ХУДОЖНЯ АНТРОПОЛОГІЯ В НОВЕЛІСТИЦІ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ
PDF

Ключові слова

художня антропологія
метафізичний горизонт
модернізм
новела
характер
символ
хронотоп

Як цитувати

Лях, Т. (2021). ХУДОЖНЯ АНТРОПОЛОГІЯ В НОВЕЛІСТИЦІ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ. Молодий вчений, 5 (93), 237-243. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-45

Анотація

Український літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століть значну роль відводив людині, котра прагне віднайти себе у світі. Митці відображали як реалії життя людини, її психологічні стани за певних обставин, так і внутрішнє єство, почуття та настрій персонажа, що було ознакою модернізму. Творчість Марка Черемшини формувалася під впливом сучасних йому культурно-історичних реалій, європейської філософії. Попри значну увагу дослідників до відображення письменником своїх персонажів виникає потреба вивчення художньої антропології письменника у зв’язку з його власним філософським розумінням існування людини у світі. Марко Черемшина зображує світ і людину в ньому метафізично, акцентуючи на несвідомому персонажів, їх внутрішньому єстві, часто ставить їх в екзистенційні межові ситуації. Такому підходу автора до творення художньої антропології сприяли як модерністська рецепція фольклорно-міфологічних образів та мотивів, так і новітні напрямки європейської філософії, зокрема філософія життя Ф. Ніцше. Одним із маркерів художньої антропології Марка Черемшини є вітаїстичний мотив повноти людського життя, любові, що набув найпотужнішого звучання у збірці новел «Парасочка». Аналіз художньої антропології письменника допомагає глибше зрозуміти невичерпний феномен його творчості. Дослідження доповнює уявлення про особливий філософічний тип мислення Марка Черемшини, накреслює подальші аспекти вивчення його новелістики, зокрема в руслі міждисциплінарних досліджень.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-45
PDF

Посилання

Абушенко В. Философская антропология. История философии: энциклопедия; сост. и гл. научн. ред. А.А. Грицанов. Минск, 2002. С. 1084–1087.

Афанасьев А. Заметки о загробной жизни по славянским преданиям. Афанасьев А. Происхождение мифа : статьи по фольклору, этнографии и мифологии; сост., подготовка текста, статья, коммент. А.Л. Топоркова. Москва : Индрик, 1996. С. 289–305.

Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества; 2-е изд. Москва : Искусство, 1986. С. 9–191.

Бродюк Ю. Художня антропологія трилогії «Жменяки» М. Томчанія. Теоретична і дидактична філологія. 2014. Вип. 17. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/8989898989/1165/23.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Донцов Д. Марко Черемшина. Донцов Д. Літературна есеїстика; відп. ред. і упоряд. Олег Баган. Дрогобич : Вид. фірма «Відродження», 2009. С. 190–208.

Єщенко Т. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х : [монографія]. Київ : Академвидав, 2018. 352 с.

Зенгва В.О. Художня антропологія прози М. Хвильового: герой як феномен культури : автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01; 10.02.03. Харків, 2013. 21 с.

Конончук Т.І. Юрій Мушкетик: концепти художньої антропології. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: Філологія. Літературознавство. 2010. Т. 141, Вип. 128. С. 48–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_141_128_12

Корет Э. Основы метафизики [пер. с нем]. Київ : Тандем, 1998. 248 с.

Лобур Н.В. Антропометрична метафора у мовній картині світу: типологічна модель (на матеріалах української і чеської мов) : автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01; 10.02.03. Львів, 1997. 21 с.

Лозинський М. «Карби» Івана Семанюка (критична оцінка). Діло. Львів, 1902. [Дод. до ч. 84]. 13 (26) квіт.

Марковський М.П. Антропологія, гуманізм, інтерпретація. Теорія літератури в Польщі: Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. С. 491–503.

Моклиця М.В. Леся Українка і Ольга Кобилянська: дві грані модернізму. Леся Українка і сучасність (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки): зб. наук. праць. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2003. С. 20–27.

