ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
PDF

Ключові слова

конфліктологічна компетентність
інтерактивні технології
формування конфліктологічної компетентності
технологічний підхід

Як цитувати

Ярослав, Л. (2020). ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Молодий вчений, 9 (85), 125-129. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-28

Анотація

У статті актуалізовано проблему формування конфліктологічної компетентності у майбутніх психологів у системі вузівської підготовки. Стверджується, що досягнення високого рівня конфліктологічної компетентності у майбутніх психологів у процесі професіоналізації обумовить їх здатність до побудови стосунків на засадах співробітництва, сприятиме конструктивному вирішенню інноваційних педагогічних конфліктів, забезпечить реалізацію ефективного педагогічного спілкування на різних рівнях та виступатиме важливим чинником збереження психічного здоров’я та психологічного благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу. В ході теоретичного аналізу психолого-педагогічних досліджень розглянуто та проаналізовано технологічний підхід до вивчення й аналізу проблеми формування конфліктологічної компетентності студентів-психологів у системі вузівської підготовки, який може бути конструктивним для розробки положень щодо організації оптимальних умов її формування. В контексті даного підходу наголошується на важливості розробки та впровадження активних методів та форм навчання, що забезпечать конструктивне рішення конфліктів в освітніх організаціях. В статті уточнено зміст поняття «інтерактивні технології», «психолого-огранізаційні інтерактивні технології», визначено можливості та переваги використання інтерактивних форм навчання. Проаналізовано фактори, що обумовлюють успішність використання інтерактивних технологій. Розглянуто класифікацію форм інтерактивного навчання згідно функціональних можливостей вирішення освітніх, розвивальних та виховних задач. Детально охарактеризовано активні форми та методи навчання як елементи інтерактивних технологій, які можуть бути використані для формування конфліктологічної компетентності у майбутніх психологів в рамках навчально-виховного процесу у вузі. Здійснено аналіз окремих форм інтерактивних технологій, наголошено на особливостях та перевагах їх використання в рамках навчально-виховного процесу. Серед перспективних напрямків дослідження визначено дослідження психолого-педагогічних умов формування конфліктологічної компетентності у майбутніх психологів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-28
PDF

Посилання

Бережная Г.С. Концепция подготовки педагога-психолога к работе с конфліктами. Вестник Балтийского федерального университета имени И. Канта: Филология, педагогика, психология. 2006. Вып. 11. С. 65–70.

Богданова І.М. Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх соціальних працівників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Педагогічні науки. 2011. Вип. 4.

Варлакова Є.О. Формування готовності майбутніх практичних психологів до розв’язання міжособистісних конфліктів : автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.05. Київ, 2011. 21 с.

Єрмоленко С.І. Інтерактивні технології у ВНЗ. Нові виміри сучасного світу : матеріали І міжнар. інтернет-конференції. Мелітополь, 2017. С. 160–161.

Мельничук І.М. Особливості застосування інтерактивних ігор у вищому навчальному закладі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2010. №4.

Серебровская Н.Е. Становление и развитие конфликтологической культуры будущего специалиста социономической профессии в вузовский период: автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07. Нижний Новгород, 2011. 53 с.

Ситников В.Л. Возможности интерактивных технологий в обучении будущих педагогов и психологов. Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2019. №194. С. 134–135.

Технології роботи організаційних психологів: підручник / За наук. ред. Л.М. Карамушки. Київ : Фірма «ІНКОС», 2005. 366 с.

Berezhnaya, G.S. (2006). Kontseptsiya podgotovki pedagoga-psikhologa k rabote s konflíktami. Vestnik Baltiyskogo federal'nogo universiteta imeni I. Kanta: Filologiya, pedagogika, psikhologiya, no. 11, pp. 65–70.

Bogdanova, I.M. (2011). Victory of Interactive Technologies at Preparatory Maybut Social Workers. Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine: Pedagogical Sciences, no. 4.

Varlakova, E.O. (2011). Formuvannya gotovnostі maibutnіh praktichnih psihologіv do rozvyazannya mіjosobistіsnih konflіktіv: avtorev. dys. ... kand. psyx. nauk: 19.00.05 [Formation of the readiness of potential practical psychologists before the development of inter-social conflicts]. Kiev, 21 p.

Ermolenko, S.I. (2017). Interactive technologies at VNZ [Іnteraktivnі tehnologії u VNZ]. Materials of the first international internet conferences, pp. 160–161.

Melnichuk, I.M. (2010). Peculiarities of the storage of interactive mountains at the vyshchomu navchalny mortgage [Peculiarities of the storage of interactive mountains at the vyshchomu navchalny mortgage]. Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine, no. 4.

Serebrovskaya, N.E. (2011). Stanovlenie i razvitie konfliktologicheskoy kulturyi buduschego spetsialista sotsionomicheskoy professii v vuzovskiy period: avtorev. dys. doctora psyx. nauk: 19.00.07 [Formation and development of a conflictological culture of a future specialist in the socionomy profession in the university period]. Nizhny Novgorod, 53 p.

Sitnikov, V.L. (2019). Possibilities of interactive technologies in teaching future teachers and psychologists [Vozmojnosti interaktivnih tehnologii v obuchenii buduschih pedagogov i psihologov]. Izvestia RGPU im. A.I. Herzen, no. 194, pp. 134–135.

Karamushkа, L.M. (2005). Technology robots of organizational psychologists [Tehnologii roboti organizatsiynih psihologiv]. Kyiv: Firma «INKOS», 366 p.