ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕОБОРТНИХ АКТИВІВ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
PDF

Ключові слова

інвентаризація
контроль
необоротні активи
основні засоби
нематеріальні активи
облік
фінансова звітність
інвентаризаційна комісія
етапи інвентаризації
суб’єкт господарювання

Як цитувати

Костюнік, О., & Чайковська, Т. (2020). ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕОБОРТНИХ АКТИВІВ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Молодий вчений, 9 (85), 87-90. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-21

Анотація

Для дослідження предметів та об’єктів, у своїй сукупності, бухгалтерський облік як наука містить певну кількість інструментів, за участю яких здійснюється даний процес. У визначенні сутності та якостей предмета застосовують, зокрема, наступні методи: документування, інвентаризація, калькуляція, оцінка, рахунки та подвійний запис, фінансова звітність. Слід виділити процес інвентаризації як один із основних елементів бухгалтерського обліку, контролю наявності і стану активів та зобов’язань на підприємстві. Головною метою проведення інвентаризації можна назвати перевірку фактичної наявності засобів на підприємстві з обліковими даними, щодо них. У статті було досліджено поняття інвентаризації, її сутності та значимості у господарській діяльності підприємства. Розкрито ключові моменти, щодо інвентаризації необоротних активів. Висвітлено роль інвентаризації, як одного із ключових інструментів контролю, у достовірності показників фінансової звітності підприємства та підтверджено її значимість у провадженні управлінської діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-21
PDF

Посилання

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 02.09.2014 р. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 21.09.2020).

Кoстюнiк O.В., Чaйкoвськa Т.С. Економічна сутність необоротних активів та їх роль у підприємницькій діяльності. Scientific Journal Virtus. 2019. № 36. С. 233–234.

Жовта Н.А., Сокуренко А.І. Інвентеризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет. С. 122–123.

Гусаренко Н.Ю., Канцедал Н.А. Особливості документування результатів інвентаризації основних засобів на підприємстві. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств». Дніпро, 2020. С. 19–21.

Глушач Ю.С., Матюшко М.М. Суть інвентаризації та особливості її проведення на підприємстві. Економічні студії. 2020. № 27. С. 74–77.

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist» vid 02.09.2014 r. № 879 [Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting" dated 02.09.2014 № 879]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Kostiunik, O.V., & Chaikovska, T.S. (2019). Ekonomichna sutnist neoborotnykh aktyviv ta yikh rol u pidpryiemnytskii diialnosti [The economic essence of non-current assets and their role in business]. Scientific Journal Virtus, no. 36, pp. 233–234.

Zhovta, N.A., & Sokurenko, A.I. Inventeryzatsiia yak element metodu bukhhalterskoho obliku. [Inventory as an element of the method of accounting]. Mykolayiv: Mykolayiv National Agrarian University, pp 122–123.

Husarenko, N.Yu., & Kantsedal, N.A. (2020). Osoblyvosti dokumentuvannia rezultativ inventaryzatsii osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvi [Features of documenting the results of inventory of fixed assets at the enterprise] IV All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Accounting, audit, taxation and reporting in the system of economic stability of enterprises". Dnipro, pp 19–21.

Hlushach, Yu.S., & Matiushko, M.M (2020). Sut inventaryzatsii ta osoblyvosti yii provedennia na pidpryiemstvi [The essence of inventory and features of its implementation at the enterprise]. Economic Studies, no. 27, pp. 74–77.