Музичка А. Марко Черемшина (Іван Семанюк). Одеса : Держвидав України, 1928. 280 с.

Ницше Ф. Сумерки идолов, или как философствуют молотом. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла: сочинения. Москва : ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. С. 749–838.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра ; Жадання влади [пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука]. Київ : Основи, Дніпро, 1993. 415 с.

Процюк С. Ерос і танатос у прозі Марка Черемшини. «Покутська трійця» в загальноукраїнському літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття: зб. наук. праць [упоряд. С. Хороб]. Івано-Франківськ, 2006. С. 97–103.

Тарнашинська Л. Літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі філософських антропологій. Слово і час. 2009. № 5. С. 42–62.

Ткаченко А. Стиль. Напрям. Метод. Тип творчості. Слово і час. 1997. № 4. С. 41–49.

Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства. Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. 464 с.

Фрай Н. Великий код: Біблія і література [з англ. переклала Ірина Старовойт]. Львів : Літопис, 2010. 362 с.

Фромм Э. Искусство любви: исследование природы любви [пер. с англ. Л.А. Чернышевой]. Минск : ТПЦ «Полифакт», 1991. 80 с.

Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття: (неоромантизм, символізм, експресіонізм): [монографія]. Івано-Франківськ : Плай, 2002. 413 с.

Хоткевич Г. Камні отметаємиє (Філянський, Артим Хомик, Черемшина). Українська хата. 1909. № 9. С. 523–538.

Черемшина Марко. Новели; посвяти Василеві Стефанику; ранні твори; переклади; літературно-критичні виступи; спогади; автобіографія; листи [вступ. ст., упорядкув. й прим. О.В. Мишанича; ред. тому В.М. Русанівський]. Київ, 1987. 448 с.

Abushenko V. (2002) Filosofskaya antropologiya [Philisophical anthropology]. Isroriya filosofii: entsyklopediya. Minsk, P. 1084–1087.

Afanasev A. (1996) Zametki o zagrobnoy zhyzny po slavyanskim predaniyam [Notes about beyond the grave life after Slavik traditional stories]. Proishozhdenie mifa: ctatyi po folkloru, etnografii i mifologii. Мoskva, P. 289–305.

Bahtin M.M. (1986) Avtor i geroi v etsteticheskom tvorchestve [Author and hero in aesthetic work]. Bahtin M.M. Estetika slovesnoho tvorchestva. Мoskva, P. 9–191.

Brodyuk Yu. (2014) Khudozhnya antropologiya trylohiy «Zhmenyaky» М. Тоmchaniya [Artistic anthropology in the trilogy Zhmenyaky» by М. Тоmchaniy]. Теоretychna i dydaktychna filolohiya. Vol. 17. URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/8989898989/1165/23.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Dontsov Dmytro. (2009) Marko Cheremshyna [Marko Cheremshyna]. Literary essays. Drohobuch, P. 190–208.

Yeshchenko Т. (2018) Tekstovo-antropotsentrychnyy vymir metafory ukrainskyh poetiv 1990-h [Textual and anthropocentric dimension of the Ukrainian 1990 poets’ metaphor]. Кyiv, 352 p.

Zengva V.O. (2013) Khudozhnya antropolohiya prozy M. Khvylyovoho: heroy yak fenomen kultury [Artistic anthropology in the prose by M. Khvylyovyi: the hero as cultural phenomenon]. Kharkiv, 21 p.

Kononchuk T.I. (2010) Yuriy Mushketyk: kontsepty khudozhnyoi antropologii [Yuriy Mushketyk: kontsepts of artistic anthropology]. Scientific works. Т. 141, Vol. 128. P. 48–51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2010_141_128_12

Коret E. (1998) Osnovy metafiziki [Principles of metaphysics]. Кyiv, 248 p.

