МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова

мультилінгвальна освіта
багатомовність
компетентності
організація навчального процесу

Як цитувати

Яшкіна, В., & Гайдар, В. (2020). МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНА ОСВІТА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. Молодий вчений, 9 (85), 59-62. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-15

Анотація

Досліджено коло питань, пов’язаних з формуванням мультилінгвальной компетентності учнів шкіл як основи міжкультурної комунікації в рамках діалогу культур та націй. З’ясовано, що, враховуючи експериментальний характер мультилінгвального навчання в загальноосвітній школі, ця проблема знаходиться на початку свого вирішування, оскільки, незважаючи на вагомій науковий доробок закордонних дослідників, питання розвитку мультилінгвальних навичок у вітчизняній методиці викладання іноземних мов донині не отримало належного обґрунтування. Особливий акцент зроблено на тезі, що від того, як розуміється мета навчання мови, залежить і організація навчального процесу. В сучасних умовах мультилінгвальне навчання орієнтоване на одночасний розвиток комунікативних компетентностей усіх мов, що вивчаються, розвиток пізнавальної і творчої активності учнів з використанням багатомовних та полікультурних можливостей інтернет-спілкування.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-15

Посилання

Барышников Н.В. Английский язык как доминантный в обучении многоязычию. Иностранные языки в школе. 2007. № 5. С. 29–33.

Барышников Н.В. Дидактика многоязычия: теория и факты. Иностранные языки в школе. 2008. № 2. С. 22–24.

Сафонова В.В., Марченко Н.И. Билингвальные образовательные программы как инструмент обновления содержания языкового школьного образования. Иностранные языки в школе. 2010. №. 3. С. 2–14.

Dendrinos B. Multi- and monolingualism in foreign language education in Europe. URL: https://www.academia.edu/4711149

Васильева Г.М. Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам: обзор основных направлений методической мысли в России. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 235 с.

Chomsky N. Language and problems of knowledge: The Managua lectures. Cambridge (Mass.). London : MIT press. 1988. 205 p.

Baryshnikov, N.V. (2007). Angliyskiy yazyk kak dominantnyy v obuchenii mnogoyazychiyu [English as a dominant language in teaching multilingualism]. Inostrannye yazyki v shkole, no. 5, pp. 29–33.

Baryshnikov, N.V. (2008). Didaktika mnogoyazychiya: teoriya i fakty [Didactics of multilingualism: theory and facts]. Inostrannye yazyki v shkole, no. 2, pp. 2–24.

Safonova, V.V., & Marchenko, N.I. (2010). Bilingvalnye obrazovatelnye programmy kak instrument obnovleniya soderzhaniya yazykovogo shkolnogo obrazovaniya [Bilingual educational programs as a tool for updating the content of language school education]. Inostrannye yazyki v shkole, no. 3, pp. 2–14.

Dendrinos, B. Multi- and monolingualism in foreign language education in Europe. URL: https://www.academia.edu/4711149

Vasileva, G.M. (2008). Traditsii i innovatsii v metodike obucheniya inostrannym yazykam: оbzor osnovnykh napravleniy metodicheskoy mysli v Rossii [Traditions and innovations in methods of teaching foreign languages: A review of the main directions of methodological thought in Russia]. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 235 p.

Chomsky, N. (1988). Language and problems of knowledge: The Managua lectures. Cambridge (Mass.). London: MIT press, 205 p.