ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КІБЕРЗАХИСТ ЯК СУЧАСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЗБРОЯ
PDF

Ключові слова

інформаційна війна
інформаційне протиборство
інформаційна безпека
кібероборона
кіберпростір

Як цитувати

Калетнік, В., & Калетнік, Н. (2021). ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КІБЕРЗАХИСТ ЯК СУЧАСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЗБРОЯ. Молодий вчений, 5 (93), 305-311. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-58

Анотація

У статті автори звертають увагу на тому, що в сучасних умовах питома вага кіберзагроз, з боку авторитарних держав та їх посередників, у спектрі загроз національній безпеці країн зростає, і ця тенденція в міру розвитку інформаційних технологій та їх конвергенції з технологіями штучного інтелекту лише посилюється. Все більш активно застосовується поєднання традиційних та нетрадиційних стратегій і тактик з використанням цифрових інформаційних технологій. Такі умови зумовили визнання кіберпростору разом з іншими фізичними просторами одним з можливих театрів воєнних дій. Розглянуто концепцію інформаційного протиборства Російської Федерації, базовану на симбіозі бойових дій у кіберпросторі та інформаційних операцій, механізми якої активно застосовуються в процесі гібридної війни проти України. За результатами розгляду, підкреслено, необхідність формування більш збалансованої та ефективної системи кібероборони, яка зможе гнучко адаптуватися до змін безпекового середовища, гарантуючи безпечне функціонування національного сегмента кіберпростору. Наприкінці авторами сформульовані напрямки подальших досліджень щодо необхідності визначення у відповідних нормативно-правових актах структури системи кібероборони держави, склад, функції і задачі суб’єктів її забезпечення, а також об’єкти кібероборони. Також, актуалізовано необхідність напрацювання належної правової, організаційної, технологічної моделі функціонування та застосування сил кібероборони.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-58
PDF

Посилання

Бадрак В.В. Інформаційний фронт Кремля. Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій путінської Росії: праці Міжнародного форуму з кризових комунікацій (Київ, 9-10 червня 2016 року). Київ: ВІКНУ, 2016. С. 35−44.

Горбулин В.П. Как победить Россию в войне будущего. Киев, 2020. 256 с.

Калетнік В.В. Проблема правового забезпечення в контексті протидії «активним заходам». Гілея: науковий вісник. 2020. Вип. 154 (№ 3). С. 269−275.

Киселев В.А. К каким войнам необходимо готовить Вооруженные Силы России. Военно-теоретический журнал «Военная мысль». 2017. № 3. С. 37−46. URL: https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/Gaz78Z3wGB.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Микрюков В. Новое лицо войны. Наука о вооруженном противоборстве требует корректировки. Независимое военное обозрение. 2017. № 02. С. 8−10. URL: https://nvo.ng.ru/nvo/2017-01-20/1_933_face.html (дата звернення: 20.05.2021).

Перник П. Хакерство как инструмент влияния. Кибератаки являются ключевым элементом российской информационной войны. Журнал по проблемам безопасности и обороны Европы «per Concordiam». 2020. Том. 10, № 1. С. 46−52. URL: https://www.marshallcenter.org/sites/default/files/files/2020-10/pC_V10N1_RUS.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Соколов Б. Війна Володимира Путіна. Газета «День». 2020. № 115. URL: https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/voyna-vladimira-putina (дата звернення: 20.05.2021).

Galeotti M. Controlling Chaos: How Russia Manages Its Political War in Europe. European Council on Foreign Relations: Policy Brief. (London, August 2017). London, 2017. URL: https://ecfr.eu/archive/page/-/ECFR228_-_CONTROLLING_CHAOS1.pdf (дата звернення: 20.05.2021).

Kime, Steve F. A 21st-Century Military Doctrine for America. Joint Force Quarterly. 2018. № 88. P. 58-63. URL: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-88/jfq-88.pdf (дата звернення: 25.05.2021).

Seely R. Defining Contemporary Russian Warfare. Beyond the Hybrid Headline. Publication of the Royal United Services Institute for Defence and Security Studies «The RUSI Journal». 2017. Vol. 162, № 1. P. 50−59. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071847.2017.1301634 (дата звернення: 25.05.2021).

Проект Стратегії кібербезпеки України. URL: https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/STRATEGIYA%20KYBERBEZPEKI/proekt%20strategii_kyberbezpeki_Ukr.pdf (дата звернення: 25.05.2021).

Schwab K. Shaping the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Geneva, 2018. 274 p.

Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации: утверждено президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 года № Пр-2976. Российская газета. 2014. № 298(6570). URL: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html (дата звернення: 25.05.2021).

Путин пересчитал всех русских в Украине. URL: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/putin-perecchital-vcekh-rucckikh-v-ukraine-211788.html (дата звернення: 25.05.2021).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016 / Президент України. Офіційний вісник Президента України. 2016. № 10. С. 39. Ст. 198.

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05 жовтня 2017 року № 2163-VIII / Верховна рада України. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. С. 42. Ст. 403.

Основні рішення Варшавського саміту. Бюлетень. (Варшава, 8-9 липня 2016 року) URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160923_1609-factsheet-warsaw-summit-key-ukr.pdf (дата звернення: 25.05.2021).

Press conference: by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the North Atlantic Council at the level of Defense Ministers. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_141340.htm (дата звернення: 25.05.2021).

