ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ
PDF

Ключові слова

педагогічне спілкування
комунікативна взаємодія
стиль спілкування
комунікація
співробітництво

Як цитувати

Бобко, Л., & Баляс, Я. (2021). ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ. Молодий вчений, 5 (93), 301-304. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-57

Анотація

У статті досліджуються комунікативні аспекти в системі вищої освіти та психолого-педагогічні особливості спілкування у міжособистісній взаємодії викладачів і студентів. Аналізуються основні стилі педагогічного спілкування, серед яких найефективнішим є демократичний стиль, що ґрунтується на повазі, довірі, орієнтації на самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу. Доведено, що «суб'єкт-суб'єктна» педагогічна взаємодія спрямована на гуманізацію стосунків зі студентами, сприяє розкриттю їх творчого потенціалу. Зазначено, що організація продуктивної співпраці викладача і студентів на основі діалогу сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі, створенню умов для самоактуалізації та самореалізації кожного студента. Визначено перспективи подальших наукових досліджень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-57
PDF

Посилання

Бобко Л.О., Терук В.Б. Проблеми спілкування студентів історичного факультету. Молодий вчений. 2020. № 11. С. 249–252. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/52.pdf (дата звернення: 15.05.2021).

Мелешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник. Київ : Академвидав, 2010. 200 с. URL: https://westudents.com.ua/glavy/48069-stil-pedagogchnogo-splkuvannya.html (дата звернення: 15.05.2021).

Чумакова О.А. Порівняльна характеристика стилів педагогічного спілкування. Збірник статей викладачів-слухачів курсів підвищення кваліфікації. Одеса, 2019. С. 157–166.

Матвієнко О.В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії : монографія. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 384 с.

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. Москва : Просвещение, 1987. 190 с.

Дробязко В.І. Співробітництво викладача і студента в процесі формування комунікативних умінь та навичок. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1058 (дата звернення: 15.05.2021).

Романовський О.Г. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2009. № 3. С. 86–93.

Bobko L.O., Teruk V.B. (2020) Problemy spilkuvannia studentiv istorychnoho fakultetu [Problems of communication of students of historical faculty] Molodyi vchenyi, vol. 11, рр. 249–252. Available at: https://westudents.com.ua/glavy/48069-stil-pedagogchnogo-splkuvannya.html (accessed: 15.05.2021).

Meleshko H.M. (2010) Vstup do pedahohichnoi profesii: navch. рosibnyk [Introduction to the teaching profession] textbook. Kyiv: Akademvydav, 200 р. Available at: https://westudents.com.ua/glavy/48069-stil-pedagogchnogo-splkuvannya.html (accessed: 15.05.2021).

Chumakova O.A. (2019) Porivnialna kharakterystyka styliv pedahohichnoho spilkuvannia [Comparative characteristics of styles of pedagogical communication].Zbirnyk statei vykladachiv-slukhachiv kursiv pidvyshchennia kvalifikatsii. Odesa, рр. 157–166.

Matviienko O.V. (2009) Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do pedahohichnoi vzaiemodii [Preparation of future teachers for pedagogical interaction]. Kyiv: NPU im. M.P. Drahomanova, 384 р.

Kan-Kalyk V.A. (1987) Uchyteliu o pedahohycheskom obshchenyy [To the teacher about pedagogical communication]. Moskva: Prosveshchenye, 190 р.

Drobiazko V.I. Spivrobitnytstvo vykladacha i studenta v protsesi formuvannia komunikatyvnykh umin ta navychok [Cooperation of teacher and student in the process of formation of communicative skills]. Available at: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1058 (accessed: 15.05.2021).

Romanovskyi O.H. (2009) Pedahohichni umovy formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv [Pedagogical conditions for the formation of communicative competence of future engineers]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy: filosofiia, psykholohiia, pedahohika, sotsiolohiia, vol. 3, рр. 86–93.