ВЗАЄМОДІЯ СЛОВА І МУЗИКИ У ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «СІМ СТРУН»
PDF

Ключові слова

семіотика
цикл «Сім струн»
Леся Українка
гімн
пісня
сонет
рондо
ноктюрн
сеттіна
партитура

Як цитувати

Радько, Г., & Дорошенко, І. (2021). ВЗАЄМОДІЯ СЛОВА І МУЗИКИ У ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «СІМ СТРУН». Молодий вчений, 5 (93), 244-251. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-46

Анотація

Стаття присвячена взаємовпливам і взаємодії художнього слова з несловесними видами мистецтва, зокрема музикою, на матеріалі поетичного циклу Лесі Українки «Сім струн, написаного 1890 року 19-річною авторкою. Провідною методологією цього дослідження стала семіотика – наука, що вивчає міжмистецькі взаємовпливи і зв’язки, функціонування знаків та інформаційних знакових систем. Розглядаючи поетичний цикл Лесі Українки «Сім струн» як систему мовних, поетичних, жанрових і музичних знаків, і детерміновуючи його як комунікативну систему, спробували через мову як метасистему встановити відповідну систему музичної знакової ієрархії, і дослідити цикл у категоріях міжмистецьких – інтерсеміотичних зв’язків. З’ясовано, що кожен із семи віршів циклу написаний у відповідності до нот тональності до-мажор: ДО, РЕ, МІ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СІ, та жанрово-строфічної організації вірша: ГІМНУ, ПІСНІ, КОЛИСКОВОЇ, СОНЕТА, РОНДО, НОКТЮРНУ, СЕТТІНИ. Досліджуваний матеріал дав можливість подивитися на поетичні твори циклу водночас і як на музичні, зі специфічною композицією та наскрізною ідеєю та образами. Різні за мотивами, інтонаційно-ритмічною структурою, строфічною будовою, жанрами, твори циклу «Сім струн» Лесі Українки завдяки композиційній єдності набувають додаткової естетичної вартості, сприймаються як новий твір. Кожен твір зберігає відносну автономію, але між ними існує відцентрово-доцентровий зв'язок. Залучений для дослідження словесний і музичний матеріал поетичного циклу Лесі Українки підтверджує думку про те, що базові міжмистецькі одиниці (попри значні відмінності в знакових системах різних видів мистецтва) спільні для них, мають механізми взаємопереходу художніх образів у слово, слова в простір, простір у звук, художнє слово тяжіє до візуальної та аудіальної комунікації, прояву явища синестезії. У статті подані оригінальні партитури, написані Ігорем Дорошенком до віршів «До» (гімн), «Ре» (пісня) та «Сі» (сеттіна).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-46
PDF

Посилання

Котик-Чубінська М. Структура та образність поезії Юрія Тарнавського. / Марія Котик-Чубінська; НАН України. Інститут Івана Франка; Інститут літератури імені Т.Г. Шевчена / Наук. ред. та автор передмови Є.К. Нахлік. Львів, 2011. 211 с. (серія «Літературознавчі студії». Вип. 17).

Літературознавча енциклопедія : У двох томах. Т. 2. / Автор-укладач Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 624 с. (Енциклопедія ерудита).

Стратан-Артишкова Т. Взаємодія мистецтв у процесі художнього пізнання. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Випуск 107_2. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. С. 176–182.

Українка Леся. Вибране : Поезії. Поеми. Драматичні твори. Київ : Дніпро, 1977. 637 с.

Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2009. 352 с.

Kotyk-Chubinska M. (2011) Struktura ta obraznist poezii Yuriia Tarnavskoho [The structure and imagery of poetry by Yurii Tarnavskyi]. Lviv: NAN Ukrainy. Instytut Ivana Franka; Instytut literatury im. T.H. Shevchenka. (in Ukrainian)

Kovaliv Yu.I. (2007) Literaturoznavcha entsyklopediia : U dvokh tomakh. T. 2 [Encyclopedia of literary science: In two volumes. Vol. 2]. Kyiv: Akademiia. (in Ukrainian)

Stratan-Artyshkova T. (2012) Vzaiemodiia mystetstv u protsesi khudozhnoho piznannia [Interaction of arts in the process of artistic cognition]. Naukovi zapysky, vol. 2, no. 107, pp. 176−182.

Ukrainka Lesia (1977) Sim strun [Seven strings]. Ukrainka Lesia. Vybrane : Poezii. Poemy. Dramatychni tvory [Lesia Ukrainka. Selected works: Poetry. Poems. Dramatic works]. Kyiv: Dnipro, pp. 18–22.

Yutsevych Yu. Ye. (2009) Muzyka. Slovnyk-Dovidnyk. Vyd. 2-he, pererobl. dopov. [Music. Dictionary-handbook. Second edition, revised and supplemented]. Ternopil: Navchalna knyha–Bohdan. (in Ukrainian)