НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

педагогічна інноватика
інновації
ігрові технології навчання
мнемотехніка
проблемне навчання
інтеграція

Як цитувати

Проц, М., & Козак, Т. (2020). НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 9 (85), 218-221. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-47

Анотація

У статті визначено сутність поняття «педагогічна інноватика», теоретично обґрунтовано доцільність її подальшого вивчення. Досліджено практичне використання педагогічної інноватики та інновацій в сучасній системі освіти. Окреслені одні з найпоширеніших інноваційних технологій, які використовують педагоги на уроках у початковій школі. Виділено прийоми та принципи застосування інновацій, описано їх сутність та освітнє значення. Описано праці сучасних дослідників про інноваційні технології навчання у парадигмі сучасної освіти, їх значення на законодавчому рівні. Проаналізовано як нові дослідження та публікації в галузі педагогічної інноватики, так і давніші (ХХ ст.). Визначено роль педагогічної інноватики у розвитку та становленні сучасної педагогічної думки, формуванні інноваційних технологій та покращенні навчального процесу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-47
PDF

Посилання

Венгер Л.А. Гра як вид діяльності. Записки психолога. 2008. №3. С. 19–23.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 339 с.

Ігрові технології як інструмент профілактичної роботи спеціалістів психологічної служби закладів освіти: навчально-методичний посібник / упор. Войцях Т.В. Черкаси : Черкаський ОІПОПП, 2014. 92 с.

Концепція НУШ: проект / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 04.09.2020).

Лялька Л.Я. Практичне застосування методів мнемотехніки. Матеріали Форуму педагогічних ідей «Урок». URL: https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/44485/ (дата звернення: 05.09.2020).

Марець М.В. Ігрові технології навчання: сутність поняття, функції, цілі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2007. № 9. С. 45–48.

Москалюк А.М. Суть педагогічних інновацій та їх сучасна класифікація. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2013. Вип. 35. С. 355–359. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_75 (дата звернення: 08.09.2020).

НУШ та інноваційні технології в початковій школі Педрада: веб-сайт. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2251-nush-nnovatsyn-tehnolog-v-pochatkovy-shkol (дата звернення: 08.09.2020).

Організація ігрової діяльності на уроках в початковій школі. Вчитель – вчителю. Вчитель – учню. Вчитель – батькам: веб-сайт. URL: https://teacher.at.ua/publ/organizacija_igrovoji_dijalnosti_na_urokakh_v_pochatkovij_shkoli/19-1-0-19775 (дата звернення: 10.09.2020).

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. Москва : Народное образование, 2005. 816 с.

Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. Москва : Академия, 2008. 256 с.

Venher, L.A. (2008). Hra Yak Vyd Diialnosti [Game as an activity]. Zapysky Psykholoha, vol. 3, pp. 19–23.

Honcharenko, S.U. (1997). Ukrainskyi Pedahohichnyi Slovnyk [Ukranian Pedagogical vocabulary]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)

Voitsiakh, T.V. (2014). Ihrovi tekhnolohii yak instrument profilaktychnoi roboty spetsialistiv psykholohichnoi sluzhby zakladiv osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk [Game technologies like tool of preventive work of specialists of psychological service of education authorities]. Cherkasy: Cherkaskyi OIPOPP. (in Ukrainian)

Koncepciya NUSh: proekt [Concept of New Ukranian School]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (accessed 04 September 2020).

Lialka, L.Ya. Praktychne zastosuvannia metodiv mnemotekhniky [Practical implementation of mnemonic methods]. Materialy Forumu pedahohichnykh idei «Urok». Available at: https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/44485/ (accessed 05 September 2020).

Marets, M.V. (2007). Ihrovi tekhnolohii navchannia: sutnist poniattia, funktsii, tsili [Game learning technologies: the essence of the concept, functions, purposes]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika, vol. 9, pp. 45–48.

Moskaliuk, A.M. (2013). Sut pedahohichnykh innovatsii ta yikh suchasna klasyfikatsiia [The essence of pedagogical innovations and their modern classification]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy, vol. 35, pp. 355–359. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_75 (accessed 08 September 2020).

NUSh ta innovatsiini tekhnolohii v pochatkovii shkoli [NUS and innovation technologies in primary school]. Pedrada. Available at: https://www.pedrada.com.ua/article/2251-nush-nnovatsyn-tehnolog-v-pochatkovy-shkol (accessed 08 September 2020).

Orhanizatsiia ihrovoi diialnosti na urokakh v pochatkovii shkoli [Organization of gaming activities on the lessons in primary school]. Vchytel – vchyteliu. Vchytel – uchniu. Vchytel – batkam. Porady shkilnoho psykholoha (electronic journal). Available at: https://teacher.at.ua/publ/organizacija_igrovoji_dijalnosti_na_urokakh_v_pochatkovij_shkoli/19-1-0-19775 (accessed 10 September 2020).

Selevko, H.K. (2005). Entsiklopediya obrazovatelnyih tehnologiy [Encyclopedia of educational technologies]. Moskva: Narodnoe obrazovanie. (in Russian)

Hutorskoy, A.V. (2008). Pedagogicheskaya innovatika [Pedagogical innovation]. Moskva: Academia. (in Russian)