ВПЛИВ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ
PDF

Ключові слова

сучасна хореографія
танець-модерн
взаємовплив традицій
бойові мистецтва
буто
айкідо
капуйєро

Як цитувати

Драч, Т., & Цимбалюк, О. (2021). ВПЛИВ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ. Молодий вчений, 5 (93), 268-270. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-50

Анотація

Сучасна хореографія увібрала в себе експериментальні пошуки нової лексики, завдяки поєднанню духовних практик та новітніх тенденцій у сфері культури. Окрім впливу йоги або вільної пластики на розвиток сучасного танцю, неабиякий вплив мало мистецтво бою, яке також досліджує внутрішні почуття людини та її взаємодію з партнером та простором. Бойові мистецтва розвивають в людині організованість самодисципліну та впевненість в собі, вони вчать самозахисту, однак, у переважній більшості не вимагають агресії, а лише використовують енергію супротивника для власного самозбереження. Способи,якими це досягаються, називаються техніки бойових мистецтв. В сучасній хореографії такоє виділяють техніки виконання, серед них техніками танцю-модерн, наприклад, є хореографічна методика Марти Грехем, Мерса Каннінгема, Чарльза Вейдмана, Хосе Лімона. В техніці останнього переважає динаміка падіння й відображення в рухах людської природи. Багато уваги приділено гравітації, інерції ваги, енергії та імпульсу, що характерно для технік бойових мистецтв. Техніка тісно пов’язана з диханням, що також перегукується з йогою та східними практиками. Тож, ми вирішили дослідити питання впливу бойових мистецтв на розвиток сучасного танцю, у тому числі танцю-модерн. Завдяки проведеному дослідженню ми проаналізували літературні джерела та зробили мистецтвознавчий аналіз робіт сучасних хореографів, завдяки чому визначили вплив бойових мистецтв на розвиток сучасного танцю.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-50
PDF

Посилання

Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. Москва : Изд-во ГИТИС, 2000. 440 с.

Шабаліна О.М. Від танцю експресивного до танцю інтелектуального. Вісник ХДАК. Музично-театральне видовище. 2010. № 1. С. 7–10.

Калядрук Тарас. Таємниці бойових мистецтв України. Київ : ЛА Пираміда, 2007. 450 с.

Масатаке Фудзита. Айкидо Кейко Хо: Метод практики Айкидо. Москва : Изд-во ГИТИС, 2013. С. 201.

Шариков Д.І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії: Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, види [Текст] : монографія. Київ. міжнародний ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. театр. мистец. Київ : КиМУ, 2010. 208 с.

Плахотнюк О.А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури. Рукопис дисертації; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. 295 с.

Танцтеатр Життя. URL: https://www.zhyttya.com/ (дата звернення: 29.05.2021).

Nikitin V.Yu. (2000) Modern dzass tanec: Istoria.Metodika.Praktika.[Modern jazz dance: History. Method. Practice]. Moskva: GITIS Publishing House, 440 p. (in Russian)

Shabalina О.М. (2010) Vid tancyu ekspressivnogo do tancyu intelektualnogo. [From expressive dance to intellectual dance]. Bulletin of the KhDAK. Musical and theatrical spectacle. №1, pp. 7–10. (in Ukrainian)

Kolyadruk Taras (2007) Secrety boyovyh mystectv Ukrainy. [Secrets of martial arts of Ukraine]. Kyiv: LA Pyramid. 450 p. (in Ukrainian)

Masatake Fujita (2013) Aikido Keiko Ho: Metod praktyky aikido.[Aikido Keiko Ho: Aikido Practice Method]. Moscow: GITIS Publishing House, p. 201. (in Russian)

Sharykov D.I. (2010) Teoria, istoria ta practika suchasnoyi horeographiyi: Genesis ta klasifikacia suchasnoyi horeographiyi – napryamky, styli, vydy [Text]. [Theory, history and practice of modern choreography: Genesis and classification of modern choreography - directions, styles, types [Text]]: monograph. Kiev. International University, Institute of Television, Film and Theater, Dept. theater. artist. Kyiv: Kyiv National Medical University. 208 p. (in Ukrainian)

Plakhotnyuk O.A. (2016) Dzass tanec yak phenomen hudoznyoyi kultury.[ Jazz dance as a phenomenon of artistic culture]: dis. Cand. art history: 26.00.01 – Theory and history of culture. Dissertation manuscript; Ivan Franko National University of Lviv: Lviv, 295 p. (in Ukrainian)

Dance Theater Life. URL: https://www.zhyttya.com/ (accessеd 29 May 2021)