ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ВИЯВИ ДОБИ «ПЕРЕБУДОВИ» В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

«перебудова»
плюралізм
політика
розпад СРСР
історія
КПРС

Як цитувати

Братусь, І., Свердлик, З., & Гунька, А. (2020). ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ВИЯВИ ДОБИ «ПЕРЕБУДОВИ» В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 9 (85), 130-134. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-29

Анотація

У статті проаналізовано деякі історичні та культурні явища періоду «перебудови». Основна увага приділяється специфіці поступового осмислення «нової реальності», що виникла внаслідок системних змін комуністичного режиму. У статті висвітлюються деякі консервативні аспекти української вищої еліти пізнього СРСР, повільна зміна її світоглядних поглядів та згубна імітація громадянської позиції. Зроблено спробу відстежити динаміку зрушень у риториці радянської системи епохи «перебудови». Доведено, що для широкого загалу та науковців важливо зберегти розуміння різних етапів розвитку СРСР, відстежити тенденції та охопити певні закономірності складних культурно-історичних процесів. Подібний аналітичний підхід сприяє збереженню достовірності. Окремо досліджується трансформація часу, що допомогло більш масштабно оглянути процеси та вичленувати з загальної картини різноманітні фактори становлення сучасної України. В статті розглянуті деякі вияви культурно-історичних процесів в СРСР доби «перебудови». 

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-29
PDF

Посилання

Андрухович Ю. Московіада: Роман жахів. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. 150 с.

Аручеан К. Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной: Роман-притча. Москва : Летний сад, 2009. 637 с.

Басараб М.М. Роль громадських організацій Закарпаття в державотворчих процесах наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2007. 15 с.

Бондаренко В.Д. Перебудова і церква. Київ : Т-во «Знання» УРСР, 1990. 48 с.

Братусь І.В., Кузьменко Г.В. Деякі культурно-історичні аспекти самоідентифікації особистості «інтелектуалів» у творах другої половини ХХ століття. Арт-платформа. Київ, 2020. №1. С. 39–68.

Братусь І.В., Михалевич В.В., Гунька А.М. Історико-культурний контекст написання роману Анатолія Рибакова «Важкий пісок». Молодий вчений. 2020. №3. С. 432–436. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-90

Братусь І.В., Михалевич В.В., Гунька А.М. Деякі аспекти осмислення радянської дійсності в повісті Юрія Трифонова «Інше життя». Молодий вчений. 2020. №4. С. 638–641. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-132

Братусь І.В., Михалевич В.В., Гунька А.М. Літературна основа кінофільму «Свій хрест» (1989) (інтерпретація повісті Юрія Трифонова «Інше життя» в добу «перебудови»). Молодий вчений. 2020. №5. С. 451–455. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-92

Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. Москва : Изд-во политической литературы, 1988. 270 с.

Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х – початку 90-х рр. XX ст.: процес становлення та розвитку : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. 2008. 14 с.

Губка Іван. У царстві сваволі. Спогади. Львів : Українські технології, 2000. 606 с.

Демченко Т.П. Боротьба за незалежність України у 1989-1992 роках: Чернігівська крайова організація Народного Руху України за перебудову. Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. 432 с.

Зиновьев А.А. Собрание сочинений : В 10 т. / Т. 5: Гомо советикус. Москва : Центрполиграф, 2000. 476 с.

Каніщенко Л.О. Вища школа: шляхи перебудови. Київ : Т-во «Знання» УРСР, 1988. 47 с.

Кураев А.В. Перестройка в Церковь. Москва : Никея, 2011. 223 с.

Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1996 рр.) : автореф. дис. д-ра іст. наук: 07.00.01. Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка, 2010. 30 с.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 т./ Т. 36: Март-июль 1918. Москва : Политиздат, 1969. 741 с.

Митрофанова С.В. Особенности организации централизованных систем государственных массовых библиотек на современном этапе : Сборник научных трудов. Москва, 1992. 137 с.

Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985 – 1991 рр.) : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. 16 с.

Сивокінь Г.М. Авторитет: література і критика в час перебудови. Київ : Радянський письменник, 1989. 350 с.

