ПРОСУВАННЯ – ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГ-МІКСУ
PDF

Ключові слова

маркетингові інструменти
маркетинг-мікс
просування
маркетингові комунікації
сільськогосподарське підприємство
сільськогосподарська продукція
виробництво
збут

Як цитувати

Крючко, Л., Халатур, С., Карамушка, О., & Калугіна, В. (2020). ПРОСУВАННЯ – ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГ-МІКСУ. Молодий вчений, 9 (85), 248-252. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-53

Анотація

У статті проаналізовано сутність проблеми застосування маркетингу в АПК. Розглянуто інструменти маркетингу, зокрема просування сільськогосподарської продукції. Розглянуто особливості виробництва сільськогосподарської продукції в умовах українського ринку попиту і пропозиції. Просування – це один з чотирьох елементів маркетинг-міксу, який тим чи іншим чином передає споживачеві інформацію про товар та його переваги у порівнянні з товарами-конкурентами і як результат очікує, що споживач здійснить купівлю товару. Просування є одним з найважливіших маркетингових інструментів для сільськогосподарського підприємства, особливо в даний момент, коли є всі доступні способи просування свого продукту. В статті розглянуті такі способи просування як ярмарки, виставки та просування в інтернеті. Просування продукції підприємства в мережі Інтернет досить гарний спосіб залучити нових, більш діджиталізованих покупців, споживачів. Також це дає можливість вийти на новий ринок збуту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-53
PDF

Посилання

Артімонова І.В. Управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Біла Церква, 2010. 20 с.

Інформаційна довідка щодо державної підтримки тваринництва у 2020 році. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo (дата звернення: 15.06.2020).

Калінчик М.В. Маркетингові організації виробників сільськогосподарської продукції в Україні. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2014. Вип. 149. С. 11–16.

Кубрак Н.Р., Рудик О.О., Косар Н.С. Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. 2014. Т. 16. № 1(1). С. 285–291.

Сокол П.М., Коваленко А.А. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 22, вип. 8(3). С. 68–71.

Шинкаренко Н.В. Показники оцінки ефективності участі у виставках/ярмарках промислового підприємства. Науковій вісник НГУ. 2009. Вип. 12. С. 99–102.

Урядова програма здешевлення сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва у 2020 році. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/kompensaciya-sg-tehniki (дата звернення: 15.06.2020).

Урядова програма підтримки розвитку фермерських господарств 2020. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/pidtrimka-fermerstva (дата звернення: 15.06.2020).

Урядова програма фінансової підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства 2020. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/sadivnictvo/uryadova-programa-finansovoyi-pidtrimki-rozvitku-sadivnictva-vinogradarstva-ta-hmelyarstva-2020 (дата звернення: 15.06.2020).

Agro-novator. Інтернет-портал АПК. URL: http://agronovator.ua/ua/companies/ (дата звернення: 17.06.2020).

Agrotender. Аграрний сайт України. URL: http://agrotender.com.ua/kompanii.html (дата звернення: 17.06.2020).

Agrotorg. Каталог агрокомпаній. URL: http://agrotorg.net/ru/companies/ (дата звернення: 17.06.2020).

Artimonova, I.V. (2010). Upravlinnya marketynhovoyu diyalʹnistyu ahrarnykh pidpryyemstv [Management of agrarian enterprises marketing activity]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.04. Bila Tserkva, 20 p.

Informatsiyna dovidka shchodo derzhavnoyi pidtrymky tvarynnytstva u 2020 rotsi [Information on state support of animal husbandry in 2020]. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/tvarinnictvo (accessed 15 June 2020).

Kalinchyk, M.V. (2014). Marketynhovi orhanizatsiyi vyrobnykiv silʹsʹkohospodarsʹkoyi produktsiyi v Ukrayini [Marketing organizations of agricultural producers in Ukraine]. Journal of Kharkov National Technical University of Agriculture Petro Vasilenko, vol. 149, pp. 11–16

Kubrak, N.R., Rudyk, O.O., & Kosar, N.S. (2014). Perspektyvy rozvytku kanaliv rozpodilu silʹsʹkohospodarsʹkoyi produktsiyi Ukrayiny [Prospects for the development of distribution channels for agricultural products in Ukraine]. Scientific Bulletin of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after Gzhytsky, vol. 16, no. 1, pp. 285–291.

Sokol, P.M., & Kovalenko, A.A. (2014). Osnovni problemy perekhodu do marketynho-innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstv APK [The main problems of the transition to marketing and innovative development of agricultural enterprises]. Bulletin of Dnipropetrovsk University, vol. 8(3), pp. 68–71.

Shinkarenko, N.V. (2009). Pokaznyky otsinky efektyvnosti uchasti u vystavkakh/yarmarkakh promyslovoho pidpryyemstva [Indicators of the assessment of the effectiveness of participation in exhibitions / fairs of an industrial enterprise]. Scientific Bulletin of the NMU, vol. 12, pp. 99–102.

Uryadova prohrama zdeshevlennya silʹsʹkohospodarsʹkoyi tekhniky ta obladnannya vitchyznyanoho vyrobnytstva u 2020 rotsi [Government program to reduce the cost of agricultural machinery and equipment of domestic production in 2020]. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/kompensaciya-sg-tehniki (accessed 15 June 2020).

Uryadova prohrama pidtrymky rozvytku fermersʹkykh hospodarstv 2020 [Government program to support the development of farms in 2020]. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/pidtrimka-fermerstva (accessed 15 June 2020).

Uryadova prohrama finansovoyi pidtrymky rozvytku sadivnytstva, vynohradarstva ta khmelyarstva 2020 [Government program of financial support for the development of horticulture, viticulture and hop growing 2020]. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/pidtrimka/sadivnictvo/uryadova-programa-finansovoyi-pidtrimki-rozvitku-sadivnictva-vinogradarstva-ta-hmelyarstva-2020 (accessed 15 June 2020).

Agro-novator. Internet-portal APK [Internet portal of the agro-industrial complex]. URL: http://agronovator.ua/ua/companies/ (accessed 17 June 2020).

Agrotender. Ahrarnyy sayt Ukrayiny [Agrarian site of Ukraine]. URL: http://agrotender.com.ua/kompanii.html (accessed 17 June 2020).

Agrotorg. Kataloh ahrokompaniy [Catalog of agricultural companies]. URL: http://agrotorg.net/ru/companies/ (accessed 17 June 2020).