СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ
PDF

Ключові слова

персональні дані
кіберзахист
кібербезпека
кіберпростір
інформаційно-комунікаційні технології
інформація
кіберзлочин

Як цитувати

Данченко, Т., & Грозян, В. (2021). СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ У КІБЕРПРОСТОРІ. Молодий вчений, 5 (93), 312-315. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-59

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту нині дуже важливої сфери кіберзахисту персональних даних та взагалі вмінню пристосування і правильного використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ). Проаналізовано підходи інших країн щодо вирішення питання кібербезпеки та кіберзахисту. Загалом, кібербезпека – це практика захисту систем, мереж та програм від цифрових атак. Ці кібератаки, як правило, спрямовані на доступ до конфіденційної інформації, її зміну або знищення, вимагання грошей у користувачів або порушення нормальних бізнес-процесів. На сьогодні реалізація ефективних заходів з кібербезпеки є особливо складним завданням, оскільки кількість різноманітних пристроїв набагато більша ніж особисто людей, крім того частина людей, до яких можна віднести зловмисників, кіберзлочинців та різного роду хакерів самі створюють кіберзлочинні прецеденти і стають в цьому більш інноваційними. Необхідно також підкреслити актуальність самої теми, що відображається в забезпеченні ефективного захисту в кіберпросторі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-59
PDF

Посилання

Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. №30. с. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Закон України «Про захист персональних даних» : Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2010. №34. ст. 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

Загальний Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR – General Data Protection Regulation). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text

Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних від 28 січня 1981 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text

Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних від 8 листопада 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_363#Text

Директива 95/66/ЄС від 14 грудня 1995 року. URL: https://www.legislation.gov.uk/eudr/1995/66/pdfs/eudr_19950066_adopted_en.pdf

Закон Сполучених Штатів Америки про конфіденційність споживачів у Каліфорнії від 1 січня 2020 року (California Consumer Privacy Act (CCPA)). URL: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

Загальний Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (GDPR – General Data Protection Regulation). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text

Відслідковування дотримання вимог GDPR. Статистика накладання штрафів. URL: https://www.enforcementtracker.com/?insights

Бем М.В., Городиський І.М., Саттон Г., Родіоненко О.М. Захист пер-сональних даних: правове регулювання та практичні аспекти. Київ : К.І.С., Вида-но Радою Європи. F-67075 Strasbourg Cedex, 2015. 2020 с.

Constitution of Ukraine: Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR). 1996. №30. art. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Law of Ukraine "On Personal Data Protection": Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR). 2010. №34. art. 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text

General Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeal-ing Directive 95/46/EU (GDPR – General Data Protection Regulation). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text

Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data of 28 January 1981. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326#Text

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data concerning Supervisors and Cross-Border Data Flows of 8 November 2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_363#Text

Directive 95/66/EU of 14 December 1995. URL: https://www.legislation.gov.uk/eudr/1995/66/pdfs/eudr_19950066_adopted_en.pdf

The United States California Consumer Privacy Act (CCPA) of January 1, 2020. URL: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

General Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repeal-ing Directive 95/46/EU. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text

GDPR Enforcement Tracker. Fines statistics. URL: https://www.enforcementtracker.com/?insights

Bem M.V., Gorodisky I.M., Sutton G., Rodionenko O.M. (2015) Protection of personal data: legal regulation and practical aspects. Kyiv: KIS, Published by the Council of Europe. F-67075 Strasbourg Cedex, 2020 p.