ФУНКЦІЇ ІКОНІЧНОГО СКЛАДНИКА У МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ РОМАНУ ДЖОНАТА САФРАНА ФОЕРА «СТРАШЕННО ГОЛОСНО І НЕЙМОВІРНО БЛИЗЬКО»
PDF

Ключові слова

іконічний складник
вербальний складник
мультимодальний художній прозовий текст
роман
функції

Як цитувати

Карп, М., & Яремчук, Т. (2020). ФУНКЦІЇ ІКОНІЧНОГО СКЛАДНИКА У МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ РОМАНУ ДЖОНАТА САФРАНА ФОЕРА «СТРАШЕННО ГОЛОСНО І НЕЙМОВІРНО БЛИЗЬКО». Молодий вчений, 12 (88), 311-315. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-61

Анотація

Потреби суспільства змінюються з розвитком технологій. Сьогодні людство не уявляє існування без використання фотографій. Фото заполонили світ. У свою чергу, література набула більш різноманітного спектру вибору мови, який віддзеркалюється на уявленні про світ як картину, за рахунок руйнування та порушення традиційних уявлень про розповідь, читання та письмо. Тому письменники використовують усю сукупність мовних і немовних засобів для прагматичного впливу на адресата, таким чином роблячи свій твір оригінальним та самобутнім. Тому для сучасних лінгвістів виникла потреба у вивчені функцій іконічного складника у мультимодальному художньому прозовому тексті. Актуальність дослідження зумовлена недостатнім вивченням іконічного складника у мультимодальному художньому прозовому тексті. Головною метою статті є дослідити функції невербального (іконічного) складника мультимодального художнього прозового тексту. Розв’язання поставленого завдання потребує проведення контекстологічного аналізу мультимодального художнього прозового тексту та визначення функцій його складників. У статті розтлумачується значення іконічного складника. Розглянуто його універсальні функції: інформативну, експресивну, атрактивну та естетичну. Специфічні функції іконічного складника, а власне ілюстративну, символічну, стилістичну, асоціативну та адитивну функції були також проаналізовані у роботі. У статті проведено дослідження на основі роману Джонатана Сафрана Фоера Страшенно голосно і неймовірно близько. Цільові установки й завдання визначили комплексну методику аналізу фактичного матеріалу. Поряд із загальними методами наукового пізнання (описом, узагальненням, індукцією, дедукцією), використано функційний метод дослідження мультимодального художнього прозового тексту.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-61
PDF

Посилання

Аветян Э.Г. Мера знаковости язика. Проблемы мотивированности языкового знака. Калининград : Калининград. гос. ун-т, 1976. С. 11–19.

Анисимова Е.Е. О целостности и связанности креолизованного текста. Коммуникативная лингвистика: сб. науч. тр. Москва: МГЛУ, 1997. С. 31–37.

Арнольд И.В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста. Иностранные языки в школе. 1978. № 4. С. 23–31.

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: стилистика декодирования. Москва : Просвещение, 1990. 300 с.

Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализы. Екатеринбург, 2004. 464 с.

Моррис Ч.У. Основания теории знаков: Семиотика / под ред. Ю.С. Степанова. Москва, 1983. 260 с.

Сподарик О.В. Комбінаторика вживання ілюстрації як елемента полікодового художнього тексту. Лінгвістика : зб. наук. праць. Луганськ, 2012. С. 174–182.

Сподарик О.В. Постмодерна характеристика полікодового художнього тексту. Наукові записки. Серія «Філологічна». 2012. Вип. 27. С. 274–276.

Baldry A., Thibault, P. Multimodal transcription and text analysis: A multimedia toolkit and coursebook / Anthony Baldry, Paul Thibault. London: Equinox, 2006, p. 270.

Foer J. Extremely Loud & Incredibly Close / Jonathan Safran Foer. New York: Penguin book, 2005, 341 p.

Kress G. Reading Images: The Grammar of Visual Design / G. Kress, T. van Leeuwen. – London and New York: Routledge, 1996.

Lezana M. On Tangle Formationsand Fluid Narratives: Scrapbooking and Photography Inextremely Loud and Incredibly / Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2017. URL: http://letras.uc.cl/letras/whiterabbit/images/PDFS/ISSUES13/LEZANA.pdf.

Nørgaard N. The Semiotics of Typography in Literary Texts: A Multimodal Approach / N. Nørgaard., 2009.

Avetyan E.G. (1976) Mera znakovosti yazika. Problemi motivirovannosti yazyikovogo znaka [The measures of language sign. Problems of motivation of a language sign]. Kaliningrad: Kaliningrad. gos. un-t.

Anisimova E.E. (1997) O tselostnosti i svyazannosti kreolizovannogo tekstu [On the integrity and coherence of the creolized text]. Kommunikativnaya lingvistika [Communicative linguistics]: Moscow: MGLU, pp. 31–37.

Arnold I.V. (1978) Znachenie silnoy pozitsii dlya interpretatsii hudozhestvennogo teksta [The importance of strong position for the interpretation of a literary text]. Inostrannyie yazyiki v shkole, no 4, pp. 23–31.

Arnold I.V. (1990) Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyika [Modern English stylistics: decoding stylistics]. Moscow: Prosveschenie.

Babenko L.G. (2004) Filologicheskiy analiz teksta. Osnovyi teorii, printsipyi i aspektyi analizyi [Philological analysis of the text. Fundamentals of theory, principles and aspects of analysis]. Ekaterinburg.

Morris Ch.U. (1983) Osnovaniya teorii znakov [Foundations of Sign Theory: Semiotics]. Moscow, pp. 37–89.

Spodaryk O.V. (2012) Kombinatoryka vzhyvannia iliustratsii yak elementa polikodovoho khudozhnoho tekstu [Combinatorics implantation of illustrations as an element of polycode artistic text]. Lingvistyka [Linguistics]. Luhansk, pp. 174–182.

Spodaryk O.V. (2012) Postmoderna kharakterystyka polikodovoho khudozhnoho tekstu [Postmodern characteristics of polycode artistic text]. Naukovi zapysky, no. 27, pp. 274–276.

Baldry A., Thibault, P. Multimodal transcription and text analysis: A multimedia toolkit and coursebook / Anthony Baldry, Paul Thibault. London: Equinox, 2006, p. 270.

Foer J. Extremely Loud & Incredibly Close / Jonathan Safran Foer. New York: Penguin book, 2005, 341 p.

Kress G. Reading Images: The Grammar of Visual Design / G. Kress, T. van Leeuwen. – London and New York: Routledge, 1996.

Lezana M. On Tangle Formationsand Fluid Narratives: Scrapbooking and Photography Inextremely Loud and Incredibly / Facultad de Letras, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2017. URL: http://letras.uc.cl/letras/whiterabbit/images/PDFS/ISSUES13/LEZANA.pdf.

Nørgaard N. The Semiotics of Typography in Literary Texts: A Multimodal Approach / N. Nørgaard., 2009.