СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ
PDF

Ключові слова

адміністративна відповідальність
правопорушення
конкуренція
захист конкуренції
структура правопорушення

Як цитувати

Ярема, О. (2021). СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ. Молодий вчений, 5 (93), 356-360. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-69

Анотація

Стаття присвячена дослідженню структури адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері захисту конкуренції. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері захисту конкуренції це вид адміністративної відповідальності, застосовуваний судовими або несудовими органами при встановленні складу адміністративного правопорушення в формі монополістичної діяльності або недобросовісної конкуренції і безпосередньо або побічно заподіює шкоду правам і законним інтересам конкурента, споживачам і конкуренції, що знаходить вираз у застосуванні адміністративних покарань. Проаналізовано підстави застосування адміністративної відповідальності у сфері захисту конкуренції. Визначено мету адміністративної відповідальності у сфері захисту конкуренції. Розкрито підстави адміністративної відповідальності у зазначеній сфері. Охарактеризовано об’єктивні і суб’єктивні ознаки даних правопорушень. Встановлено, що об’єктом даного правопорушення є суспільні відносини, які складаються у сфері економічних відносин і покликані забезпечувати свободу здійснення підприємницької діяльності в умовах добросовісної конкуренції на ринку. Визначено, що об’єктивна сторона правопорушення – це зовнішній прояв протиправного діяння, до ознак якого відносять суспільно-небезпечний наслідок і причинний зв’язок. Суб’єкт даного правопорушення спеціальний. Досліджено суб’єктивну сторону адміністративних правопорушень у сфері захисту конкуренції, що характеризує ставлення суб’єкта правопорушення до вчинюваного ним діяння, у даному виді правопорушення форма вини (умисел чи необережність) не впливає на юридичну відповідальність. Встановлено, що мета адміністративної відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції полягає в попередженні негативних проявів у сфері господарювання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-69
PDF

Посилання

Ковалів М.В., Єсімов С.С., Гулак Л.С., Остапенко О.І. та ін. Адміністративне право України (загальна частина) : навчальний посібник. Львів : НУ «Львівська політехніка», 2019. 504 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1757

Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2210-14

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1023-12

Бортник Н., Єсімов С. Адміністративне правопорушення в бюджетній сфері як фактична підстава адміністративної відповідальності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2020. Том 7. № 2 (26). С. 146–153.

Щодо проблем через відсутність інформації стосовно провадження органами Антимонопольного комітету України справ про адміністративні правопорушення : Лист Антимонопольного комітету України від 13.11.2013 р. № 300-29/03-11118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1118226-13#Text

Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 р. № 5. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-94#Text

Kovaliv M.V., Yesimov S.S., Hulak L.S., Ostapenko O.I. ta in. (2019) Administratyvne pravo Ukrayiny (zahalna chastyna): navchalnyy posibnyk / Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 504 s.

Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya: Zakon Ukrayiny vid 07.12.1984 r. № 8073-KH. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1757

Pro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi : Zakon Ukrayiny vid 11.01.2001 r. № 2210-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2210-14

Pro zakhyst prav spozhyvachiv : Zakon Ukrayiny vid 12.05.1991 r. № 1023-KHII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1023-12

Bortnyk N., Yesimov S. (2020) Administratyvne pravoporushennya v byudzhetniy sferi yak faktychna pidstava administratyvnoyi vidpovidalnosti. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriya: Yurydychni nauky. Tom 7. № 2 (26). S. 146–153.

Shchodo problem cherez vidsutnist informatsiyi stosovno provadzhennya orhanamy Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny sprav pro administratyvni pravoporushennya: Lyst Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny vid 13.11.2013 r. № 300-29/03-11118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1118226-13#Text

Pro zatverdzhennya Tymchasovykh pravyl roz·hlyadu sprav pro porushennya antymonopolnoho zakonodavstva Ukrayiny: Rozporyadzhennya Antymonopolnoho komitetu Ukrayiny vid 19.04.1994 r. № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0090-94#Text