КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИКА В ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
PDF

Ключові слова

керівник в державному управлінні
культура управління
організація
практика управління
демократична держава

Як цитувати

Кошова, С. (2020). КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИКА В ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Молодий вчений, 9 (85), 81-86. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-20

Анотація

У статті висвітлюються вимоги до особистості керівника та шляхи формування його організаційної культури в державному управлінні. Сучасна демократична держава не може існувати без високопрофесійних керівників в різних сферах діяльності. Ефективність роботи будь-яких державних органів та установ великою мірою залежить від добору і майстерності працівників, які здійснюють управлінські функції, – керівників усіх рівнів. Від діяльності менеджерів, стилю їх роботи, ділових і моральних якостей залежать успіхи колективів. Від безперервної та злагодженої роботи людей, які працюють задля забезпечення виконання державою її функцій, залежить не лише якість підготовки та реалізації управлінських рішень чи наданих адміністративних послуг, а й ставлення до самої України, як такої, її громадян, іноземних інвесторів, міжнародних організацій. Ефективність державного управління й місцевого самоврядування, як й управління будь-якою групою людей та їх спільною діяльністю істотною мірою залежить від цілої низки чинників різної природи і характеру. Одними з визначальних серед них є рівень професійної та соціальної компетентності керівників і працівників апарату управління, рівень розвитку їхньої загальної та професійної культури, професійно та соціально значущих особистісних рис і якостей, а також прийнятий ними стиль керівництва. Управління взагалі є досить престижною і водночас складною та вкрай відповідальною справою. До того ж, його характер істотно впливає на матеріальний добробут і психологічне самопочуття широких мас населення й визначає їх ставлення не тільки до того чи іншого керівника персонально, але й до влади в цілому. Ось чому в системі підготовки фахівців з управління чільне місце мають посідати формування і цілеспрямований розвиток не тільки їхньої професійної управлінської компетентності, а й загальної та професійної культури, тих вкрай важливих професійно значущих особистісних рис і якостей, які б одночасно забезпечували ефективність управління і належний психологічний клімат в керованому ними колективі. Залишаються відкрити для дослідження питання культури управління керівника в практиці державного управління в частині дотримання працівниками (державними та не державними службовцями) правил етикету та етики державної служби, культури поведінки керівника від найнижчого до найвищого (категорії А) державного службовця.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-20
PDF

Посилання

Каган М.С. Общее представление о культуре. Введение в культурологию. Курс лекций. Санкт Петербург, 2003.

Кант И. О педагогике. Трактаты и письма. Москва, 1980. С. 450.

Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури : Навч. посібник. 2ге вид. Київ, 2002. С. 110–111

Михайлов Ф.Т. Образование и власть. Вопросы философии. 2003. № 4. С. 37.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. За ред. Р. Дяківа. Київ : Міжнародна економічна фундація, 2003. С. 319.

Запесоцкий А.С. Образование, философия, культурология, политика. Москва, 2002. С. 150–151.

Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека. Интернет-журнал "Эйдос". 2006. URL: http://www.eidos.ru

Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения : Учебник для вузов. Москва, 2002. 326 с.

Болгаріна В.C. Культурологічний підхід до управління школою. Харків, 2006. 156 с.

Крылова Н.Б. Культурология образования. Москва, 2000. 272 с.

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу. Навч-практ. посіб. Київ, 2003. 311 с.

Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури. Навч. посібник. Київ, 2002. 337 с.

URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1673:novij-zakon-ukrajini-pro-derzhavnu-sluzhbu-2&catid=71&Itemid=382 (дата звернення: 24.09.2020).

Kahan, M.S. (2003). Obshchee predstavlenye o kulture. Vvedenye v kulturolohyiu. Kurs lektsyi [General idea of culture. Introduction to culturology. Course of lectures]. St. Petersburg. (in Russian)

Kant, Y. (1980). O pedahohyke. Traktatы y pysma. Y. Kant [About pedagogy. Treatises and letters]. Moscow: Nauka, p. 450. (in Russian)

Palekha, Yu.I. (2002). Kliuchi do uspikhu, abo Orhanizatsiina ta upravlinska kultury: Navch. posibnyk [Keys to Success, or Organizational and Management Culture], 2he vyd. Kyiv, pp. 110–111. (in Ukrainian)

Mykhailov, F.T. (2003). Obrazovanye y vlast [Education and power]. Voprosy fylosofyy, no. 4, p. 37.

Diakiva, R (ed) (2003). Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager]. Kyiv. Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, p. 319. (in Ukrainian)

Zapesotskyi, A.S. (2002). Obrazovanye, fylosofyia, kulturolohyia, polytyka.[ Education, philosophy, culturology, politics.]. Moscow, pp. 150–151. (in Russian)

Zymniaia, Y.A. (2006). Obshchaia kultura y sotsyalno-professyonalnaia kompetentnost cheloveka. [General culture and socio-professional competence of a person]. Ynternet-zhurnal "Eidos". URL: http://www.eidos.ru.

Lavrynenko, V.N. (ed) (2002). Psykholohyia y эtyka delovoho obshchenyia: Uchebnyk dlia vuzov [Psychology and ethics of business communication]. Moscow, 326 p. (in Russian)

Bolharina, V.C. (2006). Kulturolohichnyi pidkhid do upravlinnia shkoloiu [Culturological approach to school management]. Kharkiv, 156 p. (in Ukrainian)

Krylova, N.B. (2000). Kulturolohyia obrazovanyia [Culturology of education]. Moscow, 272 p. (in Russian)

Murashko, M.I. (2003). Menedzhment personalu. Navch-prakt.posib. [Personnel Management]. Kyiv, 311 p. (in Ukrainian)

Palekha, Yu.I. (2002). Kliuchi do uspikhu, abo orhanizatsiina ta upravlinska kultury. Navch. posibnyk [The keys to success, or organizational and managerial culture]. Kyiv, 337 p. (in Ukrainian)

URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1673:novij-zakon-ukrajini-pro-derzhavnu-sluzhbu-2&catid=71&Itemid=382 (accessed 24.09.2020).