ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
PDF

Ключові слова

лексична компетенція
мультимедійні технології
старший дошкільний вік
мультимедійні засоби навчання

Як цитувати

Ситник, О., & Наумець, В. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Молодий вчений, 9 (85), 76-80. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-19

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність використання мультимедійних технологій в процесі формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку. Розкрито поняття мультимедіа технологій як взаємодію візуальних і аудіо ефектів під управлінням інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних технічних і програмних засобів, які об'єднують текст, звук, графіку, фото, відео в одному цифровому поданні, сформульовано визначення мультимедійних засобів навчання. Відзначено, що особливої актуальності використання мультимедійних засобів в освітньому процесі дитячого садка набуває в рішенні задач з вдосконалення лексики. Охарактеризовано мультимедійні ігри як ігри, в яких дитина взаємодіє з віртуальним середовищем, побудованим комп'ютером. Описано складові мультимедіа технології в ЗДО (закладі дошкільної освіти); завдання, які повинні вирішити мультимедіа технології в ЗДО. Інформатизація дитячого садка грає важливу роль для досягнення сучасної якості освіти та формування інформаційної культури сучасної дитини. Охарактеризовано можливості ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), які допоможуть педагогу створити комфортні умови на занятті і досягти високого рівня засвоєння матеріалу. Виділені найбільш важливі умови використання мультимедіа технологій в роботі з дітьми старшого дошкільного віку. Виокремлено особливості формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобом мультимедійних технологій.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-19
PDF

Посилання

Гавриш Н.С. Розвиток мовлення та навчання дошкільнят рідної мови: мета і завдання. Дошкільне виховання. 2017. № 7. С. 12–14.

Гончаренко А.М. Окремі аспекти формування лексичної компетентності старших дошкільників. Дитячий садок. 2016. № 27. С. 19–23.

Ігнатьєва С.А. Мовленнєвий розвиток. Старша група. Дошкільна освіта «Я у світі». Харків : Видавництво «Ранок», 2016. 309 с.

Інформаційні технології в дошкільній освіті: впроваджуємо помірковано. Дитячий садок. 2016. № 3. С. 1–8.

Панасюк Т.Р. Інноваційні технології: обмінюємося досвідом. Дошкільне виховання. 2019. № 7. С. 18–24.

Пометун О.Н. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ : Освіта, 2016. 416 с.

Химинець В.В. Інноваційно-освітня діяльність. Ужгород, 2015. 364 с.

Шкльода В.М. Розвиваємо мовлення дошкільників. БВДС «Мовленнєва веселка». 2017. №17–18. С. 1–12.

Havrysh, N.S. (2017). Rozvytok movlennia ta navchannia doshkilniat ridnoi movy: meta i zavdannia. [Speech development and teaching of preschoolers in the native language: purpose and objectives]. Doshkilne vykhovannia, vol. 7, рр. 12–14.

Goncharenko, A.M. (2016). Okremi aspekty formuvannia leksychnoi kompetentnosti starshykh doshkilnykiv [Some aspects of the formation of lexical competence of senior preschoolers]. Dityachyi sadok, vol. 27, рр. 19–23.

Ignatieva, S.A. (2016). Movlennievyi rozvytok. Starsha hrupa. Doshkilna osvita «Ia u sviti» [Speech development. Senior group. Preschool education "I am in the world"]. Kharkiv: Vydavnytstvo «Ranok», 309 р.

Informatsiini tekhnolohii v doshkilnii osviti: vprovadzhuiemo pomirkovano [Information technologies in preschool education: implemented in moderation]. (2016) Dytiachyi sadok, vol. 3, рр. 1–8.

Panasiuk, T.R. (2019). Innovatsiini tekhnolohii: obminiuiemosia dosvidom. [Innovative technologies: we share experience]. Doshkilne vykhovannia, vol. 7, рр. 18–24.

Pometun, O.N. (2016). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid. [Interactive learning technologies: theory, practice, experience]. Kyiv: Osvita, 416 р.

Khymynets, V.V. (2015). Innovatsiino-osvitnia diialnist [Innovation and educational activities]. Uzhgorod, 364 р.

Shkloda, V.M. (2017). Rozvyvaiemo movlennia doshkilnykiv [We develop the preschoolers` speech]. BVDS «Movlennіeva veselka», vol. 17–18, рр. 1–12.