НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО БУКОВИНИ: ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ
PDF

Ключові слова

Буковина
народно-інструментальне мистецтво
виконавство
лаутари
троїсті музики
музикування
традиції
звичаї
фольклорно-етнографічні фестивалі
колективи народно-інструментальної

Як цитувати

Мокрогуз, І., Бондаренко, В., & Осипенко, Я. (2021). НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО БУКОВИНИ: ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ. Молодий вчений, 5 (93), 271-274. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-51

Анотація

У статті висвітлюються історичні передумови виникнення і подальшого розвитку жанру народно-інструментального мистецтва на Буковині. Крізь призму різноманітності етнічних культур, що відтворюють народні традиції та звичаї населення Буковини, аналізується виконавська діяльність лаутарів і троїстих музик, їх роль у збереженні та збагаченні традицій народно-інструментального виконавства, примноженні культурних надбань. Наголошується на важливості підтримки численних територіальних музичних товариств, об’єднань, громад органами державної, місцевої влади щодо популяризації діяльності народно-інструментальних колективів шляхом залучення їх до участі у міжнародних фестивалях, конкурсах-оглядах, культурно-мистецьких заходах із метою їх підтримки і подальшого творчого розвитку народного музичного мистецтва нашого краю.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-51
PDF

Посилання

Бондаренко В.В. Народна оркестрова музика Буковини: тенденції та реалії сьогодення. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 719. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. С. 37–41.

Ботушанський В.М., Біленкова С.В., Добржанський О.В. та ін. Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). Кол. монографія за заг. ред. В.М. Ботушанського. Чернівц і: Зелена Буковина, 2009. 303 с.

Іваницький А.І. Український обрядовий фольклор західних земель. Регіональна музична антологія. Вінниця: Нова книга, 2012. 618 с.

Круглашов А.М. Буковинська етнополітична мозаїка. Історична спадщина та сучасні тенденції. Політичний менеджмент. Інститу́т політи́чних і етнонаціона́льних дослі́джень і́мені І.Ф. Ку́раса НАН України. 2004. № 2. С. 47–67.

Мацієвський І.В. Музичні інструменти гуцулів. Вінниця : Нова книга, 2012. 464 с.

Мішалов В.Ю. «Музичні інструменти українського народу» Гната Хоткевича. Вступна стаття до видання «Гнат Хоткевич. Музичні інструменти українського народу». Харків, 2002. С. 5–9.

Пасічняк Л.М. Троїста музика в народно-інструментальному мистецтві України ХХ століття. Мистецтвознавство. Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ : Плай, 2002. С. 133–144.

Шухевич В.О. Гуцульщина: В 2 ч. 2-е вид./ Репринтне видання 1899-1901. Верховина : Журнал «Гуцульщина», 1997. 352 с.

Лаутари. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Bondarenko V.V. (2014) Narodna orkestrova muzy`ka Bukovy`ny`: tendenciyi ta realiyi sogodennya [Folk orchestral music of Bukovina: trends and realities of today]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 719. Pedahohika ta psykholohiia, vol. 719, pp. 37–41.

Botushanskyi V.M., Bilenkova S.V., Dobrzhanskyi O.V. ta in. (2009) Chernivtsi: Istoriia i suchasnist (Yuvileine vydannia do 600-richchia pershoi pysemnoi zghadky pro misto) [Chernivtsi: History and modernity (Jubilee edition to the 600th anniversary of the first written mention of the city)]. Kol.monohrafiia za zah. red. V.M. Botushanskoho. Chernivtsi: Zelena Bukovyna, p. 303. (in Ukrainian)

Ivanyczkyj A.I. (2012) Ukrayinskyj obryadovyj folklor zaxidnyx zemel. Regionalna muzychna antologiya [Ukrainian ritual folklore of western lands. Regional musical anthology]. Vinnitsa: New Book, p. 618. (in Ukrainian)

Kruhlashov A.M. (2004) Bukovynska etnopolitychna mozaika. Istorychna spadshchyna ta suchasni tendentsii [Bukovina ethnopolitical mosaic. Historical heritage and current trends]. Politychnyi menedzhment. Instytút politýchnykh i etnonatsionálnykh doslídzhen ímeni I.F.Kúrasa NAN Ukrainy, vol. 2, pp. 47–67.

Matsiievskyi I.V. (2012) Muzychni instrumenty hutsuliv[Musical instruments of Hutsuls]. Vinnitsa: New Book, p. 464. (in Ukrainian)

Mishalov V.Yu. (2002) «Muzychni instrumenty ukrainskoho narodu» Hnata Khotkevycha ["Musical instruments of the Ukrainian people" by Gnat Hotkevych]. Vstupna stattia do vydannia «Hnat Khotkevych. Muzychni instrumenty ukrainskoho narodu». Kharkiv, pp. 5–9.

Pasichniak L.M. (2002) Troista muzyka v narodno-instrumentalnomu mystetstvi Ukrainy XX stolittia [Triple music in folk and instrumental art of Ukraine of the XX century]. Mystetstvoznavstvo. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Ivano-Frankivsk: Plai, pp. 133–144.

Shukhevych V.O. (1997) Hutsulshchyna: V 2 ch. 2-e vyd [Gutsultshtina: In two parts, 2nd edition]. Repryntne vydannia 1899-1901. Verkhovyna: Zhurnal «Hutsulshchyna», p. 352.

Lautari. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/