Badrak V.V. (2016) Informatsiinyi front Kremlia [The Kremlin's information front]. Proceedings of the Mizhnarodnoho forumu z kryzovykh komunikatsii: Komunikatsiino-kontentna bezpeka v umovakh hibrydno-mesianskykh ahresii putinskoi Rosii (Ukraine, Kyiv, June 9-10, 2016) (eds. Balabin V.V.), Kyiv, Mizhnarodnoho forumu z kryzovykh komunikatsii, pp. 35−44.

Horbulyn V.P. (2020) Kak pobedyt Rossyiu v voine budushcheho [How to defeat Russia in the war of the future]. Kyiv: Bright Books. (in Ukrainian)

Kaletnik V.V. (2020) Problema pravovoho zabezpechennia v konteksti protydii «aktyvnym zakhodam» [The problem of legal supply in the context of the action against «active measures»]. Hileia: naukovyi visnyk, vol. 154, no. 3, pp. 269−275.

Kiselev V.A. (2017) K kakim voynam neobhodimo gotovit Vooruzhennyie Silyi Rossii [What wars should the Armed Forces of Russia be prepared for]. Voenno-teoreticheskiy zhurnal «Voennaya myisl» (electronic journal), no. 3, pp. 37−46. Available at: https://vm.ric.mil.ru/upload/site178/Gaz78Z3wGB.pdf (accessed 20 May 2021).

Mikryukov V. (2017) Novoe litso voynyi. Nauka o vooruzhennom protivoborstve trebuet korrektirovki [The new face of war. The science of armed confrontation needs adjustment]. Nezavisimoe voennoe obozrenie (electronic journal), no. 2, pp. 8−10. Available at: https://nvo.ng.ru/nvo/2017-01-20/1_933_face.html (accessed 20 May 2021).

Pernik P. (2020) Hakerstvo kak instrument vliyaniya. Kiberataki yavlyayutsya klyuchevyim elementom rossiyskoy informatsionnoy voynyi [Hacking for influence. Cyber attacks are key to Russian information warfare]. Zhurnal po problemam bezopasnosti i oboronyi Evropyi «per Concordiam» (electronic journal), vol. 10, no. 1, pp. 46−52. Available at: https://www.marshallcenter.org/sites/default/files/files/2020-10/pC_V10N1_RUS.pdf (accessed 20 May 2021).

Sokolov B. (2020) VIyna Volodimira PutIna [Vladimir Putin’s war]. Gazeta «Den» (electronic newspaper). Available at: https://m.day.kyiv.ua/ru/article/podrobnosti/voyna-vladimira-putina (accessed 20 May 2021).

Galeotti M. (2017) Controlling Chaos: How Russia Manages Its Political War in Europe. European Council on Foreign Relations: Policy Brief. (London, August 2017). Available at: https://ecfr.eu/archive/page/-/ECFR228_-_CONTROLLING_CHAOS1.pdf (accessed 20 May 2021).

Kime, Steve F. (2018) A 21st-Century Military Doctrine for America. Joint Force Quarterly. (electronic journal), no. 88, pp. 58−63. Available at: https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-88/jfq-88.pdf (accessed 25 May 2021).

Seely R. (2017) Defining Contemporary Russian Warfare. Beyond the Hybrid Headline. Publication of the Royal United Services Institute for Defence and Security Studies «The RUSI Journal» (electronic journal), vol. 162, no. 1, pp. 50−59. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03071847.2017.1301634 (accessed 25 May 2021).

Proekt Strategiyi kiberbezpeki Ukrayini. Available at: https://www.rnbo.gov.ua/files/2021/STRATEGIYA%20KYBERBEZPEKI/proekt%20strategii_kyberbezpeki_Ukr.pdf (accessed 25 May 2021).

Schwab K. Shaping the Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum. Geneva, 2018. 274 p.

Ob utverzhdenii Voennoy doktrinyi Rossiyskoy Federatsii: utverzhdeno prezidentom Rossiyskoy Federatsii 25 dekabrya 2014 goda № Pr-2976 [Decree of the President of the Russian Federation on the approval of the Military Doctrine of the Russian Federation No. Pr-2976 (2014, December 25)]. Rossiyskaya gazeta, 2014, no. 298(6570). Available at: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html (accessed 25 May 2021).

Putin pereschital vseh russkih v Ukraine [Putin counted all Russians in Ukraine]. Available at: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/putin-perecchital-vcekh-rucckikh-v-ukraine-211788.html (accessed 25 May 2021).

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 27 sichnia 2016 roku «Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 bereznia 2016 roku № 96/2016 [Decree of the President of Ukraine on the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of January 27, 2016 «On the Cyber Security Strategy of Ukraine» № 96/2016 (2016, March 15)]. Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy, 2016, no. 10, p. 39, art. 198.

Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05 zhovtnia 2017 roku № 2163-VIII [Law of Ukraine on the Basic Principles of Cyber Security of Ukraine № 2163-VIII (2017, October 5)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2017, no. 45, p. 42, art. 403.

Osnovni rishennia Varshavskoho samitu. [The main solutions of the Warsaw Summit] Biuleten (Poland, Warsaw, July 8-9, 2016). Available at: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160923_1609-factsheet-warsaw-summit-key-ukr.pdf (accessed 25 May 2021).

Press conference: by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of the North Atlantic Council at the level of Defense Ministers. Available at: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_141340.htm (accessed 25 May 2021).