Lobur N.V. (1997) Antropometrychna metafora u movniy kartyni svitu: typolohichna model (na materialah ukrayinskoi I cheskoyi mov) [Anthropometric methaphor in the linguistic world picture: typological model (after materials of Ukrainian and Czech languages)]. Lviv, 21 p.

Lozynskyy M. (1902) «Каrby» Іvana Semanyuka (krytychna otsinka) [«Каrby» by Ivan Semanyuk (kritical assessment)]. Dilo. Lviv, 13 (26) kvit.

Markovskyy M.P. (2008) Antropologiya, humanism, interpretatsiya [Anthropology, humaneness, interpretation]. Teoriya literatury v Polshchi: Antologiya tekstiv. Druha polovyna ХХ – pochatok ХХІ st. Кyiv, P. 491–503.

Moklytsya M.V. (2003) Lesya Ukrainka i Olha Kobylyanska: dvi hrani modernizmu [Lesya Ukrainka and Olha Kobylyanska: two sides of Modernism]. Lesya Ukrainka і suchasnist (Do 130 vid dnya narodzhennya Lesi Ukrainky): zb. nauk. prats. Lutsk, P. 20–27.

Muzychka А. (1928) Marko Cheremshyna (Іvan Semanyuk) [Marko Cheremshyna (Іvan Semanyuk)]. Оdesa, 280 p.

Nitsshe F. (2001) Sumerki idolov ili kak filisofstvuyut molotom [Twilights of idols or such philosophize by hammer]. Nitsshe F. Po tu storonu dobra I zla: sochineniya. Мoskva, Kharkov, P. 749–838.

Nitsshe F. (1993) Tak kazav Zaratustra; Zhadannya vlady [Since Zaratustra said; Hunger of power]. Кyiv, 415 p.

Protsyuk S. (2006) Eros i tanatos u prozi Marka Cheremshyny [Eros and Thanatos in the prose by Marko Cheremshyna]. «Pokutska triytsya» v zahalnoukrainskomu literaturnomu protsesi kintsya ХІХ – pochatku ХХ stolittya: zb. nauk. prats. Іvano-Frankivsk, P. 97–103.

Tarnashynska L. (2009) Literaturoznavcha antropologiya: novyi metodologichnyi proekt u dzerkali filosofskyh antropologiy [Literary criticism anthropology: new project in philosophical anthropology mirror]. Slovo i chas. № 5. P. 42–62.

Tkachenko A. (1997) Styl. Napryam. Metod. Typ tvorchosti [Style. Tendency. Method. Type of creative work]. Slovo i chas. № 4. P. 41–49.

Tkachuk M.P. (2007) Naratyvni modeli ukrainskoho pysmenstva [Narrative models of Ukrainian literature]. Ternopil, 464 p.

Fray N. (2010) Velykyi kod: Bibliya i literatura [The Great code: The Bible and literature]. Lviv, 362 p.

Fromm E. (1991) Iskusstvo lubvi: issledovanie prirody lubvi [The art of love: study of love nature]. Мinsk, 80 p.

Khorob S. (2002) Ukrainska moderna drama kintsya ХІХ – pochatku ХХ stolittya: (neoromantyzm, symvolizm, ekspresionizm): [Ukrainian modern drama at the end of XIXth – the beginning of XXth centuries: neoromanticism, symbolism, expressionism]. Іvano-Frankivsk, 413 p.

Khotkevych G. (1909) Kamni otmetayemyye (Filyanskyi, Artym Khomyk, Cheremshyna) [Dumped stones (Filyanskyi, Artym Khomyk, Cheremshyna)]. Ukrainska khata. № 9. P. 523–538.

Cheremshyna Marko (1987) Novely; posviaty Vasylevi Stefanyku; ranni tvory; pereklady; literaturno-krytychni vystupy; spohady; avtobiohrafiia; lysty [Short stries; dedications to Vasyl Stefanyk; early works; interpretations; literary and critical speeches; memoirs; autobiography]. Kyiv, 448 p.