ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РОСЛИН ТА ТВАРИН ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
PDF

Ключові слова

оцінка
ринкова вартість
живі тварини
рослини
визначення вартості
ідентифікація тварин
сорт рослин
племінна тварина
, робоча та продуктивна худоба
порівняльний
витратний
дохідний методичний підхід

Як цитувати

Котенко, С., & Солоніченко, Л. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РОСЛИН ТА ТВАРИН ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. Молодий вчений, 5 (93), 316-321. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-60

Анотація

В статті розглянуто особливості оцінки рослин та тварин при проведенні судової товарознавчої експертизи. Зокрема, вивчено та проаналізовано нормативно-правові акти в сфері правової охорони рослин та тварин. Виокремлено загальна характеристика, ідентифікація, методи обліку порід живих тварин, та сортів рослин. З практичного досвіду експертів виокремлено, на що саме потрібно звернути увагу органам досудового розслідування при призначенні судової товарознавчої експертизи. Наведено рекомендації з боку судово-експертних установ стосовно обсягу та повноти наданої інформації, своєчасності призначення експертиз, звернуто увагу на необхідності сприяння співпраці з племінними підприємствами та фермерськими господарствами. Розглянуто методичні підходи які бажано використовувати при оцінці племінних тварин, робочої та продуктивної худоби, а також зернових та олійних культур, квітів та декоративних рослин, садово-паркових і кімнатних саджанців, продуктів лісництва, з метою встановлення єдиного підходу для їх оцінки при проведенні судової товарознавчої експертизи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-60
PDF

Посилання

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-XII // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text (дата звернення: 25.05.2021)

Закон України «Про захист тварин від жорсткого поводження» від 21.02.2006 № № 3447-IV // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text (дата звернення: 18.02.2021)

Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15.12.1993 р. № 3691-XII // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3691-12#Text (дата звернення: 18.02.2021)

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 04.06.2009 р. № 766-VІІІ // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-17#Text (дата звернення: 25.05.2021)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (геннетичних) ресурсів» від 17.11.2011 № 629, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 09.12.2011 р. за № 1422/20160 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z14-22-11#Text (дата звернення: 30.05.2021)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції з бонітування кіз молочних порід, Інструкції з ведення племінного обліку в молочному козівництві, зразків форм племінного обліку та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 16.07.2003 № 242» від 28.02.2018 № 104, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2018 р. за № 341/31793 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-18#Text (дата звернення: 30.05.2021)

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Інструкції з бонітування овець, Інструкції з ведення племінного обліку у вівчарстві та зразків форм племінного обліку у вівчарстві» від 16.07.2003 № 242, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.08.2003 р. за № 679/8000 // База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-03#Text (дата звернення: 30.05.2021)

Методичні рекомендації з питань призначення та проведення судових експертиз з оцінки худоби, птиці та інших живих тварин – об'єктів господарювання: метод. рек.: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, ХНДІСЕ; кер. А.І. Лозовий; викон.: О.О. Михальський, О.С. Донцова, В.М. Губарева та ін. 0107U000417. Інв. N 10. 2009.11.2030. Харків : ХНДІСЕ, 2009. 174 с.

Донцова О.С., Мануленко О.В. Проблемні питання з оцінювання продуктів рослиництва при проведенні судово-товарознавчих експертиз. Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2012. Випуск 12. С. 451–456. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpsek_2012_12_73.pdf (дата звернення: 25.05.2021)

Заяць Р.Я. Розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із визначенням вартості об’єктів тваринного походження. Криміналістичний вісник. 2020. Випуск № 1 (33). С. 7–14. URL: https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/96/63

Гладій М.В., Рубан С.Ю., Гетя А.А., Прийма С.В. Породи сільськогосподарських тварин України. Історія, стан, перспективи розвитку. Розведення і генетика тварин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2015. Випуск 49. С. 44–57. URL: http://digest.iabg.org.ua/images/digest/49/Animal_breeding_and_genetics_49.pdf (дата звернення: 25.05.2021)

Гладченко С.М., Касяненко О.І. Ідентифікація тварин – запорука покращення епізоотичного стану в Україні. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2014. Випуск 1 (34). С. 34–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_vet_2014_1_12

Рибальченко А.М. Особливості охорони прав на сорти рослин в Україні. Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (26–27 березня 2020 року). Полтава : ПДАА, 2020. С. 118–122. URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7768/1/conference%20innovative%20aspects_2020.pdf (дата звернення: 25.05.2021)

Zakon Ukrayiny «Pro okhoronu prav na sorty roslyn» vid 21.04.1993 № 4651-17 [Law of Ukraine «On protection of plant variety rights» dated 21.04.1993 № 4651-17] // Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text (date of application: 25.05.2021)

Zakon Ukrayiny «Pro zakhyst tvaryn vid zhorstkoho povodzhennya» vid 21.02.2006 № № 3447-IV [Law of Ukraine «On protection of animals from cruel treatment» dated 21.02.2006 № № 3447-IV] // Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text (date of application: 25.05.2021)

Zakon Ukrayiny «Pro pleminnu spravu u tvarynnytstvi» vid 15.12.1993 р. № 3691-XII [Law of Ukraine «On breeding in animal husbandry» dated 15.12.1993 р. № 3691-XII] // Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3691-12#Text (date of application: 25.05.2021)

