ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ СЦЕНАРІЮ МОДЕЛЮЮЧОЇ ГРИ
PDF (English)

Ключові слова

соціометрія
моделюючі ігри
політическая реклама
сценарій гри
соціометричне дослідження

Як цитувати

Бекдамирова, Л. (2021). ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОМЕТРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ СЦЕНАРІЮ МОДЕЛЮЮЧОЇ ГРИ. Молодий вчений, 5 (93), 291-295. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-55

Анотація

Моделюючі ігри являють собою метод імітації сучасних сумісних дій людей з метою вирішення вузької задачі у вигляді моделі, використовуються майже в усіх галузях суспільного життя. Широке розповсюдження як в Україні, так і закордоном, більшість дослідників пояснюють можливістю їх багаторазового використання для вирішення спільних завдань та досягнення певних результатів [1-3]. Соціологи найчастіше звертаються до моделюючої гри як до соціальної технології. Моделювання – це специфічне багатофункціональне дослід-вання. Його головне завдання – відтворити на підставі подібності з суще-ціалу об'єктом інший, який замінює його об'єкт (модель). Модель – це аналог оригіналу. Вона повинна мати схожість з оригіналом, але не повторювати його, так як при цьому саме моделювання втрачає сенс. Неприпустимо і про-довільно моделювання; в цьому випадку воно не дає належного представле-ня про оригінал моделі і також не виконує своєї функції. Всі соціальні процеси здійснюються людьми, а вчинки, думки, почуття людей не можуть мати числового відображення. Звідси – об'єктивно необхідними стають різні методи аналізу якісного змісту процесів у соціальній сфері. З точки зору соціальної технології моделююча гра належить до соціологічних засобів, до практичної діяльності соціолога та спрямована на забезпечення управлінської діяльності, а також на визначення та перетворення соціального об’єкта. Віднесення моделюючої гри до галузі управління обумовлено тим, що такого типу ігри об’єднують усіх членів групи в єдину систему необхідністю прийняття спільного рішення. Предметом дослідження є відносини та проблеми, що мають прямий або непрямий зв'язок з галуззю конкретної діяльності, а ігри, які проводять в робочому колективі, спрямовані на організацію найбільш продуктивного способу функціонування членів цієї групи.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-55
PDF (English)

Посилання

Avenhaus R., Zartmann W. Diplomacy Games. Formal Models and International Negotiations. Berlin, 2007.

Вербитский А.А. Методологические рекомендации по проведению деловых игр: учеб., пособие. Москва : Просвещение, 2009. 80 с.

Кругликов В.Н. Деловые игры и другие методы активизации познавательной деятельности / за ред. В.Н. Кругликов, Е.В. Платонов, Ю.А. Шаранов. СПб.: П-2, 2006. 190 с.

Стеценко І.В. Моделювання систем: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : ЧДТУ, 2010. 399 с.

Федорова Л.І. Гра: дидактична, рольова, ділова. Вирішення навчальних і професійних проблем. Москва : ФОРУМ, 2009. 176 с.

Avenhaus R., Zartmann W. (2007) Diplomatsy Games. Formal Models and International Negotiations [Diplomatsy Games. Formal Models and International Negotiations]. Berlin.

Verbytskyy A.A. (2009) Metodolohycheskye rekomendatsyy po provedenyyu delovыkh yhr [Methodological recommendations for conducting business games]: ucheb, posobye. Moskva: Prosveshchenye.

Kruhlykov V.N. (2006) Delovye yhry y druhye metody aktyvyzatsyy poznavatel'noy deyatel'nosty [Business games and other methods of activating cognitive activity]. SPb.: P-2.

Stetsenko I.V. (2010) Modelyuvannya system [Systems modeling]. Cherkas. derzh. tekhnol. un-t.

Fedorova L.I. (2009) Hra: dydaktychna, rol'ova, dilova. Vyrishennya navchal'nykh i profesiynykh problem [Game: didactic, role-playing, business. Solving educational and professional problems]. Moskva: FORUM.