ЕТНОМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
PDF

Ключові слова

декоративно-прикладне мистецтво
етнічна ментальність
ідентичність
identity

Як цитувати

Костюк, Л. (2020). ЕТНОМЕНТАЛЬНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ. Молодий вчений, 9 (85), 167-171. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-36

Анотація

У статті розкривається сутність причино-наслідкових зв’язків та взаємовпливів між українським декоративно-прикладним мистецтвом та ментальністю як специфічним відображенням дійсності, обумовленим життєдіяльністю етносу в певному культурно-історичному середовищі. Необхідним елементом аналізу постає культура етнічної спільноти яка в художній, образній уяві відтворює систему етнічних символів, що закріплюються на рівні підсвідомості. У контексті досліджуваної проблеми автор розглядає вишивку як етнокультурне явище, яке виражає генетичну пам’ять та першовитоки культури народу та є однією із основ формування ментальності. Відповідно культурно-історичним явищем постає орнамент вишивки як етнічний маркер. Автор наголошує, що особливий вплив на характер народу мала писанка як артефакт етнокультури з великими світоглядними, естетичними, ментальними можливостями духовного впливу. Автор робить висновок, що народне декоративно-прикладне мистецтво дає можливість формувати етнічну ментальність, духовний світ та світогляд особистості, усвідомити національну ідентичність.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-36
PDF

Посилання

Булгакова Л.П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ ст.) : АВТОРЕФ. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.05 Львів, 2000.

Гоцалюк А. Збереження традицій в сучасному українському декоративно-прикладному мистецтві. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2017. Вип. ІІ (9). С. 9–14.

Дикуха Ю.О. Українське писанкарство і сучасна естетотерапія. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2013. № 1. С. 54–59.

Загайська Р. ПИСАНКА: Традиції та модерний дискурс. Львів : Апріорі, 2009. 164 с.

Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка. Київ : Либідь, 2002. 160 с. : іл.

Лозко Галина. Українське народознавство. Харків : Видавництво «ДИВ», 2005. 472 с.

Липа Ю. Призначення України. Львів : Просвіта, 1992. 270 с.

Мала енциклопедія етнодержавництва / Відп. редактор Ю.І. Римаренко. Київ : Генеза, Довіра,1996. 942 с.

Манько В. Українська народна писанка. Львів : Свічадо, 2001. 81 с.

Проблеми теорії ментальності. Київ : Наукова думка, 2006. 403 с.

Сабол Д.М. Психологічний феномен української народної вишивки. Психологічні науки: проблеми і здобутки. 2013. Вип. 4. С. 172–185.

Ярошовець В. Історія філософії. Київ : Вид. ПАРАПАН, 2002. 764 с.

Школа писанкарства / О. Білоус, З. Сташук. Видання друге, доповнене. – Київ : РВЦ КПДО, 2008. 44 с.

Bulhakova, L.P. (2000). Etnokulturna kharakterystyka narodnoyi vyshyvky Podillya (kinec XIX – 30-i roky XX st.) [Ethnocultural characteristics of Podill's folk needlework (end of the XIX cent. – 30s of the XX cent.)]: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ist. nauk : spec. 07.00.05. Lviv. (in Ukrainian)

Hotsalyuk, A. (2017). Zberezhennya tradycij v suchasnomu ukrayinskomu dekoratyvno-prykladnomu mystectvi [Preserving traditions in modern Ukrainian decorative and applied art]. Mizhnarodnyj visnyk: kulturolohiya, filolohiya, muzykoznavstvo. Kyiv: Milenium. II edition (9), pp. 9–14. (in Ukrainian)

Dykuha, Y.O. (2013). Ukrayinske pysankarstvo i suchasna estetoterapiya [Ukrainian Easter painting and modern aestetic therapy]. Problemy socialnoyi roboty: filosofiya, psyholohiya, sociolohiya, vol. 1, pp. 54–59. (in Ukrainian)

Zahajska, R. (2009). PYSANKA: Tradytsii ta modernyj dyskurs [Easter egg: Traditions and modern discource]. Lviv : Apriori, 164 p. (in Ukrainian)

Kara-Vasylyeva, T.V. (2002). Ukrayinska vyshyvka [Ukrainian needlework]. Kyiv: Lybid, 160 p. : il.

Lozko, H. (2005). Ukrayinske narodoznavstvo [Ukrainian etnography]. Kharkiv: Vydavnyctvo «DYV», 472 p. (in Ukrainian)

Lypa, Y. (1992). Pryznachennya Ukrainy [The purpose of Ukraine]. Lviv: Prosvita, 270 p.

Mala encyklopediya etnoderzhavnyctva (1996) [Small encyclopedia of etnostatehood] Vidp. redaktor Y.I. Rymarenko. Kyiv: Heneza, Dovira, 942 p. (in Ukrainian)

Manko, V. (2001). Ukrayinska narodna pysanka [Ukrainian national Easter egg]. Lviv: Svichado, 81 p. (in Ukrainian)

Problemy teoriyi mentalnosti (2006). [Problems of mentality theory]. Kyiv: Naukova dumka, 403 p. (in Ukrainian)

Sabol, D.M. (2013). Psykholohichnyj fenomen ukrayinskoi narodnoi vyshyvky [Phycological phenomena of Ukrainian national needlework]. Psyholohichni nauky: problemy i zdobutky, vol. 4, pp. 172–185. (in Ukrainian)

Yaroshovets, V. (2002). Istoriya filosofii [History of philosophy]. Kyiv :Vyd. PARAPAN, 764 p. (in Ukrainian)

Bilous, O., & Stashuk, Z. (2008). Shkola pysankarstva [School of Easter egg art]. Second edition. Kyiv : RVC KPDO, 44 p. (in Ukrainian)