І. Щербина В.І. Трудове право України : підручник. Харків : Диса плюс, 2014. 499 с.

Жернаков В.В., Прилипко С.М., Ярошенко О. М. та ін. Трудове право: підручник / за ред. В.В. Жернакова. Харків : Право, 2012. 496 с.

Прилипко С.М., Ярошенко О.М., Жигалкін І.П., Прудником В.П. Трудове право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / 5-те вид., допов. Харків : Право, 2014. 760 с.

Про професійний розвиток працівника: Закон України від 12.01.2012 р. 4312-VI в ред. від 27.12.2019. Відомості Верховної Ради України. 2012, № 39. Ст. 462.

Трудове право України : підручник / За ред. Н.Б. Болотної, Г.І. Чанишевої. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2000. 564 с.

Ivchenko A.O. (2004) Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of Ukrainian language]. Kharkiv: Folio. (in Ukrainian)

Sytnytska O.A. (2008) Yurydychni harantii prava na pratsiu ta prava na vidpochynok za trudovym zakonodavstvom Ukrainy [Legal guarantees the right to work and the right to rest under the labor laws of Ukraine]. Candidate thesis. Khmelnytskyi. (in Ukrainian)

Venedyktov V.S. (2005) Nauka trudovoho prava na shliakhu sotsialnykh peretvoren ta zakhystu prav liudyny [The science of labor law in the way of social change and human rights] Formy sotsialno-pravovoho zakhystu pratsivnykiv u sluzhbovo-trudovykh vidnosynakh. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii Asotsiatsii fakhivtsiv trudovoho prava – Forms of social and legal protection of employees in service and labor relations. Proceedings of the conference of the Association of labor law. Kharkiv. (in Ukrainian)

Skakun O.F. (2006) Teoriia derzhavy i prava [Theory State and Law]. Kharkiv: Espada. (in Ukrainian)

Kaliuzhnyi R.A., Tymchenko S.M., Parkhomenko N.M., Lehusha S.M. (2007) Zahalna teoriia derzhavy i prava: nav. Posib [General theory of state and law: nav. way]. Kyiv: Palyvoda. (in Ukrainian)

Kykot H.V. (2006) Yurydychni fakty v systemi pravovidnosyn [Legal facts in the system of legal relation]. Candidate thesis Kyiv. (in Ukrainian)

Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (1971) Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy [Code of Labor Laws of Ukraine]. Kyiv. (in Ukrainian)

Verenych N.V. (2003) Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia pratsi za sumisnytstvom ta sumishchenniam profesii (posad) [Features of legal regulation of labor and combination of part-time jobs (positions)]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Prokopenko V.I. (2000) Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk [Labor Law Ukraine: Tutorial]. Kharkiv: Konsul. (in Ukrainian)

Kelman M.S., Murashyn O.H. (2006) Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [General theory of state and law]. Kyiv: Condor. (in Ukrainian)

Inshyn M.I., Shcherbyna V.I. (2014) Trudove pravo Ukrainy: pidruchnyk [Labor law of Ukraine]. Kharkiv: Dysa plius. (in Ukrainian)

Zhernakov V.V., Prylypko S.M., Yaroshenko O.M. ta in. (2012) Trudove pravo: pidruchnyk [Labor Law] za red. V.V. Zhernakova. Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Prylypko S.M., Yaroshenko O.M., Zhyhalkin I.P., Prudnykom V.P. (2014) Trudove pravo Ukrainy: pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. Zakl [Labor law of Ukraine: textbook. for students. jurid. special higher textbook lock].Kharkiv: Pravo. (in Ukrainian)

Information of the Verkhovna Rada of Ukraine Law of Ukraine (2012) Pro profesiinyi rozvytok pratsivnyka [On professional development of an employee]. (in Ukrainian)

Bolotnaya N.B., Chanysheva G.I. (2000) Trudove pravo Ukrainy: Pidruchnyk [Labor Law of Ukraine: Textbook]. Kyiv: Knowledge. (in Ukranian)