ВИБІР ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ ТВОРІ
PDF

Ключові слова

вибір
конфлікт
хореографічний твір
балетмейстер
мистецтво
сюжет

Як цитувати

Попович, А., Кундис, Р., & Кіптілова, Н. (2020). ВИБІР ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ ТВОРІ. Молодий вчений, 9 (85), 19-21. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-5

Анотація

У даній статі висвітлено питання чому вибір є одною із основних складових створення та вирішення конфлікту у хореографічному творі, завдяки якому відображається суть створеного задуму. Наведено приклади основних частин закону драматургічної побудови хореографічного твору, також як балетмейстер розкриває вибір кожного персонажа у хореографічному творі так, щоб не порушувати ланцюг драматургічної побудови твору. Досліджено низку теоретичних питань щодо вирішення конфлікту як у хореографічному, так і психологічному сегменті та наведено приклади балетних вистав, у яких чітко відображається розвиток сюжету завдяки вибору головних і другорядних героїв. Проаналізовано поняття «вибір», як у повсякденному житті людини (яке використовується щодня), так і при створенні хореографічного витвору.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-9-85-5
PDF

Посилання

Комлев А.А. Психологические факторы значимого жизненного выбора : автореф. дис. канд. псих. наук: 19.00.13 психология развития, акмеология. Тамбов, 2003. 28 с.

Конфликт и его воплощение в сюжете Лингвокультурологический тезаурус ООО «OC3», 2009. URL: https://www.philol.msu.ru/~tezaurus/library.php?view=d&course=3&raz=2&pod=4&par=1 (дата звернення: 27.09.2020).

Маркевич Л.А. Мистецтво балетмейстера: навчально-методичний посібник для студентів для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтва за спеціальністю «Хореографія». Рівне, 2018. 81 с.

Методическая рекомендация «Конфликты и их решения в любительском хореографическом коллективе» [уклад.: М.А. Нестерова]. Самара, 2017. 12 с.

Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: Учеб. пособие для студентов культ.-просвет. фак. вузов культуры и искусств. Просвещение. 1986. 192 с.

Характерні риси українського народно-сценічного танцю, 2010. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10583/ (дата звернення: 27.09.2020).

Komlyev, A.A. (2003). Psykholohichni faktory znachushchoho zhyttyevoho vyboru [Psychological factors of significant life choices]: avtoref. dys. kand. psykh. nauk: 19.00.13 psykholohiya rozvytku, akmeolohiya. Tambov.

Konflikt i yego voploshcheniye v syuzhete Lingvokul'turologicheskiy tezaurus OOO «OC3» [Conflict and its embodiment in the plot of the Linguoculturological Thesaurus LLC "OC3"]. 2009. URL: https://www.philol.msu.ru/~tezaurus/library.php?view=d&course=3&raz=2&pod=4&par=1 (accessed 27 September 2019).

Markevych, L.A. (2018). Mystetstvo baletmeystera [The art of the choreographer]: navchalno-metodychnyy posibnyk dlya studentiv dlya studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv kultury i mystetstva za spetsialnistyu «Khoreohrafiya».

Nesterova, M.A. (2017). Metodicheskaya rekomendatsiya «Konflikty i ikh resheniya v lyubitel'skom khoreograficheskom kollektive» [Methodical recommendation «Conflicts and their solutions in an amateur choreographic collective»]. Samara.

Smirnov, I.V. (1986). Iskusstvo baletmeystera [The art of a ballet master]: Ucheb. posobiye dlya studentov kul't.-prosvet. fak. vuzov kul'tury i iskusstv. Prosveshcheniye, р. 192.

Kharakterni rysy ukrayinskoho narodno-stsenichnoho tantsyu [Characteristic features of Ukrainian folk-stage dance]. 2010. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10583/ (accessed 27 September 2019).