САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР У ДИЛОГІЇ Г. ПАГУТЯК «ПИСАР СХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ. ПИСАР ЗАХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ»
PDF

Ключові слова

геопоетика
топос
утопія
сакральний ландшафт
неоміфологізм

Як цитувати

Кочерга, С., & Гаврилюк, О. (2021). САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР У ДИЛОГІЇ Г. ПАГУТЯК «ПИСАР СХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ. ПИСАР ЗАХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ». Молодий вчений, 5 (93), 231-236. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-44

Анотація

Статтю присвячено оригінальному трактуванню проблемі місця в українській літературі. Увагу зосереджено на понятті сакрального простору, сакрального ландшафту геопоетичних особливостях художнього світу інтелектуального роману. Об’єкт дослідження – постмодерний твір Г. Пагутяк, де в контексті феномену утопічного Притулку письменниця подає власне бачення цивілізаційних проблем, частина з яких пов’язана із втратою суспільством ду-ховності. З’ясовано, що у творі Г. Пагутяк відбувається модифікація традицій-них сакральних локусів. Переосмислення класичної моделі такого простору мотивовано динамікою рецепції згаданих інституцій, рефлексій над їхнім призначенням. Доведено, що авторка відводить роль оновленого сакрального ландшафту саме Бібліотекам як місцю, що здатне спонукати до пізнання власної душі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-5-93-44
PDF

Посилання

Біла І. Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк. Slavica Wratislaviensia. 2010. Vol. 152. P. 81–87.

Бошкань Г. І. Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк : дис. …канд. філологічних наук : 10.01.01. Київ, 2017. 237 с.

Міщенко О. Сакральний ландшафт: зміст і функції. Вісник нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія. 2018. № 1 (70). С. 83–88.

Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. Москва : Книжный Дом «Университет», 2011. 416 с.

Набитович І. Концепт лабіринту як сакрального локусу (На прикладі новелістики Х. Борхеса, романів У. Еко «Ім’я рози» та К. Мосс «Лабіринт»). Маґістеріум. Літературознавчі студії. Київ: Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2010. Вип. 38. С. 45−51.

Набитович І. Категорія sacrum і художня література. Слово і Час. 2009. № 6. С. 27–39.

Пагутяк Г. Писар Західних Воріт Притулку. Львів : ЛА «Піраміда», 2011. 136 с.

Пагутяк Г. Писар Східних Воріт Притулку. Львів : ЛА «Піраміда», 2011. 140 с.

Труссон П. Сакральное и миф. Internet archive: Wayback Machine : вебсайт. URL: https://web.archive.org/web/20170614120509/http://nationalism.org/vvv/trusson-sacral-and-myth.htm (дата звернення 21.03.2021).

Чобанюк М. Проблема дефініції сакрального в епоху постмодернізму. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». 2013. Т. 217. Вип. 205. С. 97–99.

Юрьева Т. Метагеография и иеротопия: категория пространства в средневековой культуре. Верхневолжский филологический вестник. 2015. № 3. С. 163–170.

Rieger D. Imaginäre Bibliotheken: Bücherwelten in der Literatur. München : Fink, 2002. 389 S.

Bila I. (2010) Intertekstualnist romanu Pysar Zakhidnykh Vorit Prytulku Halyny Pahutyak [Intertextuality of the novel Scribe of the Western Gate of the Asylum by Halyna Pahutyak]. Slavica Wratislaviensia, vol. 152, pp. 81–87.

Boshkan H. I. (2017) Neomifolohizm u xudozhnij prozi Halyny Pa-hutyak [Neomythologism in the fiction of Halyna Pahutyak]. (PhD Thesis), Kyiv.

Mishchenko O. Sakralnyy landshaft: zmist i funktsiyi [Sacred landscape: content and functions]. Visnyk nats. un-tu im. T. Shevchenka. Heohrafiya, no. 1(70), pp. 83–88.

Moss M. (2011) Obshchestva. Obmen. Lichnost. Trudy po sotsialnoy antropologii [Society. Exchange. Personality. Works on social anthropology]. Moscow: Knizhnyy Dom «Universitet». (in Russian)

Nabytovych I. (2010) Kontsept labiryntu yak sakralnoho lokusu (Na prykladi novelistyky KH. Borkhesa, romaniv U. Eko «Imya rozy» ta K. Moss «Labirynt») [The concept of the labyrinth as a sacred locus (On the example of short stories by H. Borges, novels by U. Eco «The Name of the Rose» and K. Moss «Labyrinth»)]. Magisterium. Literaturoznavchi studiyi, vol. 38, pp. 42–51.

Nabytovych I. (2009) Katehoriya sacrum i khudozhnya literatura [Category sacrum and fiction]. Slovo i Chas, no. 6, pp. 27–39.

Pahutyak H. (2011) Pysar Zakhidnykh Vorit Prytulku [Scribe of the Western Gate of the Asylum]. Lviv: LA «Piramida». (in Ukrainian)

Pahutyak H. (2011) Pysar Skhidnykh Vorit Prytulku [Scribe of the Eastern Gate of the Asylum]. Lviv: LA «Piramida». (in Ukrainian)

Trusson P. Sakral'noye i mif [Trusson P. Sakral'noye i mif]. Internet archive: Wayback Machine. Available at: https://web.archive.org/web/20170614120509/http://nationalism.org/vvv/trusson-sacral-and-myth.htm (accessed 21.03.2021).

Chobanyuk M. (2013) Problema definitsiyi sakralnoho v epokhu postmodernizmu [The problem of defining the sacred in the era of postmodernism]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyyevo-Mohylyanska akademiya», vol. 217, no. 205, pp. 97–99.

Yuryeva T. (2015) Metageografiya i iyerotopiya: kategoriya prostranstva v srednevekovoy kulture [Metageography and hierotopy: the category of space in medieval culture]. Verkhnevolzhskiy filologicheskiy vestnik, no. 3, pp. 163–170.

Rieger D. Imaginäre Bibliotheken: Bücherwelten in der Literatur. München : Fink, 2002. 389 S.