Zakon Ukrayiny «Pro identyfikatsiyu ta reyestratsiyu tvaryn» vid 04.06.2009 р. № 1445-VІ [Law of Ukraine «On identification and registration of animals protection of animals from cruel treatment» dated 04.06.2009 р. № 1445-VІ] // Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-15#Text (date of application: 25.05.2021)

Nakaz Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovolʹstva Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro sertyfikat pleminnykh (henetychnykh) resursiv ta zrazkiv form sertyfikativ pleminnykh (hennetychnykh) resursiv vid 17.11.2011 № 629, zareyestrovano v Ministerstvi yustytsiyi Ukrayiny vid 09.12.2011 r. za № 1422/20160 [Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine «On approval of the Regulations on the certificate of breeding (genetic) resources and samples of forms of certificates of breeding (genetic) resources» from 17.11.2011 № 629, registered in the Ministry of Justice of Ukraine from 09.12.2011 1422/20160] Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z14-22-11#Text (date of application: 25.05.2021)

Nakaz Ministerstva ahrarnoyi polityky ta prodovolʹstva Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z bonituvannya kiz molochnykh porid, Instruktsiyi z vedennya pleminnoho obliku v molochnomu kozivnytstvi, zrazkiv form pleminnoho obliku ta vnesennya zmin do nakazu Ministerstva ahrarnoyi polityky Ukrayiny vid 16.07.2003 № 242» vid 28.02.2018 № 104, zareyestrovano v Ministerstvi yustytsiyi Ukrayiny vid 20.03.2018 р. за № 341/31793 [Order of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine «On approval of the Instruction on grading goats of dairy breeds, Instruction on breeding records in dairy goat breeding, samples of forms of breedinf records and amendments to the order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine of 16.07.2003 № 242» vid 28.02.2018 № 104, registered in the Ministry of Justice of Ukraine from 20.03.2018 р. за № 341/31793] Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0341-18#Text (date of application: 25.05.2021)

Nakaz Ministerstva ahrarnoyi polityky Ukrayiny «Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z bonituvannya ovetsʹ, Instruktsiyi z vedennya pleminnoho obliku u vivcharstvi ta zrazkiv form pleminnoho obliku u vivcharstvi» vid 16.07.2003 № 242, zareyestrovano v Ministerstvi yustytsiyi Ukrayiny vid 05.08.2003 р. за № 679/8000 [Order of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine «On approval of the Instruction on sheep grading, the Instruction on breeding records in sheep breeding and samples of forms of breedinf records and in sheep breeding » vid 16.07.2003 № 242, registered in the Ministry of Justice of Ukraine from 05.08.2003 р. за № 679/8000] Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-03#Text (date of application: 25.05.2021)

Lozovyy A.I.; Mykhalʹsʹkyy O.O., Dontsova O.S., Hubareva V.M. ta in. (2009) Metodychni rekomendatsiyi z pytanʹ pryznachennya ta provedennya sudovykh ekspertyz z otsinky khudoby, ptytsi ta inshykh zhyvykh tvaryn – ob'yektiv hospodaryuvannya [Methodical recommendations on the appointment and conduct of forensic examinations for the assessment of livestock, poultry and other live animals – facilities]. Kharkiv: KHNDISE. (in Ukrainian)

Dontsova O.S., Manulenko O.V. (2012) Problemni pytannya z otsinyuvannya produktiv roslynytstva pry provedenni sudovo-tovaroznavchykh ekspertyz. [Problematic issues in the evalution of crop products during forensic examinations]. Theory and practice of forensic science and criminology (electronic journal), vol. 12, pp. 451–456. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpsek_2012_12_73.pdf (date of application: 25.05.2021)

Zayats R.Y (2020) Rozsliduvannya kryminalʹnykh pravoporushenʹ, povyazanykh iz vyznachennyam vartosti obyektiv tvarynnoho pokhodzhennya [Investigation of criminal offenses related to the valuation of objects of animal origin]. Forensic Bulletin (electronic journal), vol. 1 (33), pp. 7–14. Available at: https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/96/63 (date of application: 25.05.2021)

Hladiy M.V., Ruban S.Y., Hetya A.A., Pryyma S.V. (2015) Porody silʹsʹkohospodarsʹkykh tvaryn Ukrayiny. Istoriya, stan, perspektyvy rozvytku. Rozvedennya i henetyka tvaryn [Breeds of farm animals of Ukraine. History, condition, prospects of development. Breeding and genetics of animals]. Interdepartmental thematic scientific collection (electronic journal), vol. 49, pp. 44–57. Available at: http://digest.iabg.org.ua/images/digest/49/Animal_breeding_and_genetics_49.pdf (date of application: 25.05.2021)

Gladchenko S. M., Kasyanenko O. I. (2014) Identyfikatsiya tvaryn – zaporuka pokrashchennya epizootychnoho stanu v Ukrayini [Identification of animals – the key to improving the epizootic situation in Ukraine]. Bulletin of Sumy National Agrarian University (electronic journal), vol. 1 (34), pp. 34–40. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_vet_2014_1_12 (date of application: 25.05.2021)

Rybalʹchenko A.M. (2020) Osoblyvosti okhorony prav na sorty roslyn v Ukrayini. [Features of protection of plant variety rights in Ukraine]. Innovative aspects of occupational safety systems, protection of intellectual property: materials of the V All-Ukrainian scientific-practical Internet conference (Ukraine, Poltava, March 26−27, 2020), Poltava: PDAA, pp. 118−122. Available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7768/1/conference%20innovative%20aspects_2020.pdf (дата звернення: 25.05.2021)