Смольніков Ю.Б. Проблема відродження української мови та історичної пам'яті в Україні (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.). Теоретичний аналіз : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2005. 19 с.

Черненко К.У. Речь Генерального секретаря ЦК КПСС. Журнал Радио. 1984. №3. С. 2–4.

Чура В.І. Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2008. 16 с.

Andrukhovych, Y.U. (2000). Moskoviada: Roman zhakhiv [Muscovy: A Novel of Horrors]. Ivano-Frankivsʹk: Lileya-NV, 150 p. (in Ukrainian)

Aruchean, K. (2009). Polkovodets Sonya, yly V poyskakh Zemly Obetovannoy: Roman-prytcha [The General Sonya, or In Search of the Promised Land: A Novel-Parable]. Moskva : Letnyy sad, 637 p. (in Russian)

Basarab, M.M. (2007). Rolʹ hromadsʹkykh orhanizatsiy Zakarpattya v derzhavotvorchykh protsesakh naprykintsi 80-kh – na pochatku 90-kh rr. ХХ st.: Avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.01 [The role of public organizations in Transcarpathia in the state-building processes in the late 80's – early 90's of the twentieth century.: Abstract. dis. Cand. ist. Science: 07.00.01]. Uzhhorod: Uzhhorod. nats. un-t, 15 p. (in Ukrainian)

Bondarenko, V.D. (1990). Perebudova i tserkva [Perestroika and church]. Kyiv: T-vo "Znannya" URSR, 48 p.

Bratus, I.V., & Kuzmenko, H.V. (2020). Deyaki kulʹturno-istorychni aspekty samoidentyfikatsiyi osobystosti «intelektualiv» u tvorakh druhoyi polovyny XX stolittya [Some cultural and historical aspects of self-identification of the personality of "intellectuals" in the works of the second half of the twentieth century]. Art-platforma, №1, pp. 39–68. (in Ukrainian)

Bratus, I.V., Mykhalevych, V.V., & Hunʹka, A.M. (2020). Istoryko-kulʹturnyy kontekst napysannya romanu Anatoliya Rybakova «Vazhkyy pisok». [Historical and cultural context of writing Anatoly Rybakov's novel "Heavy Sand"]. Molodyy vchenyy. №3, pp. 432–436. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-90 (in Ukrainian)

Bratus, I.V., Mykhalevych, V.V., & Hunʹka, A.M. (2020). Deyaki aspekty osmyslennya radyansʹkoyi diysnosti v povisti Yuriya Tryfonova «Inshe zhyttya» [Some aspects of understanding the Soviet reality in Yuri Trifonov's novel "Another Life"]. Molodyy vchenyy. №4, pp. 638–641. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-4-80-132 (in Ukrainian)

Bratus, I.V., Mykhalevych, V.V., & Hunʹka, A.M. (2020). Literaturna osnova kinofilʹmu «Sviy khrest» (1989) (interpretatsiya povisti Yuriya Tryfonova «Inshe zhyttya» v dobu «perebudovy») [Literary basis of the movie "Your Cross" (1989) (interpretation of the story of Yuri Trifonov "Another Life" in the age of "perestroika")]. Molodyy vchenyy. №5, pp. 451–455. doi: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-5-81-92 (in Ukrainian)

Horbachev, M.S. (1988). Perestroyka y novoe myshlenye dlya nashey strany y dlya vseho myra [Perestroyka and new thinking for our country and for the whole world]. Moskva: Yzd-vo polytycheskoy lyteratury, 270 p. (in Russian)

Horbachova, O.S. (2008). Hromadsʹki orhanizatsiyi v Ukrayini druhoyi polovyny 80-kh – pochatku 90-kh rr. XX st.: protses stanovlennya ta rozvytku. [Public organizations in Ukraine in the second half of the 80's – early 90's of XX century: the process of formation and development]. Avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy un-t im. T. Shevchenka, 14 p. (in Ukrainian)

