ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕДУЧИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕЛЕШОУ
PDF

Ключові слова

прагматика
прагматичний вплив
прагматичний аспект
мовленнєва поведінка
комунікативні стратегії
ведучі телешоу

Як цитувати

Ткачик, О., & Хоменко, А. (2021). ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ВЕДУЧИХ АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕЛЕШОУ. Молодий вчений, 5 (93), 252-256. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-47

Анотація

У статті досліджується явище прагматичного впливу мовленнєвої поведінки. Описана поява та тлумачення терміну прагматики як науки, а також об’єкту її дослідження на сьогоднішній день. Більше того, у статті міститься опис поняття мовленнєвої поведінки, її характеристика та фактори, від яких залежать особливості мовленнєвої поведінки з позицій соціолінгвістики. Також досліджено прагматичний вплив мовленнєвої поведінки ведучих американських телевізійних шоу, до того ж проаналізовано стратегії та тактики, які використовуються при здійсненні прагматичного впливу на глядачів та слухачів. Особливості прагматичного аспекту мовленнєвої поведінки ведучих американських телевізійних шоу проілюстровано на конкретних прикладах.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-47
PDF

Посилання

Аристов С. Ситуированная модель смены коммуникативных ролей. URL: http://studydoc.ru/doc/4091054/situirovannaya-model._-smenykommunikativnyh-rolej

Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики. Вступительная статья // Новое в зарубежной лингвистике. Москва : Прогресс. 1985. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. С. 3–43.

Арутюнова Н. Д. Прагматика // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. Москва : Большая Российская энциклопедия, 2000. С. 389–390.

Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики: підручник. Київ : ВЦ «Академія», 2011. 304 с. (Серія «Альмаматер»).

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 342 с. (Альма-матер).

Бацевич Ф.С. Природність спілкування як лінгвопрагматична категорія. Мовознавство. 2011. № 1. С. 3–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_1_3.

Врабель Т. Словотворча прагматика у сучасній англійській мові. Берегове – Ужгород : ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ – ТОВ «РІК-У», 2020.

Градова М.І. Прагматичний аспект одиниці номінації у художньому тексті. URL: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Philologia/19899.doc.htm.

Єрьоменко С. Напрями досліджень мовної особистості у сучасній лінгвістиці. Записки з романо-германської філології. 2014. Вип. 2(33). С. 33–37.

Зимняя И. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. Москва, 1978. 159 с., с. 28–29.

Леонтьев А. Язык, речь, речевая деятельность. Москва, 1969. 212 с., 26 ст.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови : навч. посіб. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 360 с. (Альма-матер).

МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. VII (175). 560 с.

Тєлєжкіна О.О., Лисенко Н.О., Кушнір О.О. Ділове спілкування: усна і писемна форми: навчальний посібник. Харків : Смугаста типографія, 2015. 384 с.

Morris С. IV. Writings on the general theory of signs. The Hague, 1971.

Aristov S. Situirovannaja model' smeny kommunikativnyh rolej [Situated model of changing communicative roles]. Available at: http://studydoc.ru/doc/4091054/situirovannaya-model._-smenykommunikativnyh-rolej (accessed 26 May 2021).

Arutjunova N.D., Paducheva E.V. (1985) Istoki, problemy i kategorii pragmatiki [Origins, problems and categories of pragmatics]. Novoe v zarubezhnoj lingvistike [New in foreign linguistics]. Moscow: Progress, pp. 3–43.

Arutjunova N.D. (2000) Pragmatika // Jazykoznanie. Bolshoj enciklopedicheskij slovar [Pragmatics // Lingustics. Big encyclopedic dictionary]. Bolshaja Rossijskaja enciklopedija [Big Russian encyclopedia] Moscow, pp. 389–390.

Bacevych F.S. (2011) Vstup do lingvistychnoyi pragmatyky [Introduction to linguistic pragmatics]. Kyiv: Akademiya. (in Ukrainian)

Bacevych F.S. (2004) Osnovy komunikatyvnoyi lingvistyky [Fundamentals of communicative linguistics]. Kyiv: Akademiya. (in Ukrainian)

Bacevych F. S. (2011) Pryrodnist spilkuvannya yak lingvopragmatychna kategoriya [Naturalness of communication as linguopragmatic category]. Movoznavstvo [Linguistics], no. 1. pp. 3–12. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2011_1_3 (accessed 26 May 2021).

Vrabel T. (2020) Slovotvorcha pragmatyka u suchasnij angliyskij movi [Word-forming pragmatics in modern English language]. Beregove – Uzhgorod: ZUI im. F.Rakoci II – TOV «RIK-U».

Gradova M. I. Pragmatychnyj aspekt odynyci nominaciyi u xudozhnomu teksti [Pragmatic aspect of the unit of nomination in a literary text]. Available at: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Philologia/19899.doc.htm (accessed 26 May 2021).

Yeromenko S. (2014) Napryamy doslidzhen movnoyi osobystosti u suchasnij lingvistyci. Zapysky z romano-germanskoyi filologiyi [Directions of research of language personality in modern linguistics. Notes on Romano-Germanic philology]. pp. 33–37.

Zimnjaja I. (1978) Psihologicheskie aspekty obuchenija govoreniju na inostrannom jazyke [Psychological aspects of teaching to speak a foreign language]. Moscow, p. 159. (in Russian)

Leontev A. (1969) Jazyk, rech, rechevaja dejatelnost [Language, speech, speech activity]. Moscow, p. 212. (in Russian)

Maczko L.I., Kravecz L.V. (2007) Kultura ukrayinskoyi faxovoyi movy [Culture of the Ukrainian professional language]. Kyiv: Akademiya, p. 360. (in Unkrainian)

Mova i kultura (2014) Language and culture. Kyiv: Vydavnychyj dim Dmytra Burago, p. 560.

Tyelyezhkina O.O., Lysenko N.O., Kushnir O.O. (2015) Dilove spilkuvannya: usna i pysemna formy [Business communication: oral and written forms]. Kharkiv: Smugasta typografia. (in Ukrainian)

Morris С. (1971) IV. Writings on the general theory of signs. The Hague.