УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
PDF

Ключові слова

збутова діяльність
будівництво
економіка
будівельна компанія
підприємство
маркетингові заходи

Як цитувати

Литвак, Д., & Величко, Л. (2021). УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Молодий вчений, 5 (93), 367-371. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-71

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблеми забезпечення економічного розвитку будівельних підприємств в Україні. Визначено тенденції розвитку даної галузі економіки, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на збутову діяльність підприємств. Також проведено оцінку господарської діяльності двох успішних будівельних підприємств Дніпропетровського регіону. З’ясовано переваги та недоліки будівельних компаній. Встановлено, що головними напрямами підвищення збутової діяльності є активізація маркетингової діяльності підприємств будівництва в Україні. Також розроблено основні заходи, що дозволять підвищити попит і пропозицію на надання будівельних послуг на прикладі досліджуваних підприємств. В ході дослідження було запропоновано здійснити такі маркетингові заходи: PR-методи; доповнити асортимент послугами з більш дешевої вітчизняної сировини (наприклад, декоративна шпаклівка, натяжна стеля і т.д.). Визначили, що важливим завданням, яке стоїть перед будь-якою фірмою, є формування індивідуального фірмового стилю, що забезпечить ідентифікацію компанії на ринку.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-71
PDF

Посилання

Альошина. І.В. Поведінка споживачів : навч, посіб. для вузів. Москва, 1999. 384 с.

Блудова Т.В. Оптимізація маркетингових витрат фірми. Вчені записки: збірник наукових праць. 2009. Київ. № 11. С. 167–174.

Боровик Ю.Т. Стійкий розвиток будівельного підприємства – важлива умова забезпечення конкурентоспроможності транспортного будівельного комплексу. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків. 2018. № 62. С. 151–157.

Васін Ю В. Ефективні програми лояльності. Як залучити й утримати клієнтів. Москва, 2006. С. 152.

Голубков Є.П. Основи маркетингу: підручник. Москва, 2003. 688 с.

Грищенко Ї.М. Маркетингові основи комерційного посередництва. Вчені записки: збірник наукових праць. Київ. №9. 2006. 303 с.

Довгань Л.Є., Каракаш Ю.А. Управління стійким розвитком підприємства в умовах турбулентного середовища. Економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний стан, тенденції та проблеми відтворення : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф. Львів. С. 95.

Кен Бланшар. Як домогтися лояльності клієнтів в сфері послуг: підручник. Москва, 2008. 208 с.

Кулібанова В.В. Маркетинг сервісних послуг : підручник. 2006. 192 с.

Малик І.П., Каракаш Ю.А. Основні інструменти для забезпечення стійкого розвитку підприємства. Сучасні підходи до управління підприємством: збірник технічних доповідей. Київ, 2018. С. 99.

Aloshyna I.V. (1999) Povedinka spozhyvachiv [Consumer behavior]. Ukrainian Economic Journal, p. 384.

Bludova T.V. (2009) Optymizaciya marketyngovyx vytrat firmy [Optimization of marketing costs of the firm]. Scientific notes: a collection of scientific papers, vol. 11, pp. 167–174.

Borovy`k Y. T. (2018) Stijkyj rozvytok budivelnogo pidpryyemstva – vazhlyva umova zabezpechennya konkurentospromozhnosti transportnogo budivelnogo kompleksu [Sustainable development of a construction enterprise is an important condition for ensuring the competitiveness of the transport construction complex]. Bulletin of Transport Economics and Industry, vol. 62, no. 10, pp. 151–157.

Vasin Y.V. (2006) Efektyvni programy loyalnosti. Yak zaluchyty j utrymaty kliyentiv [Effective loyalty programs. How to attract and retain customers]. p. 152.

Golubkov Y.P. (2003) Osnovy marketyngu [Fundamentals of marketing]. Moscow, p. 688.

Gryshhenko Y.M .(2006) Marketyngovi osnovy komercijnogo poserednycztva [Marketing basics of commercial intermediation]. Scientific notes: a collection of scientific papers, vol. 9, p. 303.

Dovgan L.Y., Karakash Y.A. Upravlinnya stijkym rozvytkom pidpryyemstva v umovax turbulentnogo seredovyshha [Management of sustainable development of the enterprise in a turbulent environment]. Proceedings of the suchasnyj stan, tendenciyi ta problemy vidtvorennya: zbirnyk naukovyx pracz Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Lviv), p. 95.

Ken Blanshar (2008) Yak domogtysya loyalnosti kliyentiv v sferi poslug [How to achieve customer loyalty in the field of services]. Moscow, p. 208.

Kulibanova V.V. (2006) Marketyng servisnyx poslug [Marketing services], p. 192.

Malyk I.P., Karakash Y.A. (2018) Osnovni instrumenty dlya zabezpechennya stijkogo rozvytku pidpryyemstva. Suchasni pidxodydo upravlinnya pidpryyemstvom [The main tools for sustainable development of the enterprise. Modern approaches to enterprise management: a collection of technical reports] Proceedings of the zbirnyk texnichnyx dopovidej (Ukraine), Kyiv: zbirnyk texnichnyx dopovidej, p. 99.