ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З БІОЛОГІЇ
PDF

Ключові слова

інформаційно-довідкова система
ІДС
інформаційні технології в освіті
парсинг
пошук інформації
автоматичний збір даних
PHP
cURL
Simple HTML DOM
WordPress

Як цитувати

Корнієнко, Ю., & Шерман, М. (2020). ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СИСТЕМА НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З БІОЛОГІЇ. Молодий вчений, 9 (85), 102-108. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-24

Анотація

В статті йде мова про використання інформаційних технологій в освіті, обумовлюються причини використання та їх переваги. Дається уточнене визначення поняття парсингу, його призначення та основні етапи. Також стаття розкриває основні аспекти створення інформаційно-довідкової системи навчального призначення для студентів біологічних факультетів, орієнтованої на вирішення завдань комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх біологів в умовах сучасної вищої освіти. Розглянуто основні етапи процесу проектування та розроблення інформаційно-довідкової системи, обґрунтування відповідно до функціональних вимог до системи алгоритмів та програмних засобів їх реалізації. Реалізацію проєкту було здійснено за допомогою серверної мови програмування PHP та системи керування вмістом Wordpress. Розроблена інформаційно-довідкова система виступає засобом формування професійної компетентності студентів закладів вищої освіти, що надає користувачам можливість здійснювати пошук в системі на тему, яка їх цікавить. Результатом пошуку є перелік статей, які відповідають пошуковому запиту. Цей результат є засобом динамічного оновлення навчального матеріалу, передбаченого з біологічних та біолого-технологічних дисциплін, що є складовими професійної підготовки студентів спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», що, в свою чергу, сприяє одержанню суб’єктивно нових знань студентами у процесі навчання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-24
PDF

Посилання

Вдовін І.В. Актуальні питання автоматичного вилучення даних з веб-сторінок. Перспективи розвитку інформаційних технологій. Новосибірськ, 2015. С. 11–16.

Абрамова Т.А. Розробка парсинг-системи для отримання прихованих поси-лань зі сторінок соціальних мереж. Вісник ПензГУ. 2016. №3. С. 22–31.

Вдовін І.В. Застосування технології Web Mining до вилучення наукових да-них в мережі інтернет. ОмГТУ. 2015. С. 10–14.

Ильин В.А., Скоселев Д.А. Парсинг веб-сайтов с использованием шаблонов. Мир современной науки. 2018. №2. С. 8–12.

Комарова А.В., Менщиков А.А. Метод автоматизованого вилучення адрес з неструктурованих текстів. International Journal of Open Information Technologies. 2017. №11. С. 43–45.

Яхшисарова Р.М. Программная реализация парсинга данных раздела поиска недвижимости сайта avito.ru. Математическое моделирование процессов и систем: материалы VII Международной молодежной научнопрактической конференции (Стерлитамак, 30 октября – 1 ноября 2019 г.). Стерлитамак, 2019. С. 437–441.

Просветов В.Л., Конева Н.Е. Анализ методов и средств автоматизации про-цессов обработки данных веб-сайтов. Евразийское Научное Объединение. 2019. №1. С. 89–94.

Шерман М.І,. Самчинська Я.Б. Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. №4. С. 121–135.

Шерман М.І., Степаненко Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах аграрного університету. Нові технології навчання: Наук.- метод.зб. 2008. №54. С. 7–10.

Vdovin, I.V. (2015). Aktual'ni pytannya avtomatychnoho vyluchennya danykh z veb-storinok [Current issues of automatic data extraction from web pages]. Prospects for the development of information technology, pp. 11–16.

Abramova, T.A. (2016). Rozrobka parsynh-systemy dlya otrymannya prykhovanykh posylan' zi storinok sotsial'nykh merezh [Development of a parsing system to obtain hidden links from social media pages]. The Penza State University Herald, vol. 3, pp. 22–31.

Vdovin, I.V. (2015). Zastosuvannya tekhnolohiyi Web Mining do vyluchennya naukovykh danykh v merezhi internet [Application of Web Mining technology to the extraction of scientific data on the Internet]. The Omsk State Technical University Herald, pp. 10–14.

Yl'yn, V.A., & Skoselev, D.A. (2018). Parsynh veb-saytov s yspol'zovanyem shablonov [Parsing websites using templates]. The world of modern science, vol. 2, pp. 8–12.

Komarova, A.V., & Menshchykov, A.A. (2017). Metod avtomatyzovanoho vyluchennya adres z nestrukturovanykh tekstiv [Method of automated extraction of addresses from unstructured texts]. International Journal of Open Information Technologies, vol. 11, p. 43–45.

Yakhshysarova, R.M. (2019). Prohrammnaya realyzatsyya parsynha dannykh razdela poyska nedvyzhymosty sayta avito.ru [Software implementation of data parsing of the real estate search section of the avito.ru website]. Proceedings of the Mathematical modeling of processes and systems: materials of the VII International youth scientific-practical conference (Russia, Sterlitamak, October 30 – November 1, 2019), Sterlitamak, pp. 437–441.

Prosvetov, V.L., & Koneva, N.E. (2019). Analyz metodov y sredstv avtomatyzatsyy protsessov obrabotky dannykh veb-saytov [Analysis of methods and tools for automating the processing of website data]. Eurasian Scientific Association, vol. 1, pp. 89–94.

Sherman, M.I., & Samchyns'ka, Ya.B. (2019). Informatsiyno-dovidkova systema ridkisnykh ta znykayuchykh vydiv tvaryn yak zasib formuvannya tsyfrovoyi kompetentnosti maybutnikh ekolohiv [The information and reference system on rare and endangered species of animals as a computer tool for the formation of future ecologists’ digital competency]. Information technologies and teaching aids, vol. 4, pp. 121–135.

Sherman, M.I., & Stepanenko, N.V. (2008). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi u profesiyniy pidhotovtsi maybutnikh ekolohiv v umovakh ahrarnoho universytetu [Information and communication technologies in the professional training of future ecologists in the conditions of agrarian university]. New learning technologies: Scientific and methodical collection, vol. 54, pp. 7–10.