УСВІДОМЛЕННЯ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ – УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ
PDF

Ключові слова

часова перспектива
ціннісні орієнтації
підлітки
здатність прогнозу

Як цитувати

Максим, О., & Рябовол, Т. (2021). УСВІДОМЛЕННЯ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ – УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ. Молодий вчений, 5 (93), 282-285. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-53

Анотація

Стаття висвітлює результати теоретичного дослідження часових перспектив та їх впливу на формування ціннісних орієнтацій. Визначено базові підстави осмислення поняття «часова перспектива особистості», дано аналіз його змісту. Сучасні наукові дослідження часових перспектив показали їх провідну рoль в управлінні особистістю часом власного життя, підтвердили, що життєві цілі, поставлені адекватно її здібностям, можливостям, системи знань і досвіду, а такoж способи їх pеалізації в заданому соціальному контексті служать опорою в організації активності в сьогодення. В парадигмі західної психології людина – творець власного життя і події, які в ньому відбуваються залежать саме від очікувань особистості. Очікування тісно пов’язані зі світоглядом, системою цінностей та переконань особистості. Здатність до прогнозу тісно пов’язана з освоєнням, володінням людиною часу та простору – двох фундаментальних даностей життя. З точки зору психології розвитку, становлення цінностей та здатності пpогнозувати в процесі росту та фoрмування людини відбувається в один і той же час.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-53
PDF

Посилання

Малиненко Т.І. Психологічні особливості процесу цілепокладання у керівників вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.01. Одеса, 2005. 27 с.

Панок В.Г., Рудь Г.В. Психология жизненного пути личности: Монография. Киев : Ника-Центр, 2006. 280 с.

Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущого. СПб. : Речь, 2003. 352 с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.

Malynenko T.I. (2005) Psykholohichni osoblyvosti protsesu tsilepokladannia u kerivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk: 19.00.01 [Psykholohichni osoblyvosti protsesu tsilepokladannia u kerivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv: avtoref. dys. on the acquisition of science. degree of cand. psychol. Science]. Odesa. (in Ukrainian)

Panok V.H., Rud H.V. (2006) Psykholohyia zhyznennoho puty lychnosty: Monohrafyia [Psychology of a person's life path: Monograph]. Kyiv: Nayka-Tsentr. (in Ukrainian)

Rehush L.A. (2003) Psykholohyia prohnozyrovanyia: uspekhy v poznanyy budushchoho [Psychology of forecasting: successes in knowing the future]. SPb.: Rech. (in Russian)

Tytarenko T.M. (2003) Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti [The life world of the individual: within and outside of everyday life]. Kyiv: Lybid. (in Ukrainian)