ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА РАБСТВА
PDF

Ключові слова

торгівля людьми
рабство
примусова праця
експлуатація
примус

Як цитувати

Юрченко, Є., & Тадика, Є. (2021). ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА РАБСТВА. Молодий вчений, 5 (93), 352-355. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-68

Анотація

Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних проблем людства – торгівлі людьми. Торгівля людьми є глобальною проблемою, і країни у всьому світі об’єднали зусилля та вибудували стратегії боротьби з цим явищем. Хоча рабство і торгівля рабами були давно скасовані, у багатьох частинах світу тривожно зростають нові та більш витончені форми рабства. Серед них торгівлю людьми визначають сучасною формою рабства. Поняття «торгівля людьми» визначається як міжнародними нормативно-правовими документами, так і законодавством України. Наведено визначення «торгівля людьми» із різних нормативно-правових актів. Здійснено аналіз статистичних даних розповсюдження цього явища в Україні. Розглянуто внутрішні й зовнішні чинники, які є причиною торгівлі людьми. Визначено основні елементи торгівлі людьми. Визначено позитивні і негативні зобов’язання держави у сфері протидії торгівлі людьми. Здійснено дослідження проблеми торгівлі людьми в контексті статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Загалом дотепер Європейським Судом винесено лише 12 рішень по суті за статтею 4 Конвенції в контексті протидії саме торгівлі людьми.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-68
PDF

Посилання

Кримінальний кодекс України: Кодекс України; Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 (дата звернення: 05.05.2021)

Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3739-17 (дата звернення: 05.05.2021)

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: Конвенція; Рада Європи від 16.05.2005 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_858 (дата звернення: 05.05.2021)

Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (укр/рос): Протокол; ООН від 15.11.2000 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_791 (дата звернення: 05.05.2021)

Ранцев проти Кіпра та Росії. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-109639&filename=CASE%20OF%20RANTSEV%20v.%20CYPRUS%20AND%20RUSSIA%20-%20[Russian%20Translation].pdf

Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Декларація; ООН від 10.12.1948 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_015 (дата звернення: 05.05.2021)

Практика Європейського суду з прав людини за статтею 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Київ : Видавництво «Фенікс», 2020. 48 с.

Krimіnal'nij kodeks Ukraini [Criminal Code of Ukraine]: Code of Ukraine; Code, Law of 05.04.2001 № 2341-III // Database "Legislation of Ukraine" / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2341-14 (access date: 05 May 2021)

Pro protidіyu torgіvlі lyud'mi [On combating human trafficking]: Law of Ukraine of 20.09.2011 № 3739-VI // Database "Legislation of Ukraine" / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/3739-17 (access date: 05 May 2021)

Konvencіya Radi Evropi pro zahodi shchodo protidіi torgіvlі lyud'mi [Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings]: Convention; Council of Europe dated 16.05.2005 // Database "Legislation of Ukraine" / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_858 (access date: 05 May 2021)

Protokol pro poperedzhennya і pripinennya torgіvlі lyud'mi, osoblivo zhіnkami і dіt'mi, і pokarannya za nei, shcho dopovnyue Konvencіyu Organіzacіi Ob'ednanih Nacіj proti transnacіonal'noi organіzovanoi zlochinnostі [Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UK / Russian)]: Protocol; UN dated 15.11.2000 // Database "Legislation of Ukraine" / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_791 (access date: 05 May 2021)

Case of Rantsev v. Cyprus and Russia (2010). URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-109639&filename=CASE%20OF%20RANTSEV%20v.%20CYPRUS%20AND%20RUSSIA%20-%20[Russian%20Translation].pdf

Zagal'na deklaracіya prav lyudini [Universal Declaration of Human Rights]: Deklaracіya; OON vіd 10.12.1948 // Baza danih «Zakonodavstvo Ukraini» / Verhovna Rada Ukraini. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_015 (accessed: 05 May 2021)

Praktika Evropejs'kogo sudu z prav lyudini za statteyu 4 Konvencіi pro zahist prav lyudini і osnovopolozhnih svobod [The case law of the European Court of Human Rights under Article 4 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]. Kyiv: Fenіks, 2020. 48 p.