ПРОЦЕС ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК
PDF

Ключові слова

ІКТ
компетентнісний підхід
інноваційні методи
мотивація
мультимедіа
мультимедійна діяльність
комп’ютерні технології

Як цитувати

Фещенко, О. (2020). ПРОЦЕС ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК. Молодий вчений, 9 (85), 228-231. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-49

Анотація

У статті здійснено огляд інноваційних методів викладання іноземної мови. Автор звертає увагу на важливість впровадження в освітній процес інтерактивних засобів та застосування активних методів навчання, що спонукає дітей до творчого пошуку, активізує їх розумову діяльність, навчає аналізувати, правильно висловлювати свою точку зору, будувати зв'язне логічне висловлювання. Представлено та розкрито складові формування та вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності засобами ІКТ. Наведено приклади, описано етапи та обґрунтовано доцільність використання мультимедійних технологій у роботі з дітьми молодшого шкільного віку. У висновках автор відзначає, що застосування активних методів викладання сприяє розвитку комунікативної компетенціїї та формує мотивацію до вивчення іноземної мови.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-49
PDF

Посилання

Азарова Н.В. Інтерактивні технології навчання майбутніх правників. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. Вип. 39. Ч. 2. С. 7–13.

Жилавий М.М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови під час читання та аудіювання. Таврійський вісник освіти : науково-методичний журнал. 2013. № 4. С. 219–224

Кравець О., Самборська Н. Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей на заняттях з англійської мови засобами інформаційно-комунікативних технологій. Нові технології навчання : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ, 2019. Вип. 92. С. 148–150.

Співаковська Є.О. Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами англійської мови. Інформаційні технології в освіті. 2013. №15. С. 221–228.

Холод О.В. Інтерактивні технології як засіб формування комунікативної компетентності. Англійська мова та література. 2011. № 9. С. 5–9.

Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни «іноземна мова» у вищих технічних навчальних закладах. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2011. № 4. С. 134–138.

Шуменко О.А., Шипілова І.Ю. Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій під час викладання іноземних мов. Філологічні трактати. 2013. Т. 5. № 4. С. 84–89.

Яковлєва М. Упровадження інтерактивних методів навчання при вивченні іноземної мови у вищому юридичному навчальному закладі. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка. Серія: Педагогічні науки. 2014. № 132. С. 231–234.

Azarova, N.V. (2011). Interaktyvni tekhnolohiyi navchannya maybutnikh pravnykiv [Interactive technologies of teaching future lawyers]. Psykholoho-pedahohichni problemy silskoyi shkoly: zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman: PP Zhovtyy O.O., vol. 39, no. 2, pp. 7–13. (in Ukrainian)

Zhylavyy, M.M. (2013). Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na urokakh anhliysʹkoyi movy pid chas chytannya ta audiyuvannya [The use of information and communication technologies in English lessons during reading and listening]. Tavrіjskij vіsnik osvіti: naukovo-metodichnij zhurnal, vol. 4, pp. 219–224. (in Ukrainian)

Kravecz, O., & Samborska, N. (2019). Formuvannya socialno-komunikatyvnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv nefilologichnyx specialnostej na zanyattyax z anglijskoyi movy zasobamy informacijno-komunikatyvnyx texnologij [Social-communicative competence formation in students of non-philological departments by means of information and communication technologies]. Novi texnologiyi navchannya: zbirnyk naukovyx pracz. DNU «Instytut modernizaciyi zmistu osvity», vol. 92, pp. 148–150. (in Ukrainian)

Spivakovska, E.O. (2013). Vykorystannya novykh informatsiynykh tekhnolohiy u vyvchenni studentamy anhliyskoyi movy [The use of new information technologies in the study of English by students]. Informacijni texnologiyi v osviti, vol. 15, pp. 221–228. (in Ukrainian)

Kholod, O.V. (2011). Interaktyvni tekhnolohiyi yak zasib formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti [Interactive technologies as a means of forming communicative competence]. Anglіjska mova ta lіteratura, vol. 9, pp. 5–9. (in Ukrainian)

Cherednichenko, H.A. (2011). Multymediyni tekhnolohiyi u protsesi vykladannya dystsypliny "inozemna mova" u vyshchykh tekhnichnykh navchalʹnykh zakladakh [Multimedia technologies in the process of teaching the discipline "foreign language" in higher technical schools]. Naukovi zapysky Ternopilskogo nacionalnogo pedagogichnogo universitetu im. V. Gnatyuka. Seriya: Pedagogika, vol. 4, pp. 134–138. (in Ukrainian)

Shumenko, O.A. (2013). Vykorystannya suchasnykh informatsiyno-komunikatyvnykh tekhnolohiy pid chas vykladannya inozemnykh mov [The use of modern information and communication technologies in teaching foreign languages]. Filologichni traktaty, vol. 5, no. 4, pp. 84–89. (in Ukrainian)

Yakovlyeva, M. (2014). Uprovadzhennya interaktyvnykh metodiv navchannya pry vyvchenni inozemnoyi movy u vyshchomu yurydychnomu navchalnomu zakladi [Introduction of interactive teaching methods in the study of a foreign language in a higher law school]. Naukovi zapysky Kirovogradskogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Vinnychenka. Vypusk 132. Seriya: Pedagogichni nauky, pp. 231–234. (in Ukrainian)