ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
PDF

Ключові слова

об’єкт
предмет
державний контроль і нагляд
законодавство
охорона здоров'я
перевірка
нагляд
обов’язкові вимоги

Як цитувати

Ярема, О. (2020). ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Молодий вчений, 9 (85), 242-247. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-52

Анотація

У статті досліджено теоретико-правові підходи до розуміння сутності об’єкта та предмета контролю, у результаті чого надано визначення понять об’єкта та предмета державного контролю та нагляду за додержанням законодавства у сфері охорони здоров'я. Охарактеризовано сучасне нормативно-правове підґрунтя закріплення об’єкта та предмета контролю за додержанням законодавства у сфері охорони здоров'я в Україні. Охарактеризована діяльність суб’єктів державного контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я. Проаналізовано та узагальнено основні положення, які перевіряються під час здійснення державного контролю за додержанням законодавства у сфері охорони здоров'я. Зроблено висновок про наявність єдиного предмета і об'єкта при здійсненні державного нагляду та контролю різними відомствами. Попри всі спроби вчених щодо уніфікації критеріїв, в науці адміністративного права виділені відмінні риси державного нагляду за спрямованістю або предметом. Предметом правового регулювання можуть виступати якісна медична допомога, санітарно-епідеміологічне благополуччя, трудова діяльність в умовах безпеки, промислова безпека, сприятливе навколишнє середовище, права споживачів послуг, забезпечення законних інтересів організацій. Об'єктами державного нагляду та контролю є діяльність юридичних і фізичних осіб, що здійснюється в межах встановлених норм.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-52
PDF

Посилання

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Лозинський Ю.Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 323 с.

Дубинський О. Об’єкт та предмет контролю за додержанням законодавства на транспорті в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 76–80.

Дніпров О. Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис. … д-ра юрид. наук: спец.: 12.00.07. Львів, 2019. 498 с.

Котенко А., Паращенко А. Дотримання принципу правової визначеності в процесі здійснення державного нагляду (контролю). Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 156–160.

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ / Відомості Верховної Ради України. 1993. № 4. Ст. 19.

Про порядок контролю якості медичної допомоги : Наказ МОЗ України від 28.09.2012 р. № 752. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-п.

Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.1999 р. № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-1999-п.

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України віл 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ / Відомості Верховної Ради України. 1994. № 27. Ст. 218.

Вовк С.М Механізми державного управління системними змінами у сфері охорони здоров’я: дис. … д-ра наук державного управління: спец.: 25.00.02. Маріуполь, 2019. 492 с.

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ / Відомості Верховної Ради України. 1991. № 30. Ст. 379.

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-1996-п

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-п

Про затвердження Порядку проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері : Наказ МВС України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти та науки України від 04.09.2013 р. № 850/536/1226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1683-13

Про імміграцію : Закон України від 07.06.2001 р. № 2491-ІІІ / Відомості Верховної Ради України. 2001. № 41. Ст. 197.

Kovaliv M.V., Yesimov S.S., Lozynskyy Yu.R. Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalnosti: navchalnyy posibnyk. Lviv: LvDUVS, 2018. 323 s.

Dubynskyy O. Oyekt ta predmet kontrolyu za doderzhannyam zakonodavstva na transporti v Ukrayini. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 11. S. 76–80.

Dniprov O. Paradyhma vykonavchoyi vlady v Ukrayini: administratyvno-pravovyy aspekt: dys. … d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Lviv, 2019. 498 s.

Kotenko A., Parashchenko A. Dotrymannya pryntsypu pravovoyi vyznachenosti v protsesi zdiysnennya derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu). Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. № 5. S. 156–160.

Osnovy zakonodavstva pro okhoronu zdorovya : Zakon Ukrayiny vid 19.11.1992 r. № 2801-KHII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1993. № 4. St. 19.

Pro poryadok kontrolyu yakosti medychnoyi dopomohy : Nakaz MOZ Ukrayiny vid 28.09.2012 r. № 752. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12.

Pro zatverdzhennya Litsenziynykh umov provadzhennya hospodarskoyi diyalnosti z medychnoyi praktyky : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 02.03.2016 r. № 285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-p.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro derzhavnyy sanitarno-epidemiolohichnyy nahlyad v Ukrayini : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 22.06.1999 r. № 1109. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-1999-p.

Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchya naselennya : Zakon Ukrayiny vil 24.02.1994 r. № 4004-KHII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1994. № 27. St. 218.

Vovk S. M Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya systemnymy zminamy u sferi okhorony zdorovya: dys. … d-ra nauk derzhavnoho upravlinnya: spets.: 25.00.02. Mariupol, 2019. 492 s.

Pro zakhyst prav spozhyvachiv : Zakon Ukrayiny vid 12.05.1991 r. № 1023-KHII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1991. № 30. St. 379.

Pro zatverdzhennya pereliku platnykh posluh, yaki nadayutsya v derzhavnykh i komunalnykh zakladakh okhorony zdorovya ta vyshchykh medychnykh navchalnykh zakladakh : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17.09.1996 r. № 1138. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1138-1996-p

Pro zatverdzhennya Poryadku rozsliduvannya ta obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvan ta avariy na vyrobnytstvi : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 17.04.2019 r. № 337-p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-p

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya zakhodiv shchodo zdiysnennya nahlyadu ta kontrolyu za vykonannyam zakonodavstva v mihratsiyniy sferi : Nakaz MVS Ukrayiny, Ministerstva sotsialnoyi polityky Ukrayiny, Ministerstva osvity ta nauky Ukrayiny vid 04.09.2013 r. № 850/536/1226. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1683-13

Pro immihratsiyu : Zakon Ukrayiny vid 07.06.2001 r. № 2491-III / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. № 41. St. 197.