Hubka, I. (2000). U tsarstvi svavoli. Spohady [In the realm of arbitrariness. Memoirs]. Lʹviv: Ukrayinsʹki tekhnolohiyi, 606 p. (in Ukrainian)

Demchenko, T.P. (2009). Borotʹba za nezalezhnistʹ Ukrayiny u 1989–1992 rokakh: Chernihivsʹka krayova orhanizatsiya Narodnoho Rukhu Ukrayiny za perebudovu [The struggle for the independence of Ukraine in 1989–1992: Chernihiv regional organization of the People's Movement of Ukraine for Perestroika]. Chernihiv: Chernihivsʹki oberehy, 432 p. (in Ukrainian)

Zynovʹev A.A. (2000). Sobranye sochynenyy [Collected Works]: V 10 t. / T. 5: Homo sovetykus. Moskva: Tsentrpolyhraf, 467 p. (in Russian)

Kanishchenko, L.O. (1988). Vyshcha shkola: shlyakhy perebudovy [Higher school: ways of perestroika]. Kyiv: T-vo "Znannya" URSR, 47 p. (in Ukrainian)

Kuraev, A.V. (2011). Perestroyka v Tserkovʹ [Perestroyka into a Church] Moskva: Nykeya, 223 p. (in Russian)

Levchuk, K.I. (2010). Stvorennya ta diyalʹnistʹ hromadsʹkykh orhanizatsiy v umovakh transformatsiy ukrayinsʹkoho suspilʹstva (1985-1996 rr.) [Creation and activity of public organizations in the conditions of transformations of the Ukrainian society (1985-1996)]: Avtoref. dys. d-ra ist. nauk: 07.00.01. Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy un-t im. T. Shevchenka, 30 p. (in Ukrainian)

Lenyn, V.Y. (1969). Polnoe sobranye sochynenyy [Full composition of writings] v 55 t. T. 36: Mart-yyulʹ 1918. Moskva: Polytyzdat, 741 p. (in Russian)

Mytrofanova, S.V. (1992). Osobennosty orhanyzatsyy tsentralyzovannykh system hosudarstvennykh massovykh byblyotek na sovremennom étape [Features of the organization of centralized systems of public public libraries at the present stage]: Sbornyk nauchnykh trudov. Moskva, 137 p. (in Russian)

Ovchar, I.V. (2008). Politychni transformatsiyi u Radyansʹkomu Soyuzi v period perebudovy (1985-1991 rr.) [Political transformations in the Soviet Union during the perestroika period (1985-1991)]: Avtoref. dys... kand. polit. nauk: 23.00.02. In-t polit. i etnonats. doslidzh. im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny, 16 p. (in Ukrainian)

Syvokin, H.M. (1989). Avtorytet: literatura i krytyka v chas perebudovy [Authority: literature and criticism during the perestroika]. Kyiv: Radyansʹkyy pysʹmennyk, 350 p. (in Ukrainian)

Smolnikov, Y.B. (2005). Problema vidrodzhennya ukrayinsʹkoyi movy ta istorychnoyi pam'yati v Ukrayini (druha polovyna 80-kh – pochatok 90-kh rr. KHKH st.). Teoretychnyy analiz [The problem of the revival of the Ukrainian language and historical memory in Ukraine (second half of the 80's – early 90's of the twentieth century) Theoretical analysis]: Avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01. Nats. ped. un-t im. M.P. Drahomanova, 19 p. (in Ukrainian)

Chernenko, K.U. (1984). Rechʹ Heneralʹnoho sekretarya TSK KPSS [Speech by the General Secretary of the CPSU Central Committee]. Zhurnal Radyo, №3, pp. 2-4. (in Russian)

Chura, V.I. (2008). Uchastʹ robitnykiv Lʹvova u natsionalʹno-demokratychnomu rusi seredyny 80-kh – pochatku 90-kh rr. XX [Participation of Lviv workers in the national democratic movement in the mid-80's – early 90's of the twentieth century]: Avtoref. dys... kand. ist. nauk: 07.00.01. Lʹviv. nats. un-t im. I. Franka, 16 p.(in Ukrainian)