МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

стратегія
оцінка якості стратегій
стратегування
національна стратегія
експертне оцінювання стратегій

Як цитувати

Ісаєва, Н. (2021). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Молодий вчений, 5 (93), 361-366. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-70

Анотація

Досліджено методичні рекомендації ЄС та Польщі щодо формування та оцінювання стратегічних документів. Обґрунтовано, що експертну оцінку якості стратегічних документів необхідно проводити ще на етапі розробки їх проектів, це дасть можливість виявити недоліки в структурному, змістовному, ресурсному плані та завчасно усунути їх, а також встановити актуальність, адекватність та узгодженість пропонованих заходів. Розроблено методичний підхід експертного оцінювання якості стратегій соціально-економічного розвитку. Пропонований методичний підхід оцінювання якості стратегій рекомендується проводити за основними напрямками оцінки: узгодженість, структура, якість змісту, реалістичність та реалізованість. Завдяки практичному використанню розробленого методу оцінювання можна поліпшити якість стратегічного документу ще на етапі підготовки його проекту, а також використовувати в процесі реалізації стратегії, що вплине на ефективність управлінських рішень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-70
PDF

Посилання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Київ : Ника-Центр, 1999. 300 с.; Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; Пер. с англ. Москва : ДЕЛО, 2000. 431 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1186 «Про порядок розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-п#Text.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1189 «Про порядок розроблення, моніторингу та оцінки результатів реалізації державної стратегії регіонального розвитку». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/244720165.

Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-п.

Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. № 931 «Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п.

Ocena rządowych dokumentów strategicznych przyjętych w latach 1989–2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, lipiec 2007.

Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179 «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року». URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp210179?an=26.

Постанова КМУ від 05 серпня 2020 р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820.

Blank I.A. Osnovyi finansovogo menedzhmenta. KiYiv : Nika-Tsentr, 1999. 300 s.; Osnovyi menedzhmenta / M.H. Meskon, M. Albert, F. Hedouri; Per. s angl. Moskva : DELO, 2000. 431 s.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 lystopada 2011 r. № 1186 «Pro poriadok rozroblennia, provedennia monitorynhu ta otsinky realizatsii rehionalnykh stratehii rozvytku». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-p#Text.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 lystopada 2011 r. № 1189 «Pro poriadok rozroblennia, monitorynhu ta otsinky rezultativ realizatsii derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/244720165.

Postanova KMU vid 11 lystopada 2015 r. № 932 «Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehionalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh stratehii i planiv zakhodiv». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-p.

Postanova KMU vid 11 lystopada 2015 r. № 931 «Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku Ukrainy i planu zakhodiv z yii realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh Stratehii i planu zakhodiv». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-p.

Ocena rządowych dokumentów strategicznych przyjętych w latach 1989–2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, lipiec 2007.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku» vid 30 veresnia 2019 roku № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 bereznia 2021 r. № 179 «Pro zatverdzhennia Natsionalnoi ekonomichnoi stratehii na period do 2030 roku». URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp210179?an=26.

Postanova KMU vid 05 serpnia 2020 r. № 695 «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820.