ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
PDF

Ключові слова

переклад
лексичне перетворення
граматичне перетворення
адекватний переклад
узагальнення
компенсація
перестановка
заміна
додавання
вилучення

Як цитувати

Турчин, Ю., & Гриців, Н. (2021). ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ. Молодий вчений, 5 (93), 257-262. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-48

Анотація

Стаття присвячена проблемі лексичних та граматичних трансформацій, які використовують перекладачі в процесі перекладу текстів політичних новин з офіційного веб-сайту НАТО. У цій статті було запропоновано визначення терміну «перекладацькі перетворення» на основі аналізу поглядів різних вчених на це питання. Згадано різні класифікації перекладацьких перетворень. Також висвітлено причини використання лексичних та граматичних перетворень у перекладі та чому ці перетворення корисні для перекладачів. Було проведено аналіз використання особливостей та закономірностей перекладацьких методів для досягнення адекватності перекладу. Робота включає наступні етапи: визначити сутність поняття "перекладацька трансформація" та "граматична і лексична трансформація"; розглянути основні класифікації граматичних та лексичних трансформацій, підходи до їх поділу на морфологічному та синтаксичному рівнях; проаналізувати особливості використання цих трансформацій на практиці на прикладі перекладу текстів політичних новин; визначити роль трансформації у перекладі політичних текстів та провести кількісний та якісний аналіз знайдених трансформацій; оцінити адекватність переклад цих текстів. Об’єктом дослідження є трансформації при перекладі текстів політичних новин (з офіційного веб-сайту НАТО). Предметом дослідження є особливості та принципи використання граматичних та лексичних трансформацій у процесі перекладу політичних текстів. Результати дослідження вказують на найбільш характерну лексико-граматичну трансформацію при перекладі політичних новин та частоту їх використання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-48
PDF

Посилання

Barkhudarov L.S. (2010) Yazyk i perevod: Voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda [Language and translation: Questions of general and specific theory of translation]. Moscow: Leningrad Shipbuilding Institute. (in Russian)

Komissarov V.N. (2001) Sovremennoye perevodovedeniye [Modern translation studies]. Moscow: Electronic and Traditional Dictionaries. (in Russian)

Latyshev L.K. (1981) Kurs perevoda. Ekvivalentnost i sposoby yeyё dostizheniya [Equivalence and ways to achieve it]. Moscow: International relations. (in Russian)

Maksimov S.Ye. (2006) Praktychnyi kurs perekladu (anhliiska ta ukrainska movy) [Practical translation course (English and Ukrainian)]. Kyiv: Lenvit. (in Ukrainian)

Mamrak A.V. (2009) Vstup do teorii perekladu [Introduction to translation theory]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Retsker Ya.Y. (1974) Teoryia perevoda y perevodcheskaia praktyka [Translation theory and translation practice]. Moscow: International relations. (in Russian)

Semenov A.L. (2005) Osnovnye polozhenyia obshchei teoryy perevoda [The main provisions of the general theory of translation]. Moscow: Peoples' Friendship University of Russia Publishing House. (in Russian)

Shveitser A.D. (1988) Teoryia perevoda. Status, problemy, aspekty [Translation theory. Status, problems, aspects]. Moscow: Science. (in Russian)

Lapinska O.M. (2014) Grammatical transformations in scientific-technical translation. Bulletin of Dnipropetrovsk University: Linguistics, vol. 22, no. 20(1), pp. 97–101.

Rusu A. (2015) Difficulties in translation of grammar transformations. Free International University of Moldova, № 1-2(34), pp. 221–225.

URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news.htm

Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. 238 с.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Москва : ЭТС, 2001. 424 с.

Латышев Л.К. Курс перевода. Эквивалентность и способы её достижения. Москва : Международные отношения, 1981. 198 с.

Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : Навчальний посібник. Київ : Ленвіт, 2006. 157 с.

Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 304 с.

Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Москва : Международные отношения, 1974. 216 с.

Семёнов А.Л. Основные положения общей теории перевода. Москва : Изд-во Российского ун-та дружбы народов, 2005. 99 с.

Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. Москва : Наука, 1988. 364 с.

Lapinska O.M. Grammatical transformations in scientific-technical translation. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Мовознавство, 2014. Т. 22, вип. 20(1). С. 97–101.

Rusu A., Difficulties in translation of grammar transformations. Free International University of Moldova. 2015. № 1-2(34), pp. 221–225.

URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news.htm