АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ ГЕНЕТИЧНИХ ОЗНАК ЛЮДИНИ
PDF

Ключові слова

криміналістичні обліки генетичних ознак людини
ДНК-профіль
генетична ідентифікація
ДНК-облік
розслідування злочинів

Як цитувати

Єпринцева, І. (2020). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ ГЕНЕТИЧНИХ ОЗНАК ЛЮДИНИ. Молодий вчений, 9 (85), 232-235. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-50

Анотація

Судова генетика стала важливим ресурсом для кримінального розслідування та збору доказів у межах розслідування кримінального правопорушення для судових систем по всьому світу. Актуальним аспектом використання судової генетики в системі кримінального правосуддя є створення та розширення централізованих національних баз даних, що містять генетичні профілі, які встановлюються і зберігаються відповідно до критеріїв, визначених у законодавстві кожної країни. Важливим аспектом є можливість використання криміналістичних обліків генетичних ознак людини з інформаційно-пошуковими автоматизованими системами. Автоматизовані обліки призначені для накопичування та зберігання отриманих в процесі дослідження даних, з метою подальшої перевірки шляхом порівняння їх з тими даними, що вже зберігаються в базі. Автоматизований облік генетичних ознак людини функціонує на центральному та обласних рівнях. Статтю присвячено аналізу актуальних питань криміналістичних обліків генетичних ознак людини. Досліджено та виявлено переваги, недоліки та перспективи зазначених обліків.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-50
PDF

Посилання

Machado H., Granja R. DNA Databases and Big Data. Forensic Genetics in the Governance of Crime. Palgrave Pivot, Singapore. 2020. Pp. 55–57. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2429-5_5

Перепечина И.О. Идентификация личности при исследовании объектов биологического происхождения и проблема достоверности данных. Современное состояние и развитие криминалистики: Совместный российско-украинский проект / за ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. Харьков, 2012. С. 82–98.

Кривда Г.Ф. Особливості виділення та характеристика ДНК із слідів біологічного походження . Вісник наукових досліджень. 2002. № 4. С. 138–140.

Атаманчук В.М., Волошин О.Г. Ідентифікація невпізнаних трупів методом ДНК-аналізу з метою отримання інформації про особу. Актуальні питання криміналістики. 2019. С. 47–51.

Інструкція з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС затверджена наказом МВС України від 10.09.2009 року № 390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text (дата звернення: 22.08.2020).

Panneerchelvam, S., Norazmi M.N. Forensic DNA profiling and database. The Malaysian journal of medical sciences. MJMS. 2003 № 2. P. 20.

Никифорчук Д.Й., Чемерис Д.Д., Ручка Ю.І., Никифорчук В.Д. Актуальні проблеми розшуку безвісти зниклих неповнолітніх осіб. Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 червня 2020 р.). Київ, 2020. С. 217–219.

Перепечина И.О. Эффективность ДНК-анализа при раскрытии и расследовании преступлений. Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 2. С. 80–81.

Amankwaa A.O., Mc. Cartney C. The effectiveness of the UK national DNA database. Forensic Science International: Synergy. 2019. Vol. 1. Рр. 45–55.

Драчук С.М., Хлань В.Г. Міжнародний та національний досвід використання ДНК досліджень в судово-експертній та криміналістичній практиці: порівняльно-правовий аналіз. Криміналістика і судова експертиза. 2016. № 61. С. 541–549.

Machado, H., & Granja, R. (2020) DNA Databases and Big Data. Forensic Genetics in the Governance of Crime. Palgrave Pivot, Singapore, pp. 55–57. doi: https://doi.org/10.1007/978-981-15-2429-5_5

Perepechina, I.O. (2012). Identifikatsiya lichnosti pri issledovanii ob'ektov biologicheskogo proishozhdeniya i problema dostovernosti dannyih. [Personal identification in the study of objects of biological origin and the problem of data reliability]. Sovremennoe sostoyanie i razvitie kriminalistiki: Sovmestnyiy rossiysko-ukrainskiy proekt, pp. 82–98.

Kryvda, H.F. (2002). Osoblyvosti vydilennia ta kharakterystyka DNK iz slidiv biolohichnoho pokhodzhennia [Osoblyvosti vydilennia ta kharakterystyka DNA iz slidiv biolohichnoho pokhodzhennia]. Visnyk naukovykh doslidzhen, vol. 4, pp. 138–140.

Atamanchuk, V.M., & Voloshyn, O.H. (2019). Identyfikatsiia nevpiznanykh trupiv metodom DNK-analizu z metoiu otrymannia informatsii pro osobu. Aktualni pytannia kryminalistyky [Identification of unidentified corpses by DNA analysis to obtain personal information]. Current issues of criminology, pp. 47–51.

Instruktsiia z orhanizatsii funktsionuvannia kryminalistychnykh oblikiv ekspertnoi sluzhby MVS zatverdzhena nakazom MVS Ukrainy vid 10.09.2009 roku № 390 [Instruction on the organization of the functioning of forensic records of the expert service of the Ministry of Internal Affairs approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated September 10, 2009 № 390]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09#Text (accessed: 22.08.2020).

Panneerchelvam, S., & Norazmi, M.N. (2003). Forensic DNA profiling and database. The Malaysian journal of medical sciences: MJMS, vol. 2, p. 20.

Nykyforchuk, D.Y., Chemerys, D.D., Ruchka, Yu.I., & Nykyforchuk, V.D. (2020). Aktualni problemy rozshuku bezvisty znyklykh nepovnolitnikh osib. [Actual problems of search for missing minors]. Proceeding of the Aktualni problemy dosudovoho rozsliduvannia ta sudovoho rozghliadu zlochyniv proty statevoi svobody ta statevoi nedotorkanosti ditei, shliakhy yikh vyrishennia: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Ukraine, Kyiv, June 19, 2020). Kyiv, pp. 217–219.

Perepechina, I.O. (2017). Effektivnost DNK-analiza pri raskryitii i rassledovanii prestupleniy.[The effectiveness of DNA analysis in the detection and investigation of crimes]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, vol. 2, pp. 80–81.

Amankwaa,, A.O., & McCartney, C. (2019) The effectiveness of the UK national DNA database. Forensic Science International: Synergy, vol. 1, pp. 45–55.

Drachuk, S.M., & Khlan, V.H. (2016). Mizhnarodnyi ta natsionalnyi dosvid vykorystannia DNK doslidzhen sudovo-ekspertnii ta kryminalistychnii praktytsi: porivnialno-pravovyi analiz [International and national experience in the use of DNA research in forensic and forensic practice: a comparative legal analysis]. Kryminalistyka i sudova ekspertyza, vol. 61, pp. 541–549.