ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
PDF

Ключові слова

туристична діяльність
права туристів
порушення прав туристів
туризм в умовах карантину
права споживачів

Як цитувати

Пентіло, Д., & Орел, Л. (2021). ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ. Молодий вчений, 5 (93), 330-333. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-63

Анотація

У статті встановлено теоретичні аспекти щодо суб’єктів туристичної діяльності та досліджено форми державного контролю за цими суб’єктами. Серед таких форм – ліцензування, видання дозволів та присвоєння категорій, без яких суб’єкти туристичної діяльності не мають права здійснювати свої повноваження. Основний акцент зроблено на виявленні та кваліфікації порушень прав туристів. Автори статті допускають, що загальна причина непоодиноких випадків порушень прав споживачів туристичних послуг полягає в поганій правовій освіченості громадян і їхньому небажанні відстоювати свої порушені права. Зазначено основні випадки порушень. Досліджено проблему порушень прав споживачів туристичних послуг у рамках карантину. На підставі аналізу судової практики, виявлено, які ситуації порушень є найбільш частими в зазначених умовах. Запропоновано шляхи вирішення наведених у статті проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-63
PDF

Посилання

Про туризм: Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995 р., № 31, ст. 24.

Ліцензійний реєстр суб’єктів туроператорської діяльності. Єдиний державний веб-портал відкритих даних. URL: https://data.gov.ua/dataset/b0b0b691-eb79-46d5-b902-1c9fad26ad85

Любіцева О. О. Ринок туристичних послугURL: http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp43.htm.

Господарський кодекс: Кодекс від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Про ліцензування певних видiв господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII. Відомості Верховної Ради Украї-ни(ВВР), 2015 р., № 23, стор. 1234, ст. 158.

Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу: Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 р. №83. Офіційний вісник України, 2004 р., № 42, стор. 326, ст. 2812, код акта 30454/2004.

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва по справі № 755/10977/20 від 23 грудня 2020 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93802965

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст. 379.

Сирик Н. В. Договор оказания туристских услуг. URL: http://library.shu.ru/pdf/sirik01.pdf.

Law of Ukraine on tourism № 324/95 (1995.09.15). Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny, 31, 24. (in Ukrainian)

Licensed register of tour operators. Yedynyi derjavnyi veb-portal vidkrytyh danyh. URL: https://data.gov.ua/dataset/b0b0b691-eb79-46d5-b902-1c9fad26ad85 (in Ukrainian)

Liubitseva O.О. Travel services market. URL: http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp43.htm (in Ukrainian)

Commercial Code Ukraine (2003.01.16) № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (in Ukrainian)

Law of Ukraine on licensing of certain types of economic activity № 222-VIII (2015. 02.3) Vidomosti Verhovnoyi Rady Ukrayiny, 23, 158. (in Ukrainian)

Order of the State Tourist Administration of Ukraine on approval of the Regulations on the procedure for issuing permits for the right to provide tourist support to specialists in tourist support №83 (2004.09.24). Oficiynyi Visnyk Ukrayiny 42, 2812. (in Ukrainian)

Decision of the Dniprovsky District Court of Kyiv in the case № 755/10977/20 (2020, December, 23). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93802965 (in Ukrainian)

Law of Ukraine on Consumer Protection № 1023-XII (1991.05.12) Vidomosti Verhovnoyi Rady, 30, 379. (in Ukrainian)

Syryk N. Contract for the provisionof tourist services. URL: http://library.shu.ru/pdf/sirik01.pdf.