ОБРАЗ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: ЕТНОІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
PDF

Ключові слова

імагологія
етноімагологія
образ
літературний етнообраз
«свій» / «чужий»

Як цитувати

Іванишин, М. (2021). ОБРАЗ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНЦІВ У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ: ЕТНОІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Молодий вчений, 6 (94), 33-37. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-8

Анотація

У статті здійснено спробу розкрити етноімагологічний спосіб створення образу України-Буковини, українців-русинів Ольгою Кобилянською головно у ранній малій прозі авторки, зокрема у новелах «Природа», «Битва», «Святого Івана» та ін. Мета роботи полягає у спостереженні за розкриттям образу українців-русинів та України загалом у художньому дискурсі Ольги Кобилянської крізь призму етнообразів та літературної імагології. Увагу зосереджено на аналізі образів «свого» / «чужого», Я, Іншого та на способі формування етнообразів представницею української літератури Ольгою Кобилянською. Виявлено способи вибудови етнообразів буковинських українців через опозицію «свій» – «чужий», питання мови, звичаї та вірування русинів, поєднання у них християнського та міфологічно-язичницького світогляду, через опозицію міста і села (гір, лісу) тощо.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-6-94-8
PDF

Посилання

Кобилянська О. Повісті, оповідання, новели. Вст. ст., упор. і примітки Ф.М. Погребеника. Київ : Наукова думка, 1988. 672 с.

Літературознавча енциклопедія: у двох томах. Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 2. 624 с.

Себина Е.Н. Пейзаж. Введение в литературоведение: литературное произведение: oсновные понятия и термины : учебное пособие. Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтмани др.; под ред. Л.В. Чернец. Москва : Высшая школа: Издательский центр Академия, 2000. 556 с.

Якимович В.А. Імагологічний дискурс прози М. Матіос та Д. Рубіної. Дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.05. – Порівняльне літературознавство. Кременець, 2019. 210 с.

Якимович В.А. Літературна етноімагологія, літературні образи та етнообрази: проблеми термінології. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2018-177vi52-18.pdf

Kobylianska O. (1988) Povisti, opovidannia, novely [Stories, tales, novels] Vst. st., upor. i prymitky F.M. Pohrebenyka. Kyiv: Naukova dumka, 672 p.

Literaturoznavcha entsyklopediia: u dvokh tomakh [Literary encyclopedia: in two volumes]. Avt.-uklad. Yu.I. Kovaliv. Kyiv: VTs «Akademiia», 2007. T. 2. 624 p.

Sebyna E.N. (2000) Peizazh. Vvedenye v lyteraturovedenye: lyteraturnoe proyzvedenye: osnovnye poniatyia y termyny: uchebnoe posobye [Introduction to Literary Studies: literary Work: basic concepts and terms: textbook]. L.V. Chernets, V.E. Khalyzev, S.N. Broitmany dr.; pod red. L.V. Chernets. Moskva: Vysshaia shkola: Yzdatelskyi tsentr Akademyia, 556 p.

Yakymovych V.A. (2019) Imaholohichnyi dyskurs prozy M. Matios ta D. Rubinoi [Imagological discourse of prose by M. Matios and D. Rubina]. Dys. na zdobuttia nauk. stup. kand. filol. nauk. 10.01.05. Porivnialne literaturoznavstvo. Kremenets, 210 p.

Yakymovych V.A. Literaturna etnoimaholohiia, literaturni obrazy ta etnoobrazy: problemy terminolohii [Literary ethnoimagology, literary images and ethnoimages: problems of terminology]. URL: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2018-177vi52-18.pdf