ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОСУ ТА МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КОНТАКТНОГО БІЛІНГВІЗМУ НА МАТЕРІАЛІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ
PDF

Ключові слова

судова експертиза відео-
звукозапис
лінгвістичний метод
голос і мовлення людини
білінгвізм
мова та мовлення
діалекти

Як цитувати

Шелепкова, С. (2021). ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОСУ ТА МОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КОНТАКТНОГО БІЛІНГВІЗМУ НА МАТЕРІАЛІ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ. Молодий вчений, 5 (93), 348-351. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-67

Анотація

На сьогодні обставини багатьох категорій кримінальних і цивільних справ збільшують необхідність розширення розслідування злочинів засобами фіксації мовленнєвих повідомлень за допомогою високоякісної апаратури і проведення експертних ідентифікаційних і діагностичних досліджень мовленнєвої інформації людей, які мають оперативний інтерес. Експертна практика показує, що на експертизу найчастіше надходять (відео)фонограми, виконані в екстремальних умовах, що відображають стресовий стан людини, що безпосередньо позначається на роботі її мовленнєвого апарату і, відповідно, на голосі та мовленні. Тому порівняння голосу та мовлення однієї і тієї ж людини в різних ситуаціях спілкування не завжди дозволяє її підтвердити. Тим більше, що з метою відведення від себе підозри, підозрювана людина може навмисно змінити свій голос. Однак експерт з досвідом роботи встановлює достовірність джерела відомостей, а також фальсифікацію фонограми. Під час провадження судової експертизи відео-, звукозапису основним знаряддям, на відміну від інших експертиз, є слух експерта, який здатний узагальнити не тільки комплексну звукову інформацію фонограми, а й розділити цю інформацію таким чином, що дозволяє експерту одночасно говорити про зміст сказаного, лінгвістичні особливості голосу та мовлення людини, емоційний стан в момент запису, а також про навколишнє середовище, у якому здійснювався звукозапис. На експертизу надходить особлива форма речових доказів – фонограми чи відеофонограми, що створені за допомогою технічних засобів і відображають в акустичній (звуковий) формі інформацію про злочинні дії. Зважаючи на викладене, постала нагальна потреба у розгляді лінгвістичних методів дослідження голосу та мовлення людини в умовах контактного білінгвізму на матеріалі судової експертизи відео-, звукозапису.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-67
PDF

Посилання

Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва : КомКнига, 2005. 576 с.

Блумфилд Л. Язык: Пер. с англ. Москва : Прогресс, 1968. 607 с.

Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования / Пер. с англ. языка и комментарий Ю.А. Жлуктенко. Киев : Вища школа, 1979. 263 с.

Галяшина Е.И. Основы судебного речеведения. Москва, 2003. 236 с.

Розенцвейг В.Ю. Языковые контакты. Л. : Наука, 1972. 80 с.

Філософські питання мовознавства / Відп. ред. В.М. Русанівський. Київ : Наукова думка, 1972. 199 с.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Москва, 2004. 432 с.

Akhmanova O.S. (2005) Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moskva: KomKniga, 576 p. (in Russian)

Blumfild L. (1968) Yazyk: Per. s angl. [Language: Per. from English]. Moskva: Progress, 607 р. (in Russian)

Vaynraykh U. (1979) Yаzykovyye kontakty. Sostoyaniye i problemy issledovaniya [Language contacts. State and problems of research / Per. from English language and commentary by Yu. A. Zhluktenko]. Kyiv: Vishcha shkola, 263 р. (in Ukrainian)

Galyashina Ye.I. (2003) Osnovy sudebnogo rechevedeniya [The basics of judicial speech]. Moskva, 236 р. (in Russian)

Rozentsveyg V.Yu. (1972) Yazykovyye kontakty [Language contacts]. L. : Nauka, 80 р. (in Russian)

Rusanivsʹkyy V.M. (vidp. red.) (1972) Filosofsʹki pytannya movoznavstva [Philosophical issues of linguistics]. Kyiv: Naukova dumka, 199 р. (in Ukrainian)

Shcherba L.V. (2004) Yazykovaya sistema i rechevaya deyatel'nost' [Language system and speech activity]. Moskva: Yeditorial URSS. M., 432 p. (in Russian)