СИСТЕМА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
PDF

Ключові слова

правосуддя
суд
реформа судоустрою
правова держава
громадянське суспільство

Як цитувати

Рибалкін, А., & Сєдих, Ю. (2021). СИСТЕМА СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. Молодий вчений, 5 (93), 334-337. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-64

Анотація

У статті здійснено теоретико-правовий аналіз діяльності органів судової влади у процесі реформації. Визначено конституційно-правові особливості роботи органів судової влади у сучасних умовах. Досліджено зміни, внесені до організації роботи судів внаслідок реформування інституту. Визначено місце судів загальної юрисдикції у системі охорони і захисту прав та свобод людини і громадянинав Україні. Наголошено, що суди мають фундаментальне значення для формування та розвитку демократичної, правової та соціальної держави. Актуалізовано, що реформаційні процеси у сфері судоустрою повинні бути спрямовані на підвищення ролі громадянського суспільства, що забезпечить підвищення довіри до органів судової влади та державних органів в цілому. Визначено, що судові органи сприяють вирішенню найбільш важливих завдань, що виникають перед правовою державою, таких, як захист прав і свобод людини, підтримання режиму правової законності у сфері управління і стабілізації державної влади. У своїй діяльності судові органи знаходяться в постійній взаємодії з законодавчими та виконавчими органами, і у зв'язку з цим потрібно наукове осмислення і законодавче закріплення способів і меж відповідної взаємодії.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-64
PDF

Посилання

Байрачна Л.К. Конституційне право України : підручник. Харків : Право, 2008. 416 с.

Гриценко І.С., Прилуцький С.В. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 241–249.

Зайчук О.В. Сучасна правова енциклопедія. Ін-т законодавства Вер-ховної Ради України. Київ : Юрінком Інтер, 2013. 408 с.

Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права. Львів : Новий Світ-2000, 2003. 584 с.

Кобликов С.А. Судебная политика и способы её реализации. Совет-ское государство и право. 1991. № 6. С. 69–73.

Конституція України від 28 червня 1996 р. № 30 (зі змінами і допов.). Відомості Верховної Ради України. 2019. № 38. Ст. 160.

Короєд С.О., Кресіна І.О., Прилуцький С.В. Концепція реформування судової влади України. Судова апеляція. 2015. № 3. С. 6–34.

Притика Д.М. Створення науково обґрунтованої системи правосуддя в Україні – головна мета судової реформи. Право України. 2009. № 12. С. 71–84.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пер-шочергових заходів із реформи органів прокуратури»: Закон України від 19 вересня 2019 року № 113-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 42. Ст. 238.

Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо дія-льності органів суддівського врядування: Закон України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 50. Ст. 354.

Рабінович П.М. Державна влада. Юридична енциклопедія. Київ : Право, 1999. 380 с.

Рівень довіри до суспільних інститутів та електоральні орієнтації громадян України. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/rivendoviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy.

Система публічного управління в умовах децентралізації влади: механізми горизонтальної взаємодії : монографія / Л. Приходченко, С.Є. Саханєнко, П.І. Надолішній та ін. ; за заг. ред. Л.Л. Приходченко. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 332 с.

Теоретико-правові засади розвитку та функціонування судової влади : монографія / М.С. Булкат ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. Київ : Юрид. думка, 2018. 502 с.

Bairachna L.K. (2008) Constitutional law of Ukraine: textbook. Kharkiv: Law. 416 р.

Hrytsenko I.S., Prylutskyi S.V. (2015) Judiciary and civil society: the concept of interaction. Bulletin of criminal proceedings, no. 1, pp. 241–249.

Zaichuk O.V. (2013) Modern legal encyclopedia. Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter. 408 р.

Kelman M.S. (2003) General theory of state and law. Lviv: New World-2000, 584 р.

Koblykov S.A. (1991) Judicial policy and ways of its implementation. Soviet state and law. No. 6, pp. 69–73.

The Constitution of Ukraine of June 28, 1996 № 30. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2019. № 38. Art. 160.

Koroied S.O., Kresina I.O., Prylutskyi S.V. (2015) The concept of reforming the judiciary of Ukraine. Court appeal. no. 3, рр. 6–34.

Prytyka D.M. (2009) Creating a scientifically sound system of justice in Ukraine is the main goal of judicial reform. no. 12, рр. 71–84.

On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Priority Measures to Reform the Prosecutor's Office ”: Law of Ukraine of September 19, 2019 № 113-IX. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2019. № 42. Art. 238.

On the Judiciary and the Status of Judges and some laws of Ukraine on the activities of judicial authorities: Law of Ukraine of October 16, 2019 № 193-IX. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2019. № 50. Art. 354.

Rabinovych P.M. (1999) State power. Legal Encyclopedia Kyiv: Law. 380 р.

The level of trust in public institutions and electoral orientations of the citizens of Ukraine. URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/rivendoviry-do-suspilnykh-instytutiv-ta-elektoralni-oriientatsii-gromadian-ukrainy.

Prykhodchenko L., Sakhanienko S., Nadolishnii P. (2017). The system of public administration in the context of decentralization of power: mechanisms of horizontal interaction. Odessa: ORIDU NADU. 332 р.

Bulkat M.S. Theoretical and legal principles of development and functioning of the judiciary. Kyiv: Jurid. opinion. 502 р.